Vyhláška č. 273/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

(v znení č. 399/2002 Z. z., 202/2003 Z. z.)

Čiastka 113/2001
Platnosť od 13.07.2001 do31.03.2004
Účinnosť od 01.07.2003 do31.03.2004
Zrušený 126/2004 Z. z.

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 2. júla 2001

o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,

b) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu,

c) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,

d) prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie,

e) podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb,

f) náležitosti odborného posudku,

g) podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti,

h) podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb.

Autorizácia

§ 2

Technické a materiálne zabezpečenie

(1) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania s opotrebovanými batériami a akumulátormi sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania s odpadovými olejmi sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti zberu a spracovania starých vozidiel sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 3

Personálne zabezpečenie

Na personálne zabezpečenie autorizovanej činnosti sa vyžaduje

a) vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,

b) určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby,1)

d) opis vykonávaných pracovných činností,

e) konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).

§ 4

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Odborná spôsobilosť na autorizáciu sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu, ktorú zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko a rodné číslo,

b) údaje o pracovnej činnosti, ktorú žiadateľ v súčasnosti vykonáva,

c) uvedenie činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 treba priložiť

a) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil.

§ 5

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou ustanovenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.

§ 6

Skúška

(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady.2)

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a do 30 dní písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

§ 7

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu, ktorý bol pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní od zloženia skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu (ďalej len „osvedčenie na autorizáciu“); žiadateľ sa prevzatím osvedčenia stáva odborne spôsobilou osobou.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu obsahuje

a) názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie na autorizáciu,

b) číslo osvedčenia na autorizáciu,

c) meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo odborne spôsobilej osoby na autorizáciu,

d) druh autorizovanej činnosti,

e) čas platnosti osvedčenia na autorizáciu,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia na autorizáciu,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

(3) Osvedčenie na autorizáciu platí päť rokov od jeho vydania, ak v ňom nie je uvedený kratší čas platnosti.

§ 8

Zmena a zrušenie osvedčenia na autorizáciu

(1) Ministerstvo osvedčenie na autorizáciu zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizáciu písomne požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu. Na zúženie a rozšírenie rozsahu osvedčenia na autorizáciu sa vzťahujú primerane ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizáciu zruší, ak

a) odborne spôsobilá osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) odborne spôsobilá osoba bola právoplatne odsúdená za trestný čin,3)

c) odborne spôsobilá osoba získala osvedčenie na autorizáciu na podklade vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti alebo v jej prílohách,

d) nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizáciu nemôže činnosť riadne vykonávať,

e) odborne spôsobilá osoba písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti.

(3) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia na autorizáciu nastávajú odo dňa ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu (ďalej len „register O“).

§ 9

Zánik odbornej spôsobilosti na autorizáciu

(1) Odborná spôsobilosť na autorizáciu zaniká

a) smrťou odborne spôsobilej osoby,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu.

(2) Odborne spôsobilá osoba na autorizáciu, ktorej odborná spôsobilosť zanikla podľa odseku 1, sa z registra O vyčiarkne.

§ 10

Register odborne spôsobilých osôb na autorizáciu

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizáciu sa zapisuje do registra O, ktorý vedie ministerstvo.4) Do registra O sa zapisujú údaje podľa § 7 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Register O je verejne prístupný na okresných úradoch, krajských úradoch a na ministerstve.

§ 11

Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia

(1) Držiteľ autorizácie sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia (ďalej len „register A“), ktorý vedie ministerstvo.5) Do registra A sa zapisujú údaje podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona.

(2) Register A je verejne prístupný na okresných úradoch, krajských úradoch a na ministerstve.

(3) Držiteľa autorizácie, ktorému autorizácia zanikla alebo bola zrušená, ministerstvo z registra A vyčiarkne.

Odborné posudky vo veciach odpadov

§ 12

Úvodné ustanovenie

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 13

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“), ktorú žiadateľ zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko a rodné číslo,

b) rozsah činnosti podľa prílohy č. 4.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 treba priložiť

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) doklad alebo čestné vyhlásenie, že má možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudkovej činnosti,

e) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada vydanie osvedčenia,

f) doklad o absolvovaní odbornej prípravy,

g) doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,6) ak bola získaná.

§ 14

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou ustanovenou ministrom zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o skladaní skúšok upraví skúšobný poriadok.

§ 15

Skúška

(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady.7)

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

(5) Účastník, ktorý neuspel, môže skúšku dvakrát opakovať.

§ 16

Osvedčenie posudkára

(1) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zloženia skúšky a po zaplatení správneho poplatku na návrh predsedu skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „osvedčenie posudkára“); zápisom do registra oprávnených osôb (ďalej len „register P“) sa stáva oprávnenou osobou podľa tejto vyhlášky.

