Nariadenie vlády č. 199/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Čiastka 88/2005
Platnosť od 14.05.2005
Účinnosť od 01.04.2018

199

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. mája 2005

o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a územie ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) z územia iných členských štátov a z územia tretích krajín,

b) ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských štátov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

c) vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len „fytocertifikát“) a fytocertifikátu pre opätovný vývoz podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na drevo, ak

a) má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo), s kôrou alebo bez kôry, alebo je vo forme štiepkov, triesok, pilín, drevného odpadu alebo drevných zvyškov, alebo

b) je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave tovaru všetkého druhu bez ohľadu na to, či spĺňa požiadavky podľa písmena a) za predpokladu, že predstavuje rastlinolekárske nebezpečenstvo.

(3) Koordinačným a kontaktným orgánom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie,

b) rastlinami určenými na pestovanie

1. rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo

2. rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať,

c) zodpovedným orgánom

1. v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,1)

2. v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu,

d) vyhlásením alebo opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitného predpisu2) okrem ustanovení § 18,

1. zástupcami národnej organizácie na ochranu rastlín tretej krajiny alebo pod ich dohľadom inými štátnymi zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilí a oprávnení touto národnou organizáciou, v prípade vyhlásenia alebo opatrenia, ktoré sa týka vydania fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 písm. d),

2. zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných orgánov vo všetkých ostatných prípadoch pod podmienkou, že títo zamestnanci nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú,

e) orgánom miesta vstupu zodpovedný orgán členského štátu, ktorý má na starosti miesto vstupu; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta vstupu je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

f) orgánom miesta určenia zodpovedný orgán v členskom štáte, ktorý zodpovedá za územie, v ktorom sa nachádza colný úrad miesta určenia; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta určenia je kontrolný ústav,

g) colným úradom miesta vstupu colný úrad miesta vstupu, do ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prvýkrát doviezli na colné územie členských štátov, a to letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide o námornú alebo vnútrozemskú vodnú prepravu, stanica, ak ide o železničnú prepravu a ak ide o akúkoľvek inú prepravu, colný úrad zodpovedný za oblasť, v ktorej sa prekračuje vnútrozemská hranica členských štátov,

h) colným úradom miesta určenia colný úrad miesta určenia podľa osobitného predpisu,3)

i) partiou počet jednotiek samostatnej komodity identifikovateľnej podľa homogenity jej zloženia a pôvodu a časť tvoriaca zásielku,

j) zásielkou množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje pre colné formality4) alebo pre kontrolu, ako je samostatný fytocertifikát, pričom zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých partií,

k) colne schváleným určením určenie podľa osobitného predpisu,5)

l) tranzitom preprava tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu z jedného miesta na druhé v rámci colného územia členských štátov podľa osobitného predpisu.6)

§ 3

Podmienky dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať

a) škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,

b) rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A napadnuté škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Do chránených zón je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať

a) škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,

b) rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(3) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady nie značného rozsahu napadnutia rastlín škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A alebo v prílohe č. 2 časti A okrem rastlín určených na pestovanie, alebo ak ide o povolené odchýlky ustanovené pre škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 2 časti A II. kapitole založené na príslušnej analýze rizika škodcu, vo vzťahu k rastlinám určeným na pestovanie, ktoré sa predbežne vybrali po dohode so zodpovednými orgánmi členských štátov.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na rozširovanie škodlivých organizmov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky.

(5) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú podľa požiadaviek členských štátov na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)

§ 4

Zákaz dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti A pochádzajúce z krajín, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Do chránených zón je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti B.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)

(4) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.

(5) Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupňovať Európskej komisii (ďalej len „Komisia“).

§ 5

Dovoz a preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a v rámci Slovenskej republiky prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A, ak nespĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy. Ustanovenie § 6 ods. 17 tým nie je dotknuté.

(2) Do chránených zón je zakázané dovážať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti B, ak nespĺňajú požiadavky podľa tejto časti prílohy.

(3) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.

(4) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.

(5) Pri udelení povolenia podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.

(6) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)

§ 6

Rastlinolekárska kontrola a registrácia

(1) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané na trh na území Slovenskej republiky, alebo ktoré majú byť prepravené do iného členského štátu z územia Slovenskej republiky, sa musia skontrolovať formou prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že

a) nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,

b) v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,

c) v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy.

(2) Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území Slovenskej republiky, je rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 zameraná na splnenie podmienok ustanovení podľa prílohy č. 1 časti A II. kapitoly, prílohy č. 2 časti A II. kapitoly a prílohy č. 4 časti A II. kapitoly.

(3) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách alebo rastlinných produktoch zistí výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole a v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, podmienky na vydanie rastlinného pasu podľa § 7 sa považujú za nesplnené.

(4) Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce sa chránených zón podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 a zákazu zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov podľa § 3 ods. 4, rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 sa vykonáva podľa týchto osobitných požiadaviek.

(5) Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť prepravované do iného členského štátu, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

(6) Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa

a) vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 17 tým nie je dotknuté,

b) nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny alebo mimo chránenej zóny, ak ide o škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B alebo v prílohe č. 2 časti B a o osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 časti B,

c) nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva podľa § 5 ods. 3.

(7) Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa zisťuje výskyt škodlivých organizmov

a) na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvedených v prílohe č. 5 časti A, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v prevádzkových priestoroch,

b) v prevádzkových priestoroch,

c) najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4.

(8) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 rastlinolekárske kontroly podľa odseku 7, vrátane prevádzkovateľov spoločných skladov a distribučných stredísk (ďalej len „žiadateľ o registráciu“), je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Register výrobcov a dovozcov vedie8) kontrolný ústav a musí byť na požiadanie prístupný Komisii.

(9) O registráciu musia tiež požiadať

a) fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane tých, ktoré prevádzkujú spoločné sklady a distribučné strediská vo výrobných oblastiach zemiakov (Solanum tuberosum L.) okrem sadivových zemiakov; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia primerane,

b) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie obalového materiálu a obalov z dreva; ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 platia primerane.

(10) Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá

a) žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,

b) potvrdenie o tom, že má zabezpečený karanténny sklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,

c) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o fyzickú osobu,

d) výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,9)

e) osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.10)

(11) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16, kontrolný ústav zapíše žiadateľa do registra pod registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu (ďalej len „registrovaná osoba“).

(12) Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 zistí, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti podľa odseku 16 písm. a) až f) a písm. i), alebo zistí, že žiadateľ nepodlieha registrácii, kontrolný ústav žiadateľa do registra nezapíše.

(13) Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä

a) obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa odseku 11 rokovať s kontrolným ústavom,

d) rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,

e) presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, alebo v ktorých sa skladujú alebo sa inak manipuluje s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi uvedenými v prílohe č. 5 časti A,

f) údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.

(14) Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, pre ktoré sa registrovala, alebo iné činnosti namiesto tých, pre ktoré sa registrovala. Vzor žiadosti o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu je uvedený v prílohe č. 6 časti B. Podľa potreby registrovaná osoba predkladá aj doklady uvedené v odseku 10 písm. b) až e).

(15) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky podľa odseku 16. Opatrenia sa zrušia bezodkladne, ak sa zistí, že registrovaná osoba už spĺňa ustanovené povinnosti.

(16) Registrovaná osoba je povinná

a) uchovávať aktualizovaný nákres pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety,

b) viesť záznamy a uchovávať doklady najmenej jeden rok odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na iné osoby, a to pri rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré

1. zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,

2. sa nachádzajú v štádiu výroby, alebo

3. odoslala iným osobám,

c) byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k dispozícii počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných kontrolným ústavom,

d) vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov kontrolného ústavu,

e) umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely rastlinolekárskej kontroly a odoberania vzoriek vrátane kontrol záznamov a doklady podľa písmena b),

f) oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ich výskytu,

g) zabezpečiť totožnosť materiálu do doby, kým sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. 1 až 5,

h) dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, odber vzoriek, izoláciu, odstránenie, ošetrovanie, zničenie, označovanie a iné opatrenia na účely prílohy č. 4 časti A II. kapitoly alebo prílohy č. 4 časti B,

i) viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň jeden rok.

(17) Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,

a) registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia a predaj rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, a ktorí sa profesionálne nezaoberajú rastlinnou výrobou (miestny pohyb) a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9,

b) rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané na trh v rámci miestneho trhu malými výrobcami, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9.

§ 7

Rastlinné pasy

(1) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1 a 4 zistí, že ustanovené podmienky boli splnené, osoby uvedené v odseku 8 môžu vydať rastlinný pas pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. Kontrolný ústav môže pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety rozhodnúť o používaní iných úradne schválených označení, ako sú rastlinné pasy.

(2) Ak ide o osivo podľa § 6 ods. 5, rastlinný pas nemusí byť vydaný, ak sa zabezpečilo, že z dokladov vydaných podľa osobitných predpisov11) platných pre uvádzanie na trh certifikovaného osiva vyplynulo, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5. V tomto prípade sa tieto doklady považujú na všetky účely za rastlinné pasy.

