Vyhláška č. 399/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Čiastka 158/2002
Platnosť od 24.07.2002 do31.03.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.03.2004
Zrušený 126/2004 Z. z.

OBSAH

399

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 24. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 4 sa slová „okresný úrad" nahrádzajú slovom „ministerstvo".

2. V § 20 písm. d) sa za slovo „účastníkom" vkladá slovo „konania".

3. V prílohe č. 4 v časti I šiesty bod znie:

6. vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u pôvodcu odpadov,".

4. V prílohe č. 4 v časti I desiaty bod znie:

10. udelenie autorizácie ministerstvom podľa § 9 ods. 4 zákona na jednotlivé činnosti alebo spolu na viac činností:

a) nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi

1. zber,

2. zhodnocovanie a zneškodňovanie,

b) nakladanie s odpadovými olejmi

1. zber,

2. zhodnocovanie a zneškodňovanie,

c) zber a spracovanie starých vozidiel,".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


László Miklós v. r.