Zákon č. 560/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 582/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 220/2001
Platnosť od 23.12.2001 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2006
Zrušený 238/2006 Z. z.

560

ZÁKON

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „a na ďalšie účely podľa tohto zákona“.

2. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Prostriedky fondu možno použiť len na účely podľa § 4.“

3. V § 1 ods. 3 sa slová „v Mochovciach“ nahrádzajú slovami „v Bratislave“.

4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovom „prevádzkovateľov“.

5. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný zaplatiť príspevok do fondu v sume 350 000 Sk ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrovom zariadení ročne. Podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku do fondu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

6. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu možno použiť na

a) vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,

b) nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom4a) a rádioaktívnymi odpadmi4b) po skončení prevádzky jadrového zariadenia,

c) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, vrátane rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov pochádzajúcich z náhodných záchytov alebo z trestnej činnosti, ktorých pôvodca nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky známy,4c)

d) kúpu pozemkov na zriadenie úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov,

e) výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,

f) vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov vrátane monitorovania po uzatvorení týchto úložísk,

g) výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,

h) príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v pásmach ohrozenia jadrovým zariadením.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b a 4c znejú:

4a) § 18 ods. 2 zákona č. 130/1998 Z. z.

4b) § 17 ods. 2 zákona č.130/1998 Z. z.

4c) § 17f ods. 2 písm. p) a § 17r ods.10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
§ 17 ods. 9 a 10 zákona č. 130/1998 Z. z.“.

7. V § 5 ods. 2 sa slovo „vlastníkovi“ nahrádza slovom „prevádzkovateľovi“ a vypúšťajú sa slová „a obci v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením“.

8. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie:

„Evidencia, plánovanie tvorby a použitie prostriedkov fondu sa vykonávajú pre každé jadrové zariadenie osobitne.“.

9. V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Minister najmenej jedenkrát ročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky správu o hospodárení fondu.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.