Vyhláška č. 126/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

(v znení č. 209/2005 Z. z., 85/2013 Z. z.)

Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 15.04.2013 do31.12.2015
Zrušený 371/2015 Z. z.

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. februára 2004

o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,

b) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu,

c) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,

d) prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie,

e) podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb,

f) náležitosti odborného posudku,

g) podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti,

h) podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb.

Autorizácia

§ 2

Technické a materiálne zabezpečenie

(1) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania starých vozidiel sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 3

Personálne zabezpečenie

Na personálne zabezpečenie autorizovanej činnosti sa vyžaduje

a) vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,

b) určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby,1)

d) opis vykonávaných pracovných činností,

e) konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).

§ 4

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Odborná spôsobilosť na autorizáciu sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu, ktorú zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,

b) údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,

c) názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 treba priložiť

a) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil.

§ 5

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.

§ 6

Skúška

(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady.2)

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a do 30 dní písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

§ 7

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu, ktorý bol pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zloženia skúšky a po zaplatení správneho poplatku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu (ďalej len „osvedčenie na autorizáciu“); žiadateľ sa prevzatím osvedčenia na autorizáciu stáva odborne spôsobilou osobou.

(2) Osvedčenie na autorizáciu obsahuje

a) názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie na autorizáciu,

b) číslo osvedčenia na autorizáciu,

c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na autorizáciu,

d) druh autorizovanej činnosti,

e) čas platnosti osvedčenia na autorizáciu,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia na autorizáciu,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

(3) Osvedčenie na autorizáciu platí desať rokov od jeho vydania, ak v ňom nie je uvedený kratší čas platnosti.

§ 8

Zmena a zrušenie osvedčenia na autorizáciu

(1) Ministerstvo osvedčenie na autorizáciu zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizáciu písomne požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu. Na zúženie a rozšírenie rozsahu osvedčenia na autorizáciu sa vzťahujú primerane ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizáciu zruší, ak

a) odborne spôsobilá osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) odborne spôsobilá osoba bola právoplatne odsúdená za trestný čin,3)

c) odborne spôsobilá osoba získala osvedčenie na autorizáciu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti alebo jej prílohách,

d) nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizáciu nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať,

e) o jeho zrušenie odborne spôsobilá osoba písomne požiada.

(3) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia na autorizáciu nastávajú dňom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu (ďalej len „register O“).

§ 9

Zánik odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Odborná spôsobilosť na autorizáciu zaniká

a) smrťou odborne spôsobilej osoby,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu.

(2) Odborne spôsobilá osoba na autorizáciu, ktorej odborná spôsobilosť zanikla podľa odseku 1, sa z registra O vyčiarkne.

§ 10

Register O

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizáciu sa zapisuje do registra O, ktorý vedie ministerstvo.4) Do registra O sa zapisujú údaje podľa § 7 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Register O je verejne prístupný na obvodných úradoch životného prostredia, krajských úradoch životného prostredia a na ministerstve.

§ 11

Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia

(1) Držiteľ autorizácie sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia (ďalej len „register A“), ktorý vedie ministerstvo.5) Do registra A sa zapisujú údaje podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona.

(2) Register A je verejne prístupný na obvodných úradoch životného prostredia, krajských úradoch životného prostredia a na ministerstve.

(3) Držiteľ autorizácie, ktorému autorizácia zanikla alebo bola zrušená, sa z registra A vyčiarkne.

Odborné posudky vo veciach odpadov

§ 12

Úvodné ustanovenie

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 13

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „odborná posudková spôsobilosť“) sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“), ktorú žiadateľ zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,

b) rozsah činnosti podľa prílohy č. 5.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 treba priložiť

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o vydanie osvedčenia,

e) doklad o absolvovaní odbornej prípravy,

f) doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,6) ak bola získaná.

§ 14

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonávaní skúšok upraví skúšobný poriadok.

§ 15

Skúška

(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady;7) pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie posudkára“),8) a pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o nové osvedčenie posudkára, pretože mu pôvodné osvedčenie posudkára bolo zrušené,9) sa môže žiadateľ zúčastniť na skúške najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny alebo zrušenia pôvodného osvedčenia posudkára.10)

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

(5) Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku dvakrát opakovať.

§ 16

Osvedčenie posudkára

(1) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zloženia skúšky a po zaplatení správneho poplatku na návrh predsedu skúšobnej komisie osvedčenie posudkára.

(2) Osvedčenie posudkára obsahuje

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie posudkára vydal,

b) číslo osvedčenia posudkára,

c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,

d) rozsah osvedčenia posudkára,

e) čas platnosti osvedčenia posudkára,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia posudkára,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

§ 17

Register oprávnených osôb

(1) Oprávnená osoba sa zapisuje do registra oprávnených osôb (ďalej len „register P“), ktorý vedie ministerstvo.11) Do registra P sa zapisujú údaje podľa § 16 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Register P je verejne prístupný na obvodných úradoch životného prostredia, krajských úradoch životného prostredia a na ministerstve.

§ 18

Zánik odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Odborná posudková spôsobilosť zaniká

a) smrťou oprávnenej osoby,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia posudkára.

(2) Oprávnená osoba, ktorej odborná posudková spôsobilosť zanikla podľa odseku 1, sa z registra P vyčiarkne.

