327

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. októbra 1996

o poplatkoch za uloženie odpadov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku1) a platenie poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko.

(2) Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk vzniknutých banskou činnosťou.2) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

§ 2

Poplatková povinnosť

Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady obec a za iné ako komunálne odpady a drobné stavebné odpady držiteľ odpadu (ďalej len „poplatník“).

§ 3

Poplatky a spôsob ich výpočtu

(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku platí poplatník v sadzbe A alebo v sadzbe B, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.

(2) Poplatok v sadzbe A sa platí za množstvo odpadu uloženého na skládku, ktorá spĺňa technické podmienky jej prevádzkovania.4) Vypočíta sa ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu.

(3) Poplatok v sadzbe B sa platí za množstvo odpadu uloženého na skládku, ktorá sa prevádzkuje na základe osobitných podmienok ustanovených v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu.5) Vypočíta sa ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu.

(4) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí poplatník v sadzbe, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona. Poplatok sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za príslušnú kategóriu odpadu.

(5) Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel spoplatnenia do príslušnej položky podľa prílohy č. 1 tohto zákona alebo do príslušnej kategórie podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

(6) Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.

§ 4

Zisťovanie množstva, položky a kategórie odpadu

(1) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením; ak nemá túto možnosť, zisťuje množstvo odpadu odborným odhadom, prípadne výpočtom (objem, merná hmotnosť). Pri zisťovaní množstva odpadu vychádza aj z údajov uvedených v prepravných dokladoch a v prípade nebezpečného odpadu aj z údajov uvedených v sprievodnom liste nebezpečných odpadov;6) dopravca je povinný predložiť prevádzkovateľovi skládky tieto doklady na nahliadnutie.

(2) Ak prevádzkovateľ skládky pri preberaní odpadu zistí, že odpad obsahuje prímesi nebezpečného odpadu7) alebo viac ako 50 % prímesi patriacej do položky odpadu, ktorý podlieha spoplatneniu vyššou sumou, použije na výpočet poplatku celého množstva preberaného odpadu sadzbu pre túto položku. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa osobitného predpisu8) nie je touto zmenou dotknutá.

(3) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu a obsahu sušiny. V prípade, že odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov poplatníka na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká.

§ 5

Platenie a odvod poplatku

(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska do 15 dní odo dňa uloženia odpadu.

(2) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska je povinný vybrať poplatok za uloženie odpadu.

(3) Príjmom rozpočtu obce, na ktorej území sa skládka alebo odkalisko nachádza, je

a) poplatok v sadzbe A za uloženie odpadu na skládku vypočítaný podľa prílohy č. 1 tohto zákona,

b) podiel z poplatku za uloženie odpadu na skládku, ktorá sa prevádzkuje na základe osobitných podmienok ustanovených v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu,5) vypočítaný podľa prílohy č. 3 tohto zákona,

c) 50 % poplatku za uloženie odpadu na odkalisko vypočítaného podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

(4) Ak sa skládka alebo odkalisko nachádza na území dvoch alebo viacerých obcí, príslušný poplatok je príjmom rozpočtu týchto obcí v sume zodpovedajúcej pomeru územia pripadajúceho na skládku alebo odkalisko, ak sa obce nedohodnú inak. Použitie príjmu z poplatku je účelovo viazané na tvorbu a ochranu životného prostredia obce.9)

(5) Príjmom štátneho rozpočtu je

a) podiel z poplatku za uloženie odpadu na skládku, ktorá sa prevádzkuje na základe osobitných podmienok ustanovených v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu,5) vypočítaný podľa prílohy č. 4 tohto zákona,

b) 50 % poplatku za uloženie odpadu na odkalisko vypočítaného podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

(6) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie mesačne do 15. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca časť sumy z prijatých poplatkov podľa odsekov 3 a 4 do rozpočtu obce, na ktorej území sa skládka alebo odkalisko nachádza, a sumu prijatých poplatkov podľa odseku 5 do štátneho rozpočtu.

(7) Prevádzkovateľ skládky je povinný vypracovať a do 15. pracovného dňa po uplynutí štvrťroka odoslať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia štvrťročné hlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tohto zákona.

