Vyhláška č. 599/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005 do14.10.2013
Účinnosť od 01.01.2006 do14.10.2013
Zrušený 310/2013 Z. z.

OBSAH

599

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 5. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z. a vyhlášky č. 128/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 25 ods. 2 posledná veta znie:

„Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Príloha bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.

2. V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) Príloha bod 2.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.

3. V § 32 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,30b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

30b) Príloha bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.

4. V § 32 ods. 5 písm. b) znie:

b) stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise,30c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

30c) Príloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.

5. V § 32 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Príloha bod 2.4. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.

6. Prílohy č. 13 a 14 sa vypúšťajú.

Doterajšie prílohy č. 15 a 16 sa označujú ako prílohy č. 13 a 14.

7. V § 33 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 15“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 13“.

8. V § 48a sa slová „v prílohe č. 16“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 14“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


László Miklós v. r.