§ 19

Výkon posudkovej činnosti

(1) Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba

a) vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia posudkára,

b) uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia v lehote najmenej piatich rokov od vydania odborného posudku.

(2) Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku konajúcim orgánom, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti.

§ 20

Náležitosti odborného posudku

Odborný posudok musí mať náležitosti podľa prílohy č. 6.


Prechodné ustanovenie

§ 21

Oprávnené osoby ustanovené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnené osoby podľa tejto vyhlášky.

Záverečné ustanovenie

§ 21a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


László Miklós v.r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov

1. manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu kyselín a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,

2. špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

4. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

5. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

6. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu,

7. každá nová technológia musí mať minimálne rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

8. spracovanie použitých batérií a akumulátorov vrátane ich skladovania pred spracovaním sa vykonáva na miestach s nepriepustným povrchom, zabezpečených a odolných proti poveternostným vplyvom; skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa môže vykonávať aj v kontajneroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa prvej vety,

9. odpadové vody z prevádzkových a technologických priestorov sa nesmú vypúšťať,

10. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,1)

11. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní a recyklácií použitých batérií a akumulátorov.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov

1. manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,

2. špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

4. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

5. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

6. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,

7. vyhovujúce skladové priestory,

8. každá nová technológia musí mať rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

9. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,1) ak ide o materiálové využitie,

10. zabezpečenie dodržania požiadaviek na kvalitu kvapalných ropných palív,2) ak ide o energetické využitie v

a) energetických zariadeniach – vybavenie adekvátnou alkalickou výpierkou dymových plynov a zariadením na kontinuálne monitorovanie obsahu kyslých zložiek (zlúčenín síry a chlóru), ťažkých kovov a dioxínov v spalinách vypúšťaných do ovzdušia,

b) rotačných cementárenských peciach – certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho výroby podľa osobitného predpisu,3)

11. ak ide o regeneráciu alebo zhodnocovanie využitím ako palivo (R1)

a) opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,

b) technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej technológie alebo najlepšej dostupnej techniky,

c) zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0,005 percenta hmotnosti, ak ich obsahujú,

12. zmluvné zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení odpadových olejov.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania starých vozidiel

1. vyhovujúce spracovateľské zariadenie,1)

2. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

3. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

4. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

5. každá nová technológia musí mať minimálne rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

6. skladové priestory vyhovujúce skladovaniu jednotlivých druhov odpadov a náhradných dielcov,

7. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,2)

8. zmluvné zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní starých vozidiel.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení

1. Vyhovujúce spracovateľské zariadenie,1)

2. vyhovujúca technológia podľa § 54d písm. a), b), h) a m) zákona,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky v prípade havárie,

4. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu,2)

5. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení,

6. každá nová technológia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,

7. skladové priestory vyhovujúce skladovaniu elektroodpadu v členení na ustanovené skupiny,3)

8. technológia musí byť prevádzkovo odskúšaná.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie

I. Odborný posudok sa vyžaduje na

1. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,

2. vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,

3. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

4. vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov okrem zberu odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. vydanie súhlasu na dekontamináciu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona,

6. vydanie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

7. vydanie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečným odpadom na trh v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona,

8. vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona,

9. udelenie autorizácie ministerstvom podľa § 8 ods. 4 zákona na jednotlivé činnosti alebo spolu na viac činností

a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

c) spracovanie starých vozidiel,

d) spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

10. vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 13 ods. 3 zákona,

11. vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 16 písm. a) zákona,

12. rozhodnutie krajského úradu životného prostredia o zaradení odpadu v prípade, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 70 písm. h) zákona,

13. vydanie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. n) zákona,

14. vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 7 ods. 1 písm. o) zákona.

15. preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa prílohy č. 8 k zákonu, ktorá spaľuje komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1 alebo ktorá žiada o povolenie spaľovať komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1,

16. vydanie súhlasu na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti podľa § 7 ods. 1 písm. u) zákona.

II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na vydanie

1. súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,

2. súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona,

3. súhlasu na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona,

4. vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 16 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

6. rozhodnutia krajského úradu životného prostredia v prípade pochybností, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 70 písm. c) zákona.

7. prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona,

8. súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov,

9. súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona,

10. povolenia ministerstva na dovoz nebezpečného odpadu na územie Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 2 písm. c) zákona,

11. vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel podľa § 16 písm. e) zákona.

12. súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona.

13. povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu EÚ do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu EÚ do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 2 zákona,

14. súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Náležitosti odborného posudku

A. Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia posudkára,

3. účasť ďalších osôb na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 5,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,

7. charakteristiku posudzovaného predmetu,

8. postup a metódu posudzovania,

9. iné dôležité skutočnosti,

10. výsledok posúdenia,

11. závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

12. záver posudku (jednoznačné odporúčanie – neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve),

13. dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

B. Odborný posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Odborný posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana podpíše.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

2) § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

3) § 9 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

4) § 11 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

5) § 13 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

6) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

7) § 76 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

8) § 77a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

9) § 77a ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z
§ 77a ods. 2 písm. b) bod 3 a 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

10) § 77a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

11) § 76 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

1) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

1) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

2) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.

3) § 6 a 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

1) § 2 až 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel.

2) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

1) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.

2) § 3 až 6 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 4 ods. 1 vyhlášky č. 315/2010 Z. z.