(8) Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska umožní obci, na ktorej území sa skládka alebo odkalisko nachádza, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na ich žiadosť nahliadnuť do podkladov a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku.

§ 6

Odklad platenia poplatku

(1) Ak poplatník vykonáva opatrenia s cieľom znížiť množstvo alebo mieru nebezpečnosti ním produkovaných odpadov, najmä úpravou alebo zmenou technologického procesu alebo ďalším zhodnocovaním odpadu, môže príslušný obvodný úrad životného prostredia11) na žiadosť poplatníka rozhodnúť o odložení platenia časti poplatku v sadzbe B podľa prílohy č. 1 tohto zákona, a to najviac vo výške podielu z poplatku vypočítaného podľa prílohy č. 4 tohto zákona. Platenie možno odložiť najdlhšie na čas 24 mesiacov.

(2) Pri určení výšky časti poplatku podľa odseku 1, ktorej platenie možno odložiť, príslušný obvodný úrad životného prostredia vychádza z predpokladaného zníženia priemerného množstva odpadu za mesiac alebo zo zníženia miery jeho nebezpečnosti.

§ 7

Odklad odvodu poplatku

(1) Ak prevádzkovateľ skládky vykonáva opatrenia s cieľom splniť technické podmienky prevádzky skládky určené v osobitných predpisoch,12) môže príslušný obvodný úrad životného prostredia11) na žiadosť prevádzkovateľa skládky rozhodnúť o odložení odvodu časti poplatku v sadzbe B podľa prílohy č. 1 tohto zákona na čas pripadajúci na vykonanie opatrení.

(2) Z celkovej výšky poplatku v sadzbe B za uloženie odpadu zaradeného do položiek 1, 2, 4 a 5 prílohy č. 1 tohto zákona možno odložiť jej odvod najviac do výšky

a) 50 % do 31. decembra 1997,

b) 30 % do 31. júla 1999,

c) 10 % do 31. júla 2000.

(3) Z celkovej výšky poplatku za uloženie odpadu zaradeného do položky 3 prílohy č. 1 tohto zákona možno odložiť jej odvod najviac do výšky

a) 70 % do 31. decembra 1997,

b) 50 % do 31. júla 1999,

c) 30 % do 31. júla 2000.

(4) Finančné prostriedky, ktoré prevádzkovateľ skládky získa odkladom podľa odsekov 1 až 3, môže použiť iba na zlepšenie technických podmienok prevádzky skládky.

(5) Odkladom platenia poplatkov a odkladom odvodu poplatkov nie sú dotknuté príjmy rozpočtu obce podľa § 5 ods. 3 a 4.

§ 8

Odpustenie a doplatenie poplatku

(1) Ak po vykonaní opatrení podľa § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 sa splnili podmienky odkladu, príslušný obvodný úrad životného prostredia11) na žiadosť poplatníka alebo prevádzkovateľa skládky rozhodne o odpustení povinnosti poplatníka doplatiť časť poplatku alebo o odpustení povinnosti prevádzkovateľa skládky odviesť časť poplatku.

(2) Ak sa nedodržia podmienky odkladu platenia časti poplatku alebo odvodu časti poplatku, príslušný obvodný úrad životného prostredia11) rozhodne o povinnosti odloženú časť poplatku zvýšenú o úrok vo výške diskontnej sadzby, určenej Národnou bankou Slovenska v čase rozhodnutia o odklade, za príslušné obdobie v určenej lehote doplatiť alebo odviesť do štátneho rozpočtu.

§ 9

Sankcie

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 5 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska neodvedie poplatok podľa § 5 ods. 6 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania penále 0,2 % zo sumy nezaplateného alebo neodvedeného poplatku, najviac však jeho trojnásobok.

(2) Penále za nezaplatený poplatok sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. Penále za neodvedený poplatok alebo jeho časť podľa § 5 ods. 6 sú príjmom rozpočtu obce alebo štátneho rozpočtu.