(3) Ak rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ak podmienky neboli splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre príslušné chránené zóny.

(4) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole a osivo podľa § 6 ods. 5 sa nesmú uvádzať na trh v rámci územia Slovenskej republiky inak ako v rámci miestneho trhu podľa § 6 ods. 17 písm. b), ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušné územie, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.

(5) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole a osivo uvedené v § 6 ods. 5 sa nesmú prepravovať do chránených zón alebo v rámci chránených zón, ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušnú chránenú zónu, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú podmienky na ich prepravu cez chránenú zónu alebo v rámci chránenej zóny podľa osobitného predpisu.12)

(7) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.

(8) Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva

a) kontrolný ústav, alebo

b) pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov

1. osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,

2. osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu podľa odseku 15 písm. b),

3. dovozcovia podľa § 13 ods. 2.

(9) Registrovaná osoba podľa odseku 8 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov. Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti C. Ak kontrolný ústav registrovanej osobe oprávnenie neudelí, musí registrovaná osoba požiadať kontrolný ústav o vydanie rastlinných pasov.

(10) Kontrolný ústav zruší oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov osobám uvedeným v odseku 9, ak zistí závažné alebo opakované nedodržanie postupu pri vydávaní rastlinných pasov alebo závažné nedodržiavanie povinností podľa § 6 ods. 16 alebo týmto osobám zruší registráciu. Vzor žiadosti o zmeny v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti D.

(11) Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:

a) rastlinný pas musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 8 a pozostáva z návesky alebo návesky a sprievodného dokladu, a

1. náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,

2. použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,

3. ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,

b) informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,

c) informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom a botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov musí byť uvedený po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo prepisovania majú za následok neplatnosť rastlinného pasu,

d) ak ide o sadivové zemiaky, namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,13) na ktorej musí byť uvedené, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“; ak ide o prepravu sadivových zemiakov do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny uznanej vo vzťahu k organizmom škodlivým pre sadivové zemiaky, na náveske alebo na sprievodnom doklade sa uvedie súlad s osobitným predpisom,12)

e) ak ide o osivo slnečnice ročnej (Helianthus annus L.), osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], osivo fazule (Phaseolus L.) a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,14) na ktorej musí byť uvedené, že spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“,

f) ak osoby uvedené v odseku 8 písm. b) chcú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do chránenej zóny, kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly rozhodne, či sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spôsobilé pre príslušnú chránenú zónu; uvedené osoby sú povinné oznámiť predpokladanú prepravu v dostatočnom časovom predstihu a súčasne požiadať o vydanie rastlinného pasu platného pre príslušnú chránenú zónu,

g) na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny musí byť uvedený rozlišovací znak „ZP“ (chránená zóna), ktorý označuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú určené do príslušnej chránenej zóny, a vedľa rozlišovacieho znaku musí byť uvedený kód chránenej zóny,

h) na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z členských štátov sa musí uviesť krajina pôvodu alebo krajina odosielateľa,

i) osoby uvedené v odseku 8 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety na ich obaly alebo na dopravné prostriedky, ktoré ich prepravujú, a to takým spôsobom, aby sa nemohli znovu použiť.

(12) Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom uvedeným v odseku 9.

(13) Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,

a) časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje podľa bodov 1 až 5 prílohy č. 8, a

b) časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 8.

(14) V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného predpisu,11) musia však byť zreteľne oddelené od údajov uvedených v prílohe č. 8.

(15) Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“), ak sú splnené tieto podmienky:

a) nedošlo k porušeniu osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4,

1. len ak sa zásielky rozdelili, alebo

2. ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo,

3. ak sa zmenil zdravotný stav zásielok,

b) nahradenie možno uskutočniť na žiadosť registrovanej osoby,

c) náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, a to len vtedy, ak od okamihu distribúcie možno osobou podľa písmena b) zaručiť identitu zásielky alebo dávky zásielky, pod podmienkou, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo napadnutia zásielky alebo dávky zásielky škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2,

d) na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu, ktoré udáva, že uvedený rastlinný pas nahrádza pôvodný rastlinný pas,

e) podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav môže doručiť uvedený rastlinný pas alebo oprávniť osoby podľa odseku 8 písm. b) na jeho vydanie a použitie.

§ 8

Rastlinolekárske opatrenia

(1) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4, 5 a 7 zistí, že ustanovené podmienky nie sú splnené, rastlinný pas sa nesmie vydať. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 zistí, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho prevádzkových priestoroch, alebo používaný pestovateľský substrát nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; rastlinný pas možno vydať len pre túto časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

(3) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, podliehajú týmto opatreniam:

a) primeranému ošetreniu,

b) povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo pestovateľské substráty nepredstavujú ďalšie nebezpečenstvo,

c) povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do miest priemyselného spracovania, alebo

d) zničeniu.

(4) Ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú na základe primeraného ošetrenia podľa odseku 3 písm. a) podmienky podľa § 7, možno vydať rastlinný pas.

(5) Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne sa pozastaví výroba rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov. Počas tohto pozastavenia sa § 7 neuplatňuje a rastlinný pas nemožno vydať.

(6) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 6 ods. 9 zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tomto paragrafe sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2, odseky 2 až 4 platia primerane.

§ 9

Vykonávanie rastlinolekárskej kontroly

(1) Kontrolný ústav vykonáva15) rastlinolekársku kontrolu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na účely splnenia rastlinolekárskych podmienok podľa § 7 ods. 4 a 5, a to náhodne a bez diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

a) v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

b) v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako aj v prevádzkových priestoroch nákupcov týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

c) v miestach, v ktorých sa vykonávajú akékoľvek iné kontroly dokladov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.16)

(2) Fytoinšpektor vykonáva17) najmenej raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podliehajú registrácii podľa § 6 ods. 8, 9 a § 13 ods. 2. Rastlinolekárske kontroly musia byť pravidelné v miestach uvedených v registri výrobcov a dovozcov podľa § 13 ods. 2 a v miestach vystavovania náhradných rastlinných pasov podľa § 7 ods. 15. Ak sa zistí nedodržanie podmienok zabezpečenia zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo osobitných požiadaviek, kontroly podľa tohto odseku a odseku 1 musia byť vykonané opakovane a zamerané na odstránenie zistených nedostatkov.

(3) Obchodní nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ako koneční užívatelia profesionálne zapojení do rastlinnej výroby sú povinní uchovávať príslušné rastlinné pasy najmenej rok a musia ich viesť vo svojej evidencii.

(4) Fytoinšpektorovi pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom v ktoromkoľvek štádiu pestovania alebo výroby a predaja v obchodnom reťazci. Fytoinšpektor je oprávnený urobiť akékoľvek zisťovanie potrebné na vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane kontroly rastlinných pasov a ich evidencie.

(5) Fytoinšpektor môže rastlinolekársku kontrolu vykonať v spolupráci s odborníkom Komisie podľa § 18.

(6) Ak sa počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú opatreniam podľa § 8 ods. 3.

(7) Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, okrem laboratórneho testovania, právnickú osobu, ktorá je poverená výlučne osobitnými úlohami verejného záujmu a nemá osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach.

(8) Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, kvalitu a ochranu dôverných informácií a skutočnosť, že medzi výkonom úloh, ktorými je poverená, a jej ďalšími činnosťami nie je konflikt záujmov.

§ 10

Dovoz

(1) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, podliehajú colnému dohľadu podľa osobitného predpisu19) a dohľadu kontrolného ústavu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 až 5.

(2) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa odseku 1 možno prepustiť len do jedného z colných režimov podľa osobitného predpisu,20) ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 11 vykonanej podľa § 13 ods. 5 až 8 zistilo, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

a) nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,

b) uvedené v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,

c) uvedené v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy alebo spĺňajú možnosť deklarovanú vo fytocertifikáte podľa § 11 ods. 6,

d) sú sprevádzané originálom fytocertifikátu alebo originálom fytocertifikátu pre opätovný vývoz vydaného podľa § 11 ods. 5.

(3) Pre chránené zóny sa odseky 1 a 2 vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny vo vzťahu k škodlivým organizmom uvedeným v prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B a osobitným požiadavkám podľa prílohy č. 4 časti B.

(4) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, môžu podliehať od času ich vstupu dohľadu kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. a) až c). Ide najmä o drevo vo forme prekladov, rozpier, paliet alebo obalového materiálu, ktoré sa používajú na prepravu predmetov všetkých druhov. V tomto prípade rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú dohľadu podľa odseku 1.

(5) Ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, odseky 1 až 4 sa uplatňujú tiež na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sa prepustia na jedno z colne schválených určení podľa osobitného predpisu21) alebo do colného režimu podľa osobitného predpisu.22)

(6) Ak ide o rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 9, kontrolný ústav môže prijať proti škodlivým organizmom v skladoch iné opatrenia, ako sú uvedené v § 13 ods. 10.

§ 11

Rastlinolekárska kontrola pri dovoze

(1) Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu

a) každej zásielky deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa § 10 ods. 1 až 4, alebo

b) každej partie deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa písmena a), ak zásielka pozostáva z rôznych partií.

