Zákon č. 24/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c44/2004 Z. z., 582/2004 Z. z.(nepriamo), 656/2004 Z. z.(nepriamo), 119/2010 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 11/2004
Platnosť od 17.01.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, čl. I § 18 od...

OBSAH

24

ZÁKON

zo 4. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. m), ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, čl. I § 39 ods. 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.