Oznámenie č. 259/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006

259

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Obec Brodské, Školská 1030,
908 85 Brodské
0022/2006/V 17. 1. 2006 7/2006
2. ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,
836 05 Bratislava
0020/2006/V 20. 1. 2006 7/2006
3. PETROCHEMA, a. s.,Štvrť
kpt. Nálepku 751/1, Dubová,
976 97 Nemecká
0019/2006/V 20. 1. 2006 9/2006
4. TECHNOTUR, gen. M. R. Štefánika
380/45,
916 01 Stará Turá
0024/2006/V 25. 1. 2006 7/2006
5. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo,
824 12 Bratislava
0023/2006/V 26. 1. 2006 7/2006
6. Obecný podnik služieb Pukanec,
Za múrom 37,
935 05 Pukanec
0025/2006/V 21. 2. 2006 12/2006
7. Odborný liečebný ústav psychiatrický
n. o. Predná Hora, Muránska Huta,
časť Predná Hora č. 126,
049 01 Muráň
0026/2006/V 7. 3. 2006 12/2006
8. Obec Zbehy, Obecný úrad Zbehy,
951 42 Zbehy
0027/2006/V 8. 3. 2006 12/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.