Vyhláška č. 516/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

(v znení č. 337/2002 Z. z., 733/2002 Z. z.)

Čiastka 205/2001
Platnosť od 15.12.2001 do14.03.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do14.03.2004
Zrušený 127/2004 Z. z.

OBSAH

516

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2001

o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba“) pre batérie a akumulátory1) je 8 Sk za kilogram.

(2) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje2) je 0,50 Sk za kilogram.

(3) Sadzba pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá3) je 8,20 Sk za kilogram.

(4) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály4) je 7 Sk za kilogram.

(5) Sadzba pre spotrebnú elektroniku5) je 12 Sk za kilogram.

(6) Sadzba pre výrobky z polyetyléntereftalátu,6) polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu7) je 5 Sk za kilogram.

(7) Sadzba pre žiarivky s obsahom ortuti8) je 15 Sk za kilogram.

(8) Sadzba pre papier a lepenku9) je 0,60 Sk za kilogram.

(9) Sadzba pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla)10) je 0,62 Sk za kilogram.

(10) Sadzba pre motorové vozidlo11) je 3 000 Sk za motorové vozidlo.

(11) Sadzba pre kovové obaly12) je

a) 1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,

b) 4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 41 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 42 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z.

3) § 43 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

4) § 44 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z. z.

5) § 45 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

6) § 46 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

7) § 46 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.

8) § 47 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

9) § 48 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

10) § 48 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.

11) § 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 96/2002 Z. z.

12) § 44a ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 529/2002 Z. z.