Vyhláška č. 209/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Čiastka 92/2005
Platnosť od 21.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005 do31.12.2015
Zrušený 371/2015 Z. z.

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. apríla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa slová „zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti“ nahrádzajú slovami „spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení“.

2. V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

3. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení

1. vyhovujúce spracovateľské zariadenie,

2. vyhovujúca technológia,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

4. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,1)

5. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.“.

4. V prílohe č. 5 v časti I v bode 9 písm. d) sa slová „zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti“ nahrádzajú slovami „spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení“.

5. V prílohe č. 5 sa časť II dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

12. súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


László Miklós v. r.