Vyhláška č. 733/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z.

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002 do14.03.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do14.03.2004
Zrušený 127/2004 Z. z.

733

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2002,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 337/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Sadzba pre kovové obaly12) je

a) 1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,

b) 4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 44a ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 529/2002 Z. z.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


László Miklós v. r.