(2) Na základe rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 sa určí, či zásielka alebo partia

a) je sprevádzaná požadovaným fytocertifikátom,

b) pozostáva alebo obsahuje vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú deklarované v predložených dokladoch (ďalej len „kontrola totožnosti“),

c) ak ide o drevný obalový materiál vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách vrátane dopravného prostriedku, spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) (ďalej len „kontrola zdravotného stavu“) a či je potrebné uplatniť postup podľa § 15.

(3) Ak nie je dôkaz o tom, že požiadavky podľa § 10 ods. 2 neboli splnené, kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak

a) prehliadka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nachádzajúcich sa v zásielke alebo partii sa predtým vykonala v odosielateľskej tretej krajine podľa technických dohôd podľa § 12 ods. 7, alebo

b) rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii boli dovezené z tretej krajiny, pre ktorú sa uplatňuje ustanovenie o menej početných kontrolách totožnosti a kontrolách zdravotného stavu na základe medzinárodných rastlinolekárskych dohôd medzi členskými štátmi a treťou krajinou.

(4) Kontrolu zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak existuje dôkaz overený Komisiou, z ktorého je zrejmé, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2.

(5) Fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11

a) musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov členských štátov,

b) nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ku ktorým bol vydaný, z príslušnej tretej krajiny,

c) musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín, bez ohľadu na jeho formát,

d) vydáva zodpovedný orgán, poverený na tento účel, podľa platných právnych predpisov tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu a bez ohľadu na to, či je krajina signatárom Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz musí byť vydaný podľa ustanovení tohto dohovoru.

(6) Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole alebo časti B, fytocertifikát vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11 musí mať uvedené v bode 11 a v prípade potreby v bodoch 12 až 17 osobitné požiadavky z alternatívnych špecifikácií podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktoré sú splnené.

(7) Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A alebo časti B, musí byť fytocertifikát vydaný v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú.

(8) Ak osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 môžu byť splnené v iných miestach, ako sú miesta pôvodu, alebo ak sa neuplatňujú žiadne osobitné požiadavky, fytocertifikát možno vydať v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli odoslané.

§ 12

Výnimky z rastlinolekárskej kontroly pri dovoze

(1) Kontrolný ústav vykoná rastlinolekársku kontrolu zásielky alebo partie, ktorá pochádza z tretích krajín a nie je deklarovaná podľa colných formalít ako zásielka alebo partia obsahujúca rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ak existuje skutočnosť odôvodňujúca predpoklad, že takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa v nej nachádzajú.

(2) Ak sa na základe colných formalít zistí, že zásielka alebo partia prichádzajúca z tretej krajiny obsahuje nedeklarované rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, príslušný colný úrad bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kontrolný ústav.

(3) Ak po vykonaní rastlinolekárskej kontroly kontrolným ústavom pretrvávajú pochybnosti vzhľadom na totožnosť zásielky alebo jej časti, najmä vo vzťahu k rodu alebo druhu rastlín alebo rastlinných produktov alebo ich pôvodu, zásielka sa považuje za zásielku obsahujúcu rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B.

(4) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na

a) prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta členského štátu na druhé miesto cez územie tretej krajiny,

b) prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé miesto v rámci územia tretej krajiny alebo tretích krajín cez územie členského štátu v príslušnom colnom režime bez akejkoľvek zmeny v ich colnom statuse; ustanovenie § 4 ods. 1 sa neuplatňuje,

c) dovoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, a nie sú určené na priemyselné účely ani obchodné účely; ustanovenia § 4 nie sú tým dotknuté,

d) dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)

(5) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.

(6) Pri udelení výnimky podľa odseku 5 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 5, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.

(7) Rastlinolekárska kontrola podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) sa môže vykonať na základe technických dohôd uzatvorených medzi Komisiou a zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktoré boli schválené v odosielateľskej tretej krajine, v spolupráci so zodpovedným orgánom tejto krajiny, a podľa § 18.

§ 13

Povinnosti dovozcu, tranzit a rastlinolekárske opatrenia pri dovoze

(1) Rastlinolekárska kontrola podľa § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 sa musí vykonať podľa odsekov 5 až 7 súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a podľa ustanovení osobitného predpisu.23)

(2) Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, musí byť zapísaný v registri výrobcov a dovozcov. Ustanovenia § 6 ods. 7 a 16 platia primerane.

(3) Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B alebo jeho zástupca v colnom konaní je povinný aspoň v jednom z dokladov, ktorý určí kontrolný ústav, potrebných na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo 4, uviesť

a) typ rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa Integrovaného sadzobníka Európskej únie (Taric),

b) vyhlásenie: „Táto zásielka obsahuje produkty rastlinolekárskeho významu“,

c) číslo fytocertifikátu,

d) registračné číslo dovozcu podľa odseku 2.

(4) Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, jeho zástupca v colnom konaní alebo špedičná spoločnosť sú povinní vopred oznámiť príchod zásielky colnému úradu v mieste vstupu a kontrolnému ústavu v mieste vstupu.

(5) Kontrolu dokladov a rastlinolekársku kontrolu podľa § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu alebo po dohode kontrolného ústavu a colného úradu miesta vstupu colný úrad v mieste vstupu.

(6) Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu musí vykonať bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, kontrolný ústav v mieste vstupu súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a v tom istom mieste ako colné formality, a to v mieste vstupu kontrolného ústavu alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colným orgánom a kontrolným ústavom.

(7) Ak ide o tranzit zásielky z tretích krajín, kontrolný ústav v mieste vstupu môže po dohode so zodpovedným orgánom alebo s orgánmi miesta určenia iného členského štátu rozhodnúť, že úplnú kontrolu totožnosti alebo jej časť, alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu alebo jej časť vykoná orgán miesta určenia v príslušnom členskom štáte alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colnými orgánmi a zodpovedným orgánom. Ak sa takáto dohoda nevytvorí, úplnú kontrolu totožnosti alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu na ktoromkoľvek z miest podľa odseku 6; toto ustanovenie sa primerane uplatňuje na tranzit tovaru s miestom určenia v Slovenskej republike.

(8) Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu zásielky možno vykonať, ak ide o tranzit, aj v mieste určenia, ktorým je miesto určené dovozcom, schválené orgánom a colným orgánom zodpovednými za územie, v ktorom sa zásielka nachádza.

(9) Pri tranzite zásielky musia byť splnené tieto podmienky:

a) obal zásielky alebo jej dopravný prostriedok musí byť uzatvorený alebo zapečatený tak, aby sa zabránilo rozširovaniu škodlivých organizmov počas prepravy; v odôvodnených prípadoch môže kontrolný ústav alebo príslušný orgán členského štátu povoliť vstup zásielky, ktorá nie je uzatvorená alebo zapečatená, ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov,

b) zásielka musí byť odoslaná na schválené miesto určenia; zmenu schváleného miesta určenia možno povoliť, ak bola táto zmena schválená po dohode orgánu miesta vstupu s orgánom náhradného miesta určenia a colným orgánom zodpovedným za územie, v ktorom sa náhradné miesto určenia nachádza,

c) zásielka musí byť sprevádzaná rastlinolekárskym dokladom o preprave zásielky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a fytocertifikátom; ten musí byť vyplnený písacím strojom alebo čitateľným paličkovým písmom, alebo elektronicky aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,

d) rastlinolekársky doklad o preprave zásielky musí byť vyplnený a podpísaný dovozcom zásielky pod dohľadom orgánu miesta vstupu,

e) zásielka nachádzajúca sa na schválenom mieste určenia podľa odseku 8 musí byť uskladnená oddelene od zásielok členských štátov alebo od zásielok, ktoré sú napadnuté alebo podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami.

(10) Fytocertifikát, ktorý sa predkladá kontrolnému ústavu na účely kontroly dokladov podľa § 11 ods. 2 písm. a), sa po kontrole podľa odseku 7 musí označiť odtlačkom vstupnej pečiatky s textom „vízum“ spolu s uvedením názvu kontrolného ústavu a dátumom predloženia fytocertifikátu.

(11) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 boli splnené, vydá sa rastlinný pas podľa § 7.

(12) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 neboli splnené, musí sa bezodkladne prijať najmenej jedno z týchto opatrení:

a) zamietnutie vstupu celej zásielky alebo jej časti na územie členského štátu,

b) preprava do miesta určenia, ktoré sa nachádza mimo územia členského štátu pod colným dohľadom a v súlade s príslušným colným režimom, ktoré sa uplatňujú počas prepravy zásielky na území členského štátu,

c) odstránenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zo zásielky,

d) zničenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

e) uvalenie karantény do doby skončenia skúšok alebo úradných testov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

f) vykonanie vhodného ošetrenia vo výnimočných prípadoch, na základe ktorého kontrolný ústav považuje podmienky za splnené, ktorým sa odstráni nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; vhodné ošetrenie možno tiež vykonať vo vzťahu ku škodlivým organizmom, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo 2; ustanovenie § 8 ods. 3 písm. b) sa uplatňuje primerane.