(2) Osvedčenie posudkára obsahuje

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie posudkára vydal,

b) číslo osvedčenia posudkára,

c) meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo oprávnenej osoby,

d) rozsah osvedčenia posudkára,

e) čas platnosti osvedčenia posudkára,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia posudkára,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

(3) Na žiadosť oprávnenej osoby ministerstvo môže predĺžiť platnosť osvedčenia posudkára najviac o päť rokov, ak oprávnená osoba v uplynulom období posudkovú činnosť vykonávala. O predĺženie platnosti osvedčenia posudkára možno požiadať najneskôr tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti.

§ 17

Zmena a zrušenie osvedčenia posudkára

(1) Osvedčenie posudkára možno zmeniť, ak oprávnená osoba písomne požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu. Na zúženie a rozšírenie rozsahu osvedčenia posudkára sa vzťahujú primerane ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Rozsah osvedčenia posudkára možno zúžiť, ak

a) nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnená osoba nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať,

b) oprávnená osoba preukázateľne opakovane podala posudok v rozpore s § 20.

(3) Osvedčenie posudkára možno zrušiť z dôvodov podľa odseku 2 alebo ak oprávnená osoba nesplní oznamovaciu povinnosť.8)

(4) Osvedčenie posudkára sa zruší, ak oprávnená osoba

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) bola právoplatne odsúdená za trestný čin,3)

c) získala osvedčenie posudkára na podklade vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

d) sa nepodrobí preškoleniu alebo novému overeniu odbornej spôsobilosti,9)

e) písomne požiada o zrušenie osvedčenia posudkára.

(5) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia posudkára nastávajú odo dňa ich zápisu do registra P.

(6) Ak sa rozsah osvedčenia posudkára zúžil podľa odseku 2 alebo sa zrušilo osvedčenie posudkára podľa odseku 3, môže sa žiadateľ znovu uchádzať o pôvodný rozsah osvedčenia posudkára alebo o vydanie nového osvedčenia posudkára najskôr po uplynutí dvoch rokov.

§ 18

Zánik odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov zaniká

a) smrťou oprávnenej osoby,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia posudkára.

(2) Oprávnená osoba, ktorej odborná spôsobilosť zanikla podľa odseku 1, sa z registra P vyčiarkne.

§ 19

Register oprávnených osôb

(1) Oprávnená osoba sa zapisuje do registra P, ktorý vedie ministerstvo.10) Do registra P sa zapisujú údaje podľa § 16 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Register P je verejne prístupný na okresných úradoch, krajských úradoch a na ministerstve.

§ 20

Výkon posudkovej činnosti

Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba

a) vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia posudkára,

b) uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia najmenej počas piatich rokov od vydania odborného posudku,

c) doplní odborný posudok na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

d) nevydá odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, k orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti,

e) zašle ministerstvu do 30 dní od vydania odborného posudku jeho rovnopis a po skončení roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zoznam vydaných odborných posudkov.

§ 21

Náležitosti odborného posudku

Odborný posudok musí mať náležitosti ustanovené v prílohe č. 5.


Záverečné ustanovenia

§ 22

(1) Oprávnené osoby ustanovené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnené osoby podľa tejto vyhlášky.

(2) Platnosť osvedčení posudkárov vydaných pred účinnosťou tejto vyhlášky sa nepredlžuje.

§ 24

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2001.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 273/2001 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania s opotrebovanými batériami a akumulátormi

A. Zberné miesto:

1. manipulačná plocha spevnená, zastrešená a zabezpečená proti pôsobeniu kyselín a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,

2. spevnená prístupová cesta pre ťažkotonážne dopravné prostriedky,

3. špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

4. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

5. zmluvné zabezpečenie s obcou,

6. zmluvné zabezpečenie so spracovateľom,

7. zmluvné zabezpečenie s dopravcom, ktorý vlastní dopravné prostriedky na dopravu nebezpečných odpadov.

B. Dopravca:

1. zodpovedajúce dopravné prostriedky na dopravu nebezpečného tovaru podľa osobitného predpisu,1)

2. špeciálne kyselinovzdorné kontajnery vystlané izolačnou vrstvou proti skratu zvyškových prúdov.

C. Finálny spracovateľ:

1. technológia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu životného prostredia,

2. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

3. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,

4. každá nová technológia musí mať aspoň rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

5. vyhovujúce skladové priestory s kapacitou spracovania najmenej na dva mesiace,

6. odpadové vody z prevádzkových a technologických priestorov sa nesmú vypúšťať,

7. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu.2)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 273/2001 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti nakladania s odpadovými olejmi

A. Zberné miesto:

1. manipulačná plocha spevnená, zastrešená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,

2. spevnená prístupová cesta pre dopravné prostriedky,

3. špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

4. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

5. zmluvné zabezpečenie s obcou,

6. zmluvné zabezpečenie so spracovateľom,

7. zmluvné zabezpečenie s dopravcom, ktorý vlastní zodpovedajúce dopravné prostriedky na dopravu nebezpečných odpadov.

