Zákon č. 571/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 137/2010 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 230/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

571

ZÁKON

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 3 ods. 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 28 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 4 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.

5. V § 4 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 5 nahrádza odkazom 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

6. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z.“.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 20 ods. 3 a 6 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 5 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „do 31. mája“.

10. V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

11. V prílohe č. 1 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 13 nahrádza označením 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).“.

12. V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 10 nahrádza označením 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.“.

13. V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 14 nahrádza označením 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.“.

14. V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 15 nahrádza označením 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 40 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.“.

15. V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 16 nahrádza označením 1.

16. V prílohe č. 2 sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 17 nahrádza označením 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z.“.

17. V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí užívajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby majúce pôvod na území Slovenskej republiky

Trieda
AaB
EQ
prekro-
čená
EL
dodr-
žaný
Trieda
A4)
EL
prekro-
čený
Údaje
nezis-
tené
(§5
ods. 2)
Trieda
B2)
Rok KK Ko KELD Kelp Keln KELB
2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
2008 0,70 3,0 1,0 4,0 1,5 1,40
2009 0,75 3,0 1,0 4,0 1,5 1,45
2010 0,80 3,0 1,0 4,0 1,5 1,50
2011 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 -
a ne-
skôr

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.