(13) Ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. a) až d), fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz a všetky sprievodné doklady, ktoré boli predložené pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Slovenskej republiky, zruší kontrolný ústav; tie musia byť označené na prednej strane odtlačkom trojuholníkovej pečiatky červenej farby s nápisom „fytocertifikát zrušený“ alebo „doklad zrušený“ spolu s názvom kontrolného ústavu a dátumom vykonania opatrení. Uvedené údaje musia byť napísané paličkovým písmom a aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov.

(14) Kontrolný ústav informuje Komisiu a organizáciu ochrany rastlín tretej krajiny pôvodu alebo tretej odosielateľskej krajiny o každom prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov prichádzajúcich z príslušnej tretej krajiny, ktoré boli zadržané z dôvodu nesplnenia rastlinolekárskych požiadaviek, s uvedením dôvodu zadržania bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré možno prijať alebo sa prijali vo vzťahu k zadržanej zásielke.

(15) Kontrolný ústav pri vykonávaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu musí aj v mieste určenia primerane zabezpečiť splnenie minimálnych podmienok podľa osobitného predpisu.24)

(16) Ministerstvo oznamuje18)

a) Komisii zoznam miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7,

b) ostatným členským štátom zoznam miest vstupu vrátane akejkoľvek zmeny v tomto zozname.

(17) Ministerstvo môže požiadať o finančný príspevok členských štátov na účely posilnenia kontrolného vybavenia miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7.

§ 14

Úhrada nákladov pri dovoze

(1) Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa uhrádzajú kontrolnému ústavu náklady na kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu (ďalej len „úhrada“) vykonanú podľa § 10. Úhrada sa skladá zo štandardnej úhrady a z mimoriadnej úhrady.

(2) Štandardná úhrada podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 13.

(3) Mimoriadna úhrada podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) vystavenie rastlinného pasu v mieste vstupu,

b) kontrolu vykonanú mimo pracovného času fytoinšpektora,

c) dobu čakania fytoinšpektora z dôvodu oneskoreného príchodu zásielky,

d) dodatočnú kontrolu alebo dodatočné laboratórne testovanie potrebné na potvrdenie výsledkov kontroly,

e) vyhotovenie kópie dokladov.

(4) Ak došlo k úhrade za dovoz podľa odseku 1 v mieste vstupu, úhrada pri ďalšej rastlinolekárskej kontrole sa nevyberá.

(5) Ak sa vykonávajú menej časté kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa § 11 ods. 3 a 4, kontrolný ústav vyberá primerane zníženú úhradu zo všetkých zásielok a partií.

§ 15

Vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia

(1) Dovozca zásielky môže požiadať kontrolný ústav o vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v mieste určenia uvedenom v žiadosti.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 dovozca zásielky priloží technickú špecifikáciu obsahujúcu informácie na vyhodnotenie vhodnosti navrhovaného miesta určenia, ktorá musí obsahovať najmä

a) informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa majú dovážať, miesto, v ktorom budú uskladnené až do skončenia kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu, a spôsob zabezpečenia oddeleného uskladnenia, a

b) ak mu bol udelený štatút oprávnený príjemca podľa osobitného predpisu25) alebo ak navrhované miesto určenia bolo povolené podľa osobitného predpisu,26) potvrdenie o tomto povolení.

(3) Kontrolný ústav žiadosť podľa odsekov 1 a 2 preskúma, vyhodnotí vhodnosť navrhovaného miesta určenia podľa osobitného predpisu27) a oznámi žiadateľovi schválenie navrhovaného miesta určenia alebo zamietnutie žiadosti s uvedením dôvodu.

(4) Dovozca zásielky, ktorej kontrola totožnosti a kontrola zdravotného stavu sa môže vykonať v schválenom mieste určenia, je povinný

a) písomne oznámiť aspoň 48 hodín pred dovozom zásielky orgánu miesta určenia najmä

1. názov, adresu a lokalitu schváleného miesta určenia,

2. dátum a čas príchodu zásielky do schváleného miesta určenia,

3. číslo, dátum a miesto vystavenia rastlinolekárskeho dokladu o preprave zásielky,

4. meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a registračné číslo dovozcu,

5. číslo fytocertifikátu,

b) oznámiť orgánu miesta určenia akúkoľvek zmenu informácií a údajov poskytnutých podľa písmena a).

(5) Kontrolný ústav vedie zoznam schválených miest určenia. Ministerstvo na požiadanie predkladá tento zoznam Komisii a členským štátom.

(6) Ak kontrolný ústav zistí skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválených miestach určenia, prijme potrebné opatrenia na nápravu.

(7) Ministerstvo oznámi Komisii a príslušnému členskému štátu všetky závažné prípady porušenia podmienok uplatňujúcich sa na schválené miesto určenia.

§ 16

Potvrdenie vykonania kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia

(1) Po vykonaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu zásielky v schválenom mieste určenia kontrolný ústav potvrdí vykonanie týchto kontrol na rastlinolekárskom doklade o preprave zásielky.

(2) Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o uvoľnení zásielky, zásielka a sprievodný rastlinolekársky doklad o preprave sa uvoľnia colnému orgánu zodpovednému za územie, v ktorom sa nachádza schválené miesto určenia, aby sa zásielka prepustila do príslušného colného režimu. Po prepustení zásielky do príslušného colného režimu rastlinolekársky doklad o preprave zásielky alebo jeho kópiu uchováva kontrolný ústav počas najmenej jedného roka.

(3) Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o povinnosti prepraviť zásielku mimo územia členských štátov, zásielka zostáva pod colným dohľadom až do vykonania opätovného vývozu príslušných produktov.

§ 17

Poskytovanie informácií

(1) Zodpovedný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné ich zničenie, na obmedzenie ich ďalšieho rozširovania.

(2) Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozširovania škodlivých organizmov podľa odseku 5 písm. a) a b), kontrolný ústav bezodkladne prijme28) potrebné opatrenia na ochranu územia členských štátov. Ministerstvo písomne informuje18) o každom prípade Komisiu a členské štáty.

(3) Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 2, ministerstvo bezodkladne informuje18) Komisiu a členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne včas na to, aby sa zabránilo zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak Komisia neprijme iné potrebné opatrenia.

(4) Zodpovedný orgán vykonáva pravidelné a systematické prehliadky výskytu škodlivých organizmov, vo vzťahu ku ktorým bola uznaná chránená zóna. Výsledky prehliadok oznamuje21) ministerstvo Komisii.

(5) Ministerstvo bezodkladne písomne informuje18) Komisiu a členské štáty o

a) výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, alebo o ich prítomnosti na časti územia, kde predtým nebol známy výskyt akýchkoľvek škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole alebo v časti B, alebo v prílohe č. 2 časti A II. kapitole alebo v časti B,

b) skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorých výskyt na území nebol predtým známy,

c) prijatých opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré chce prijať; tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu rozširovania príslušných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov,

d) zisteniach a opatreniach, ktoré kontrolný ústav chce prijať alebo prijal vo vzťahu k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom prichádzajúcim z iného členského štátu; na tento účel zriadi štandardizovaný informačný systém.

§ 18

Odborníci Komisie

(1) Ak Komisia prijme rozhodnutie na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, vykonávajú odborníci pod jej dohľadom rastlinolekárske inšpekcie, ak ide o úlohy podľa odseku 3, priamo v miestach uvedených v odseku 4 písm. a) a b) bez toho, aby boli dotknuté rastlinolekárske kontroly vykonané pod dohľadom zodpovedných orgánov.

(2) Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými orgánmi podľa odsekov 4 a 5.

(3) Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:

a) monitorovanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 6,

b) vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 9 ods. 5,

c) monitorovanie alebo vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 10 ods. 1 a 2,

d) vykonávanie alebo monitorovanie činností určených v technických dohodách podľa § 12 ods. 7,

e) monitorovanie podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 4, § 12 ods. 4 písm. d) a § 17,

f) vykonávanie iných povinností pridelených odborníkom Komisie.

(4) Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 3 odborníci uvedení v odseku 1 môžu

a) navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú, alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracúvali alebo skladovali,

b) navštevovať miesta, kde sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10 až 16,

c) žiadať informácie od zodpovedných orgánov,

d) sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činnosti na účely uplatnenia tohto nariadenia.

(5) Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok a prijmú opatrenia, aby im na ich žiadosť boli poskytnuté všetky dostupné a potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych zamestnancov.

(6) Odborníci musia mať splnomocnenie od zodpovedného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre fytoinšpektorov.

(7) Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol podľa § 6, § 10 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 5, na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia.

§ 19

Finančný príspevok

(1) Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej republiky môže ministerstvo požiadať o finančný príspevok členských štátov na pokrytie výdavkov na potrebné opatrenia, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať na účely zneškodnenia alebo obmedzenia rozširovania škodlivého organizmu.

(2) Ak škodlivý organizmus podľa odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, oznámi ministerstvo na požiadanie Komisie všetky podrobnosti týkajúce sa pôvodu zásielky a všetky opatrenia vzhľadom na príslušný škodlivý organizmus, ako aj miesto určenia všetkých ostatných zásielok odoslaných z toho istého miesta pôvodu.