(3) Príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia môžu uložiť pokutu prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska vo výške

a) od 5 000 do 50 000 Sk, ak nevyberie poplatok v plnej výške za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko podľa § 5 ods. 2,

b) od 5 000 do 250 000 Sk, ak neodvedie do rozpočtu obce alebo fondu sumu prijatých poplatkov podľa § 5 ods. 6,

c) od 500 do 5 000, ak neoznámi fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia údaje podľa § 5 ods. 7.

(4) Príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia môžu uložiť pokutu poplatníkovi odpadu ukladaného na odkalisko vo výške od 5 000 do 50 000 Sk, ak pre výpočet poplatku uvedie nesprávne údaje o množstve alebo kategórii ukladaného odpadu.

(5) Pokutu podľa odsekov 3 a 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od uloženia odpadu na skládku alebo na odkalisko.

(6) Pokuty podľa odsekov 3 a 4 sú príjmom rozpočtu fondu.

§ 10

Spoločné ustanovenie

Na postup pri odklade platenia poplatku, odklade odvodu poplatku, odpustení a doplatení poplatku a pri ukladaní a vymáhaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov.

§ 12

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA SKLÁDKU

Položka odpadu Poplatok v sadzbe A za 1 tonu v Sk Poplatok v sadzbe B za 1 tonu v Sk
1. Zeminy a hlušiny 1 3
2. Ostatný odpad okrem odpadu v položke 1 10 100
3. Komunálny odpad 20 300
4. Zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3 40 480
5. Nebezpečný odpad 250 3 500

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ODKALISKO

Kategória odpadu1) Sadzba za 1 tonu sušiny2) v Sk
1. Ostatný odpad 6
2. Zvláštny odpad 10
3. Nebezpečný odpad 15

Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.

PODIEL Z POPLATKU V SADZBE B PODĽA PRÍLOHY Č. 1 NA VÝPOČET PRÍJMU ROZPOČTU OBCE

Položka odpadu %
1. Zeminy a hlušiny 33
2. Ostatný odpad okrem odpadu v položke 1 10
3. Komunálny odpad 7
4. Zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3 8
5. Nebezpečný odpad 7

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.

PODIEL Z POPLATKU V SADZBE B PODĽA PRÍLOHY Č. 1 NA VÝPOČET PRÍJMU ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Položka odpadu %
1. Zeminy a hlušiny 67
2. Ostatný odpad okrem odpadu v položke 1 90
3. Komunálny odpad 93
4. Zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3 92
5. Nebezpečný odpad 93

Príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.

HLÁSENIE O MNOŽSTVE ULOŽENÉHO ODPADU A O VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADU
za ... štvrťrok ...

v tis. Sk

Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska:

Obec, na ktorej území sa skládka alebo odkalisko nachádza:

Variabilný symbol1):

  Množstvo uloženého odpadu v t Vybraný poplatok v sadzbe A, B2) Odvedený poplatok
             z toho
Označenie odpadu 1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac štvrťrok od začiatku roka 1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac štvrťrok od začiatku roka spolu za štvrťrok od začiatku roka pre obec pre fond
 za štvrťrokod začiatku rokaza štvrťrokod začiatku roka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Skládka 1 . Zeminy a hlušiny                               
2. Ostatný odpad okrem odpadu v položke 1                               
3. Komunálny odpad                               
4. Zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3                               
5. Nebezpečný odpad                               
  Spolu                               
Odkalisko 1 . Ostatný odpad                               
2. Zvláštny odpad                               
3 . Nebezpečný odpad                               
Spolu                               

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.

2) § 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

3) § 2 ods. 7 zákona č. 238/1991 Zb.

4) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 238/1991 Zb.

5) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/1991 Zb.

6) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov.

7) § 2 ods. 3 zákona č. 238/1991 Zb.

8) § 11 zákona č. 238/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.

9) § 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

11) § 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.§ 12 písm. b) a § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z.

13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

2) STN 83 0550-3 Fyzikálno-chemický rozbor kalov. Stanovenie celkovej sušiny, zvyšku po žíhaní a straty žíhaním.

1) Pridelený skládke obvodným úradom životného prostredia.

2) Nehodiace sa prečiarknuť.