Vyhláška č. 337/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002 do14.03.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do14.03.2004
Zrušený 127/2004 Z. z.

337

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. júna 2002,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Sadzba pre motorové vozidlo11) je 3 000 Sk za motorové vozidlo.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 96/2002 Z. z.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


László Miklós v. r.