(3) Odborníci uvedení v § 18 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií podľa odseku 2.


Záverečné ustanovenia

§ 20

Týmto nariadením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

§ 22

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV SÚ ZAKÁZANÉ

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Acleris spp. (neeurópske druhy)

1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5.

6. Arrhenodes minutus Drury

6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)

7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5. Diaphorina citri Kuway

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neeurópske druhy)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)

19.2. Saperda candida Fabricius

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Baktérie

0.1. Candidatus liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv.citri

1.

c) Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1.

2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e)

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ostružiny (Rubus L.) a viniča (Vitis L.), ako sú:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké populácie)

c) Peach mosaic virus (americké populácie)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette phytoplasma

g) Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (americké populácie)

j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches broom phytoplasma

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ostružiny (Rubus L.) a viniča (Vitis L.)

6. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske druhy)

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8 Popillia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

c) Huby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi

3. Pear decline phytoplasma

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhChránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Cyprus
1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuÍrsko, Spojené kráľovstvo
2. Globodera pallida (Stone) BehrensFínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Portugalsko (Azory)
2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)
3. Leptinotarsa decemlineata SayCyprus, Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Spojené kráľovstvo, Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
5. Thaumatopoea processionea L.Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí pod miestnou správou Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking)

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhChránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virusFínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
2. Tomato spotted wilt virusŠvédsko

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aculops fuchsiae KeiferRastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Aleurocanthus spp.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Aonidiella citrina CoquilletRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie(v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ryži Oryza spp.)Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi InouyeRastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
9. Carposina niponensis WalsinghamRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
11. Enarmonia packardi (Zeller)Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Enarmonia prunivora WalshRastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl., Prunus L. a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a plody jablone (Malus Mill.) a Prunus L., pôvodom z neeurópskych krajín
13. Eotetranychus lewisi McGregorRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
15. Grapholita inopinata HeinrichRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
16. Hishomonus phycitis (Distant)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
17. Leucaspis japonica Ckll.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo čeľadí kapustovité (Cruciferae), lipnicovité (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
19. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:a) Margarodes vitis (Phillipi)b) Margarodes vredendalensis de Klerkc) Margarodes prieskaensis JakubskiRastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rastliny hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
21. Oligonychus perditus Pritchard et BakerRastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
22. Pissodes spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
25. Scirtothrips aurantii FaureRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
26. Scirtothrips dorsalis HoodRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
27. Scirtothrips citri (Moultex)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
28. Scolytidae spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín
28.1. Scrobipalpopsis solanivora PovolnyHľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)
29. Tachypterellus quadrigibbus SayRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
30. Toxoptera citricida Kirk.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
32. Unaspis citri ComstockRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
2. Citrus variegated chlorosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) DyeOsivo kukurice (Zea mays L.)
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) DyeOsivo ryže (Oryza spp.)

c) Huby

DruhPredmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty)Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Kanady a USA
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxRastliny Prunus L. určené na pestovanie, okrem osiva
3. Atropellis spp.Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a samostatná kôra a drevo borovice (Pinus L.)
4. Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauRastliny javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), okrem plodov a osiva, a drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane neopracovaného dreva, pôvodom z Kanady a USA
5. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et Nambu) DeightonRastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a drevo borovice (Pinus L.)
6. Cercospora angolensis Carv. et MendesRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
8. Diaporthe vaccinii ShaerRastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Elsinoe spp. Bitanc et Jenk. MendesRastliny kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny citrónovníka (Citrus L.) a jeho krížencov, okrem plodov a osiva, okrem plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus reticulata Blanco) a citrónovníka pomarančového [Citrus sinensis (L.) Osbeck] pôvodom z Južnej Ameriky
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Kilian et Maire) GordonRastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) YamamotoRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
13. Puccinia pittieriana HenningsRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae), okrem plodov a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersRastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowRastliny brestu (Ulmus L.) a zelkovy (Zelkova L.) určené na pestovanie, okrem osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoRastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Black raspberry latent virus Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
3. Blight and Blight-like Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
4. Cadang - Cadang viroid Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
5. Cherry leafroll virus [v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine (Rubus L.)] Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus (vírus nekrózy stonky chryzantémy) Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Citrus mosaic virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
8. Leprosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), čerešne obyčajnej (Prunus avium L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie, okrem osiva
10. Naturally spreading psorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
11. Palm lethal yellowing phytoplasma Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Prunus necrotic ringspot virus [v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine (Rubus L.)] Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
13. Satsuma dwarf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
14. Tatter leaf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
15. Witches' broom phytoplasma Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aphelenchoides besseyi Christie Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
3. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hľuzy a podzemky šafránu (Crocus L.), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., ďalej hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), tigrídie (Tigridia Juss) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie
4. Ditylenchus dipsaci (Kűhn) Filipjev Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda „Golden Yellow“, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na pestovanie, a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
5. Circulifer haematoceps (Mulsan et Rey) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6.1 Eutetranychus orientalis Klein Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6.2 Helicoverpa armigera (Hübner) Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul], klinčeka (Dianthus L.), muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva, a
- rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
9. Liriomyza trifolii (Burgess) Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva, a
- rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
10. Paysandisia archon (Burmeister) Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot určené na pestovanie, okrem osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. Rastliny broskyne obyčajnej [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim] určené na pestovanie, okrem osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Osivo fazule (Phaseolus L.)
8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Rastliny Prunus L. určené na pestovanie, okrem osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a papriky (Capsicum spp.) určené na pestovanie
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Williems et al. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva

c) Huby

DruhPredmet nákazy
1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von ArxRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Phoma tracheiphilla (Petri) Kanchaveli et GikashviliRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de ToniOsivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
9. Puccinia horiana HenningsRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
10. Scirrhia pini Funk et ParkerRastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdRastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Arabis mosaic virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Beet leaf curl virusRastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
4. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Grapevine flavescence doreé phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
7. Plum pox virusRastliny Prunus L. určené na pestovanie, okrem osiva
7.1.Potato spindle tuber viroid (viroid vretenovitosti zemiakov)Sadenice (vrátane osiva) rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a jeho hybridov, papriky (Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.) a rastliny zemiaka (Solanum tuberosum L.)
8. Potato stolbur phytoplasmaRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Raspberry ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
11. Strawberry crinkle virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
12. Strawberry latent ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
13. Strawberry mild yellow edge virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
14. Tomato black ring virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
15. Tomato spotted wilt virusRastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, okrem osiva
16. Tomato yellow leaf curl virusRastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osiva

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

a) Hmyz, roztoče, háďatka vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Anthonomus grandis (Boh.)Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlnaGrécko, Španielsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
3. Dendroctonus micans KugelanRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osivaGrécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.), okrem plodov a osivaGrécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus EichhofRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
6.1. Paysandisia archon (Burmeister)Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo
(b) Ips cembrae HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus SahlbergRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(d) Ips sexdentatus BörnerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Sternochetus mangiferae FabriciusOsivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajínPortugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRastliny borovice ( Pinus L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osivaSpojené kráľovstvo

b) Baktérie

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et JonesOsivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)Grécko, Španielsko,
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.Časti rastlín, osivo a rastliny určené na pestovanie, okrem plodov vrátane živého peľu na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.)Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov).Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], , Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)],
3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rastliny rodu Prunus L. určené na pestovanie, okrem osivaSpojené kráľovstvo

c) Huby

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného drevaÍrsko, Spojené kráľovstvo
0.1. Cryphonectria parasitica (Murill.) Barr.Drevo, okrem odkôrneného dreva, samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
1. Glomerella gossypii EdgertonOsivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.)Grécko
2. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerRastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
01. Candidatus Phytoplasma ulmiRastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie, okrem osivaSpojené kráľovstvo
1. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkamiGrécko (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), Malta, Portugalsko (okrem Algarve, Madeiry a okresu Odemira v regióne Alentejo)
2. Grapevine flavescence dorée phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osivaČesko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil- sur-Marne et Saâcy-sur-marne) a Lotrinsko], Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

OpisKrajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.), cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov a osivaNeeurópske krajiny
2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) s listami, okrem plodov a osivaNeeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, okrem plodov a osivaSeveroamerické krajiny
5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Tretie krajiny
6. Samostatná kôra duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.)Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.)Severoamerické krajiny
8. Samostatná kôra topoľa (Populus L.)Krajiny amerického kontinentu
9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule (Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), rodu Prunus L., hrušky (Pyrus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodovNeeurópske krajiny
9.1. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodovČína, Japonsko, Kórejská republika, Kórejská ľudovodemokratická republika, a USA
10. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) -sadivové zemiakyTretie krajiny, okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedených v 10. bodeTretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10 a 11Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na hľuzy ľuľka zemiakového a ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole, pôvodom z tretích krajín, okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka a z tretích európskych krajín, ktoré sú uznané ako krajiny bez výskytu baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.], v súlade s požiadavkami Európskej únie alebo s opatreniami, ktoré sú uznané ako rovnocenné s opatreniami Európskej únie týkajúcimi sa boja proti baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.]
13. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva, a okrem rastlín a hľúz uvedených v bodoch 10, 11 a 12Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských krajín
14. Zemina a iný pestovateľský substrát tvorený úplne alebo čiastočne zeminou alebo pevnou organickou hmotou, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašelinyBielorusko, Moldavsko, Rusko, Turecko, Ukrajina a tretie krajiny, ktoré nepatria ku kontinentálnej Európe, okrem Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka a Tuniska
15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodovTretie krajiny, okrem Švajčiarska
16. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osivaTretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osivaAlžírsko, Maroko
18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), hrušky (Pyrus L.), rodu Prunus L. a ich krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny, okrem stredozemských krajín a Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov USA
19. Rastliny čeľade lipnicovité (Graminaceae), okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osivaTretie krajiny, okrem európskych a stredozemských krajín

ČASŤ B

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

OpisChránená zóna
1. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín, okrem Švajčiarska a krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únieEstónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)].
2. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín skalníka (Cotoneaster Ehrh.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín, okrem krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únieEstónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)].