B. Dopravca:

zodpovedajúce dopravné prostriedky na dopravu nebezpečného tovaru podľa osobitného predpisu.1)

C. Finálny spracovateľ:

1. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

2. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

3. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,

4. každá nová technológia musí mať aspoň rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

5. vyhovujúce skladové priestory s kapacitou spracovania najmenej na dva mesiace,

6. v prípade materiálového využitia certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,2)

7. energetické využitie v

a) energetických zariadeniach – vybavenie adekvátnou alkalickou vypierkou dymových plynov a zariadením na kontinuálne monitorovanie obsahu kyslých zložiek (zlúčenín síry a chlóru), ťažkých kovov a dioxínov v spalinách vypúšťaných do ovzdušia,

b) rotačných cementárenských peciach certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho výroby podľa osobitného predpisu.3)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 273/2001 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti zberu a spracovania starých vozidiel

A. Zberné miesto:

1. manipulačná plocha spevnená, zastrešená a zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia so zabezpečením proti odcudzeniu,

2. spevnená prístupová cesta pre ťažkotonážne dopravné prostriedky,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

4. zmluvné zabezpečenie s obcou,

5. zmluvné zabezpečenie so spracovateľom,

6. zmluvné zabezpečenie s dopravcom, ktorý vlastní dopravné prostriedky.

B. Dopravca:

zodpovedajúce dopravné prostriedky na dopravu nebezpečného tovaru podľa osobitného predpisu.1)

C. Finálny spracovateľ:

1. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

2. technológia už prevádzkovo odskúšaná,

3. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva a kvality,

4. každá nová technológia musí mať aspoň rovnaké alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia už v Slovenskej republike zavedená,

5. vyhovujúce skladové priestory s minimálnou kapacitou spracovania najmenej na dva mesiace,

6. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu.2)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 273/2001 Z. z.

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie

I. Odborný posudok sa vyžaduje na

1. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),

2. vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,

3. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

4. vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov okrem zberu odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona,

5. vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona,

6. vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u pôvodcu odpadov,

7. vydanie súhlasu ministerstva na použitie technológie na nakladanie s nebezpečným odpadom na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilných zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona,

8. vydanie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie snebezpečným odpadom na trh v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona,

9. vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona,

10. udelenie autorizácie ministerstvom podľa § 9 ods. 4 zákona na jednotlivé činnosti alebo spolu na viac činností:

a) nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi

1. zber,

2. zhodnocovanie a zneškodňovanie,

b) nakladanie s odpadovými olejmi

1. zber,

2. zhodnocovanie a zneškodňovanie,

c) zber a spracovanie starých vozidiel,

11. vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 13 ods. 3 zákona,

12. vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám podľa § 16 písm. a) zákona,

13. vydanie povolenia ministerstva na dovoz nebezpečného odpadu na územie Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 2 písm. c) zákona,

14. rozhodnutie krajského úradu o zaradení odpadu v prípade, že držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 70 písm. h) zákona.

II. Odborný posudok možno vyžadovať na

1. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,

2. vydanie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona,

3. vydanie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona,

4. vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b) zákona; odborný posudok možno vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi podľa § 16 písm. c) zákona; odborný posudok možno vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

6. rozhodnutie krajského úradu, ak vznikne pochybnosť, či vec je, alebo nie je odpadom podľa § 70 písm. c) zákona.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 273/2001 Z. z.

Náležitosti odborného posudku

A. Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia posudkára,

3. účasť ďalších osôb na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 4,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,

7. charakteristika posudzovaného predmetu,

8. postup a metódu posudzovania,

9. iné dôležité skutočnosti,

10. výsledok posúdenia,

11. závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

12. záver odborného posudku (odporúčanie alebo neodporúčanie, alebo návrh podmienok súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve),

13. dátum vydania odborného posudku, podpis oprávnenej osoby; ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, aj meno a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

B. Odborný posudok musí mať očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere odborného posudku. Odborný posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana podpíše.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z.

3) § 9 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z.

4) § 11 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z.

5) § 13 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.

6) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

7) § 76 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z.

8) § 77 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z.

9) § 77 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z.

10) § 76 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z.

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

2) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej .elezničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú
železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

2) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené
výrobky.

3) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej .elezničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

2) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.