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH PREDMETOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce mimo územia členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
1.1. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.), a okrem dreva vo forme:
— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,
— dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
— dreva cédra (Libocedrus decurrens Torr.), kde existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo z neho sú vyrobené ceruzy? s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 82°C počas 7 – 8 dní,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %), a
úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu alebo drevo, okrem dreva bez kôry, malo ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom.
1.2. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,
pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam vo fytocertifikáte alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), a
úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu alebo, okrem dreva bez kôry, s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.) alebo jeho vektorom.
1.3. Drevo tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je odkôrnené, alebo
b) sa podrobilo komorovému-sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
c) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte, alebo
d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) doba pôsobenia (v hod.), alebo
e) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.5 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z Kazachstanu, Ruskaa Turecka
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) pochádza z oblastí bez výskytu:
- Monochamus spp. (neeurópsky),
- Pissodes spp. (neeurópsky),
- Scolytidae spp. (neeurópsky),
oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
b) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm, alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
d) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte, alebo
e) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
f) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.6 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z tretích krajín, okrem:
— Kazachstanu, Ruska a Turecka,
— európskych štátov,
Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou ‚kiln- dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
c) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
d) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %), alebo
e) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas namenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
1.7. Drevo ihličnanov (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, vo forme, štiepok, triesok pilín, hoblín, drevných zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov (Coniferales), pôvodom z
- Kazachstanu, Ruska, Turecka,
- neeurópskych krajín, okrem Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt háďatka borovicového [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.]
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblastí bez výskytu
- neeurópskych druhov rodu vrzúnik (Monochamus spp.),
- neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.),
- neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae),
oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
b) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny, alebo
c) sa podrobilo komorovému - sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty, alebo
d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
e) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
2. Drevený obalový materiál vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou, a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, pôvodom z tretích krajín, okrem Švajčiarska- Obalový materiál z dreva:
- — je vyrobený z odkôrneného dreva špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 s názvom Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode),
- — podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k uvedenej medzinárodnej norme, a — je na ňom označenie špecifikované v prílohe II k uvedenej medzinárodnej norme, na ktorom sa uvádza, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.
2.1. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, okrem dreva vo forme:
- dreva určeného na výrobu dýh,
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
pôvodom z Kanady a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
2.2. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) určené na výrobu dýh pôvodom z Kanady a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a je určené na výrobu dýh.
2.3. Drevo jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov a druhov stromov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva,
pôvodom z , Číny, Japonska, Kanady Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska , Ruska, Taiwanu a USA
Vyžaduje sa ú radné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte, alebo
b) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo
c) sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
2.4. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky Mongolska , Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
2.5. Samostatná kôra a predmety vyrobené z kôry jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Číny, Japonska, Kanady,Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska , Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôra pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
3. Drevo duba (Quercus L.), okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- sudov, kadí, škopov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dúh (časti steny suda), ak je k dispozícii dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 176°C počas 20 minút,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je hranené tak, aby bol úplne odstránený guľatý povrch, alebo
b) je odkôrnené a obsah vody v dreve je menší ako 20 %, vyjadrený ako percento suchej hmoty, alebo
c) je odkôrnené a bolo dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou, alebo
d) pri rezive so zvyškami alebo bez zvyškov kôry, bolo podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
4.1. Drevo brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov stromov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva, pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo
b) drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
4.2. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti BVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
4.3. Kôra a predmety vyrobené z kôry brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius GoryVyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôra je zbavená dreva.
5. Drevo platana Platanus L., okrem dreva vo forme: — štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva, — obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USA.Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K. D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
6. Drevo topoľa (Populus L.), okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z krajín amerického kontinentu
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo:
a) odkôrnené, alebo
b) podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
7.1.1. Drevo uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získané úplne alebo čiastočne z
- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) pôvodom z Kanady a USA ,
- topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín amerického kontinentu.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
c) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
d) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra); uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.1.2. Drevo uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.) pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
b) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra); uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.2. Drevo, uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, vo forme štiepkov, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaného úplne alebo čiastočne z duba (Quercus L.), pôvodom z USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že samostatná kôra bola
a) fumigovaná dezinfekčným činidlom a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
b) tepelne ošetrená tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile kôry (vrátane jej jadra). Uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte, a
úradné potvrdenie, že kôra bola po spracovaní prepravovaná až do chvíle, než opustila krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu, alebo kôra mala ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom.
7.4.Tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy V, drevo z rastlín muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.),skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny ( Sorbus L.), okrem dreva vo forme:
— štiepok, triesok a pilín získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín,
—obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva,pôvodom z Kanady a USA.
Úradné potvrdenie, že drevo:
a)má pôvod v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
b) sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C nepretržite počas najmenej 30 minút; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
c) sa náležitým spôsobom vystavilo ionizujúcemu žiareniu s cieľom dosiahnuť minimálnu absorbovanú dávku 1 kGy v celom objeme dreva; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).
7.5.Tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy V, drevo vo forme štiepok získaných úplne alebo čiastočne z rastlín muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.),skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny ( Sorbus L.), pôvodom z Kanady a USA.Úradné potvrdenie, že drevo:
a) má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
b) bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm; alebo
c) sa podrobilo náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile štiepok dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 minút; o tejto skutočnosti sa urobí záznam v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii).
8.1. Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.).
8.2. Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, vyššie ako 3 m, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bode 8.1 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto ich pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1, 8.2 a 9 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
11.01. Rastliny duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z USAOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu farbiarky [Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt].
11.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 11.01 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza (Cronartium spp.).
11.2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 11.1 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
11.3. Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Kanady a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny, na základe úradných kontrol vykonaných v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí počas troch posledných vegetačných období a v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, uznal ako miesto pestovania bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a miesto pestovania, a vyhlásenie, že miesto pestovania je bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller musia byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“.
11.4. Rastliny jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.), okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev s lístím alebo bez lístia, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
11.5. Rastliny brezy (Betula L.), okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev (Betula L.) s lístím alebo bez lístiaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
12. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.).
13.1. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
13.2. Rastliny topoľa (Populus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín amerického kontinentuOkrem požiadaviek uvedených v bode 13.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy (Mycosphaerella populorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín Severnej AmerikyBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bode 11.4 prílohy IV, úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky ochorenia ‚Candidatus‘ Phytoplasma ulmi.
14.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem štepov, odrezkov, rastlín vo forme pletivových kultúr, peľu a osiva, druhov muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), pôvodom z Kanady a USA.Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bodoch 9 a 18 prílohy III, v časti B bodoch 1 a 2 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 a 23.2 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a uvedenej v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
b) sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste pestovania, ktoré je určené ako oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:
i) ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,
a
ii) ktoré sa každoročne podrobilo dvom úradným kontrolám na zistenie akýchkoľvek príznakov výskytu organizmu Saperda candida Fabricius vykonaným vo vhodnom čase;
a
iii) kde sa rastliny vypestovali na mieste:
—s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Saperda candida Fabricius, alebo
—s použitím vhodných preventívnych ošetrení a obkolesenom nárazníkovou zónou širokou najmenej 500 metrov, kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na potvrdenie neprítomnosti organizmu Saperda candida Fabricius;
a
iv) kde boli bezprostredne pred vývozom podrobené dôkladnej kontrole na zistenie výskytu Saperda candida Fabricius, najmä v stonkách rastliny, a to aj vrátane, ak je to vhodné, deštruktívneho odberu vzoriek.
16.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom, z tretích krajínPlody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.), Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridov, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 a 16.6 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii; alebo
b) plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode. ii), v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii; alebo
c) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
d) miesto pestovania a jeho bezprostredné okolie boli primerane ošetrené a boli podrobené pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
plody boli ošetrené ortofenylfenátom sodným alebo iným účinným spôsobom uvedeným v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny Komisii vopred písomne oznámi spôsob ošetrenia,
a
úradné kontroly vykonané vo vhodnom čase pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii); alebo
e) v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie úradné kontroly vykonané pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
boli primerane ošetrené a boli podrobené pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2,
a
plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,
a
informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).
-
16.3.Plody citrónovníka (Citrus L)., kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1., 16.2, 16.4. a 16.5. prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;
alebo

b) plody majú pôvod v oblasti uznanej za oblasť bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;
alebo
c) v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes a v žiadnych plodoch pozberaných v mieste pestovania sa pri primeraných úradných skúškach nezistili príznaky výskytu tohto organizmu.
16.4.Plody citrónovníka (Citrus L.) kumkvátu (Fortunella Swingle,) citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov, okrem plodov Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 a 16.6 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;
alebo
b) plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Komisii;
alebo
c) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),
a
na základe úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami sa zistilo, že plody nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa;
alebo
d) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré bolo primerane ošetrené a podrobené pestovateľským opatreniam proti výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, a počas vegetačného obdobia sa od začiatku posledného vegetačného cyklu vykonali úradné kontroly na mieste pestovania a v plodoch sa nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,
a
počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami vykonávanej pred vývozom sa zistilo, že plody pozberané v mieste pestovania nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);
alebo
e) v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie sa počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami zistilo, že plody pred vývozom nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
vyhlásenie, že plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré bolo primerane ošetrené proti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vo vhodnom termíne, sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),
a
pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2,
a
plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie,
a
informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).
16.5. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín, v ktorých sa na týchto plodoch vyskytujú neeurópske druhy čeľade TephritidaeOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2 a 16.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedených škodlivých organizmov, alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie a pri úradných kontrolách vykonaných aspoň raz mesačne v posledných troch mesiacoch pred zberom plodov nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) úradnou kontrolou reprezentatívnych vzoriek plodov sa zistilo, že plody sú bez výskytu všetkých vývojových štádií uvedených škodlivých organizmov, alebo
d) plody sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov, a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym zmrazením, alebo tam, kde to nebolo možné, chemicky tak, aby ošetrenie vyhovovalo platným predpisom Európskej únie.
16.6. Plody papriky (Capsicum(L.), citrónovníka (Citrus L.), okrem plodov citrónu (Citrus limon L.Osbeck.) a limetky (Citrus aurantiifolia Christm. Swingle), broskyne (Prunus persica L. Batsch) a granátovníka punského (Punica granatum L.) pôvodom z krajín afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, Mauríciu a z IzraelaBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na plody uvedené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 a 36.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;
alebo
b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);
alebo
c) majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto pestovania bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, a informácie o vysledovateľnosti sú zahrnuté v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii),
a
úradné kontroly vykonané na mieste pestovania vo vhodnom čase počas vegetačného obdobia vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnych vzoriek plodov preukázali, že plody sú bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);
alebo
d) boli účinne ošetrené schladením s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), alebo ošetrené iným účinným spôsobom s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetrení by sa mali uvádzať na osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii) za predpokladu, že národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny Komisiu o spôsobe ošetrenia vopred písomne informuje.
17. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu škodcu, ktoré sú uznané príslušnou medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia za oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
c) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré vykazovali príznaky spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátomOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časť A bod 16sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek [Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne], alebo
b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezentatívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých z miesta pestovania, testovaných aspoň na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, sa za posledné vegetačné obdobie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
18.1. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., okrem plodov, ale vrátane semien; semená citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.2 a 18.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Candidatus Liberibacter spp., pôvodcu Huanglongbingovej choroby citrusov zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
18.2. Rastliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) rastliny majú pôvod v krajine bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio;
alebo
b) rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia a čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii);
alebo
c) rastliny sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je zaregistrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a pod jej dohľadom, a kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio,
a
kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.
18.3. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.1 a 18.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny, v ktorej nie je známy výskyt Diaphorina citri Kuway alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Diaphorina citri Kuway, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a uvedenej vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“.
18.4. Rastliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bodoch 18.1, 18.2 a 18.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii;
alebo
b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii), za predpokladu, že tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii.
19.1. Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.)Okrem požiadaviek uvedených v 17. bode a v prílohe č. 3 časti A 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.).
19.2. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vyskytujú príslušné škodlivé organizmy.
Príslušné škodlivé organizmy sú:
a. na jahode (Fragaria L.)
- hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
- baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
b. na jabloni (Malus Mill.)
c. fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.),
d. na Prunus L.
e. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
f. baktériová škvrnitosť sliviek [ Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.],
g. na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]
h. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
i. na hruške (Pyrus L.)
j. fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.),
k. na ostružine (Rubus L.)
l. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
m. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
n. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
o. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
p. na všetkých uvedených druhoch
neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy
Okrem požiadaviek uvedených v 17. bode a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bode 17 a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
21.1. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy.

Príslušné škodlivé organizmy sú:
- latentný ´C´ vírus jahody (Strawberry latent ´C´ virus),
- vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein banding virus),
- fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry witches` broom phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem tých, ktoré sa vypestovali zo semien, sú
- úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
21.2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Christie)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2 a 21.1 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa v mieste pestovania za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene a) alebo sú pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
21.3. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2, 21.1 a 21.2 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek [Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer (Schenkling)].
22.1. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy na jabloni (Malus Mill.).

Príslušné škodlivé organizmy sú
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [(Cherry rasp leaf virus) (American)],
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17. a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
22.2. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17., 19.2 a 22.1 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b) (aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
(bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Apple proliferation phytoplasma).
23.1. Rastliny uvedených druhov rodu Prunus L. určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky (Plum pox virus):
- mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
- marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.),
- myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
- marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.),
- slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.),
- myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
- Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
- slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.),
- slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.],
- slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
- višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.),
- marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne],
- Prunus maritima Marsh.,
- marhuľa japonská (mume) (Prunusmume Sieb. et Zucc.),
- Prunus nigra Ait.,
- broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
- Prunus tomentosa Thunb.,
- mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
- iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode19.2 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus)
c) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
23.2. Rastliny Prunus L., určené na pestovanie,
a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy na Prunus L.;
b) okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy;
c) okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy.
Relevantné škodlivé organizmy sú:
- pre písmeno a):
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus);
- pre písmeno pod b):
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)],
- vírus mozaiky broskyne (americký) – [Peach mosaic virus (American)],
- riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony rickettsia),
- mykoplazma ružicovitosti broskyne (Peach rosette mycoplasm),
- mykoplazma žltačky broskyne (Peach yellows mycoplasm),
- vírus prúžkovitosti slivky (americký) [Plum line pattern virus (American)],
- mykloplazma X-choroby broskyne (Peach X-disease mycoplasm);
- pre písmeno c):
- maloplodosť čerešne (Little cherry pathogen).
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2 a 23.1 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období aspoň raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
24. Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy na ostružinách (Rubus L.);
b) okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy.
Relevantné škodlivé organizmy sú:
- pre písmeno a):
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus),
- vírus černania maliny (Black raspberry virus),
- vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus),
- vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (Prunus necrotic ringspot virus),
- pre písmeno b):
- vírus kučeravosti maliny (americký) [Raspberry leaf curl virus (American)],
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)]
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 sa vyžaduje,
a) aby rastliny sú bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok,
b) úradné potvrdenie, že
aa) rastliny sú
- úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
25.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival]Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 10, 11 a 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – všetky rasy, okrem rasy 1, t. j. obyčajnej európskej rasy] a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili príznaky rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], alebo
b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.1. a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], alebo
b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.3. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem skorých zemiakov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1 a 25.2 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje ošetrenie proti klíčeniu.
25.4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1, 25.2 a 25.3 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu háďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens], a
aa) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
bb) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo z miesta pestovania, ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu na základe implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
cc) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitwood Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
dd) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
- hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov, a krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
- hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu, a rezu hľúz podľa osobitného predpisu,[1]) a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
25.4.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem tých, ktoré sú určené na pestovanieOkrem požiadaviek na hľuzy uvedených v bodoch 25.1, 25.2 a 25.3 a v prílohe č. 3 časti A 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.4.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4.1 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajiny bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny, alebo
b) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
25.5. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11., 12. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
25.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum L.), pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid)Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.5 a v prílohe č. 3 časti A 11. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5 a 25.6 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solana­ cearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky napadnutia hnedou hnilobou zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.7.1. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.), okrem plodov a osivaBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 13 prílohy III a v časti A oddiele I bodoch 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 a 45.3 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;
alebo
b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, a čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii).
25.7.2. Plody rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.)Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;
alebo
b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, čo sa uvádza v kolónke ‚Dodatočné vyhlásenie‘ v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode ii);
alebo
c) majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín označila za miesto bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) na základe úradných kontrol a prieskumov vykonaných počas posledných troch mesiacov pred vývozom, čo sa uvádza v kolónke Dodatočné vyhlásenie v osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 písm. ii).
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
27.1. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
27.2. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 27.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid) alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky
- pochádzajú z miesta, na ktorom sú počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo
- sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx] alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
28.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 a 28 a v prílohe č. 3 časti A 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú po celý svoj život pestované v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid), alebo
b) rastliny sú po celý svoj život pestované v oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý svoj život pestované v mieste pestovania zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) a potvrdenom úradnými kontrolami a v prípade potreby testmi.
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
- rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličnanov [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
- na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetovVyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách v priebehu posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) aOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje
a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
b) rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ring spot virus),
b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa vrátane pôdy a rastlín nezistil výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
b) rastliny sú najviac druhou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus).
32.1. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
pôvodom z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt míneriek Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28 a 29 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach, a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a táto oblasť musí byť uvedená vo vytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], a vyhlásenie, že v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) bezprostredne pred vývozom sú ošetrené vhodným spôsobom proti mínerkám [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)]. Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
32.2. Rezané kvety chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.) a zlatobyle (Solidago L.) a vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], alebo
- bezprostredne pred vývozom sa úradnou kontrolou rezaných kvetov a vňate nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)].
32.3. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29 a 32.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
b) v mieste pestovania sa úradnou kontrolou rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)], alebo
d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie; pestované vo voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], a
b) rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
34. Pôda a pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré udržujú životaschopnosť rastlín, pôvodom
- z Turecka,
- z Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,
- z neeurópskych krajín, okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Tuniska
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) pestovateľský substrát bol pri vysádzaní
- bez výskytu zeminy a organických látok, alebo
- bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďatiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu ostatných škodlivých organizmov, alebo
- bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov, a
b) od vysadenia
- sa vykonali vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, alebo
- sa rastliny dva týždne pred odoslaním zbavili prebytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len jeho minimálne množstvo potrebné na udržanie životaschopnosti rastlín počas prepravy, a ak sú rastliny presadené, pestovateľský substrát použitý na tento účel musí spĺňať podmienky podľa písmena a).
35.1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus).
35.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus)Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus), a
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
36.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 a 32.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach, a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny), a vyhlásenie, že na rastlinách sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny), musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) bezprostredne pred vývozom sú rastliny účinným spôsobom ošetrené proti strapke (Thrips palmi Karny) a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny). Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý strapkou (Thrips palmi Karny), pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia strapkou (Thrips palmi Karny), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
36.2. Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae) a plody momordiky (Momordica L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) pôvodom z tretích krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny), alebo
- bezprostredne pred vývozom sú rastliny úradne skontrolované a nezistil sa výskyt strapky (Thrips palmi Karny).
36.3. Plody papriky (Capsicum L.) pôvodom z Belize, Dominikánskej republiky, , Francúzskej Polynézie, Guatemaly, Hondurasa, Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Portorika, Salvádora a USA v ktorých sa nevyskytuje Anthonomus eugenii CanoVyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody:
a) pochádzajú z oblasti bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia vyhlásené národnou organizáciou na ochranu rastlín danej krajiny vývozu za miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, a je uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, a ktoré bolo na základe úradných kontrol, vykonaných aspoň raz mesačne počas dvoch mesiacov pred vývozom v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti vyhlásené ako miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano.
37. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A 17. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky uvedených chorôb, alebo
b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasm) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-cadang viroid) a rastliny v mieste pestovania, ktoré sú podozrivé z napadnutia uvedenými chorobami, sú odstránené, a ostatné rastliny sú ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee,
c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypestovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene a) alebo b).
37.1. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom Brahea Mart. Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 37 a v prílohe č. 3 časti A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sú po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), alebo
b) sú po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) sú počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania:
- ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu, a
- ak sú rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
- na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, nie sú spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).
38.2. Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Brazílie alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nezistili príznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom sa kontrolou rastlín nezistil jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14,17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.2 a 39 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
- sa pestovali v škôlkach,
- sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov, húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.2, 39 a 45.1 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 2., 3., 9., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny, okrem čeľade lipnicovité (Gramineae), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 a 35.2 a v prílohe č. 3 časti A 11. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
42. Rastliny čeľade lipnicovité (Gramineae) – okrasné trváce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov Buchloa (BuchloeEngelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemskných krajínOkrem požiadaviek uvedených v 33. a 34. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2,14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.2, 39, 40 a 42 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, vrátane rastlín zozbieraných z prírodných biotopov, sa pestovali, uchovávali a formovali najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly,
b) rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) sa
aa) najmenej počas obdobia uvedeného v písmene a)
- pestovali v črepníkoch umiestnených na regáloch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom zeme,
- vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“,
- úradne kontrolovali najmenej šesťkrát ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 2 a 3; uvedené kontroly, vrátane kontrol rastlín v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a), sa musia vykonať aspoň vizuálne na každom riadku poľa alebo škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,
- musia byť bez výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v predchádzajúcom odseku; napadnuté rastliny musia byť odstránené a zvyšné rastliny musia byť účinným spôsobom ošetrené, okrem toho počas vhodného obdobia pred expedíciou zadržané a kontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu príslušných škodlivých organizmov,
- pestovali v nepoužitom umelom substráte alebo v prirodzenom substráte, ktorý bol tepelne ošetrený alebo fumigovaný tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov a prijali sa vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov,
- udržiavali v podmienkach zabezpečujúcich, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov a dva týždne pred vývozom sú
- zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a uchovávali sa nezakorenené, alebo
- zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v písmene aa) piata odrážka, alebo
- vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečil substrát bez výskytu škodlivých organizmov; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“ fytocertifikátu,
bb) musia sa zabaliť do uzatvorených kontajnerov, úradne sa zapečatiť a označiť registračným číslom registrovanej škôlky; registračné číslo musí byť uvedené v dodatkovom vyhlásení fytocertifikátu.
44. Trváce byliny určené na pestovanie, okrem osiva, čeľadí silenkovité (Caryophyllaceae), okrem klinčeka (Dianthus L.), astrovité (Compositae), okrem chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], kapustovité (Cruciferae), bôbovité (Leguminosae) a ružovité (Rosaceae), okrem jahody (Fragaria L.), pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1, 32.2, 32.3, 33 a 34 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
45.1. Rastliny bylinných druhov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem cibúľ, podcibulia, podzemkov, osiva a hľúz pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 a 36.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) a miesto pestovania, a vyhlásenie, že na základe úradných kontrol, ktoré sa vykonávali aspoň raz za tri týždne počas posledných deviatich týždňov pred vývozom, je miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) ak sú uchovávané alebo pestované v mieste pestovania, na ktorom sa zistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), uvedené rastliny musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti neeurópskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu neeurópskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, úradnými kontrolami vykonávanými raz týždenne počas deviatich týždňov pred vývozom, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Podrobnosti o o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
45.2. Rezané kvety astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), gypsomilky (Gypsophila L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.), zlatobyle (Solidago L.) a trachélie (Trachelium L.) a vňať bazalky (Ocimum L.) pôvodom z neeurópskych krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
- bezprostredne pred vývozom rezaných kvetov a vňate sa úradnou kontrolou nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.).
45.3. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L).určené na pestovanie, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5, 25.6 a 25.7 a v prílohe č. 3 časti A 13. bode
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.,sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus.
b) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Bemisia tabaci GennVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus, a
aa) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
bb) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
b) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
46. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz, podcibulia a podzemkov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy
- -vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic virus),
- vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild mottle virus),
- vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious yellows virus),
- vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigré virus),
- vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl virus),
- iné vírusy prenášané molicou (Bemisia tabaci Genn.) a v ktorých sa
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 a 45.3. a v prílohe č. 3 časti A 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) nevyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov,na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov;
b) vyskytujú sa neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmovna rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov, a
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
b) pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
c) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti molici (Bemisia tabaci Genn.), alebo
d)rastliny, ktoré pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a ktoré nevykazujú žiadne príznaky napadnutia príslušnými škodlivými organizmami, pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
48. Osivo rajčiaka (Solanum lycopersicum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou metódou, a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemiakov (Potato spindle tuber viroid), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
49.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipijev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, alebo
b) pred vývozom osiva sa uskutočnila jeho fumigácia, alebo
c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
49.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktériové vädnutie (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desiatich rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.)
b)
- pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysokoodolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
- v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala jedna úroda osiva, alebo
- obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami pre certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti,
c) v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch predchádzajúcich vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.),
d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa počas posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
50. Osivo ryže siatej (Oryza sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematologickými metódami, pričom nebol zistený výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) osivo sa ošetrilo horúcou vodou, alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku (Aphelenchoides besseyi Christie).
51. Osivo fazule (Phaseolus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Osivo kukurice (Zea mays L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica MitraVyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte
54. Zrno, je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie, rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica MitraVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
i) zrno pochádza z oblasti bez výslytu Tilletia indica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
ii) v mieste pestovania sa na rastlinách počas posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky výskytu Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred nakladaním, sa nezistil výskyt Tilletia indica Mitra; vo fytocertifikáte v kolónke „názov tovaru“ musí byť uvedený text „testované a bez zistenia výskytu Tilletia indica Mitra“.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z územia členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
2. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného drevaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal
4. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
5. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 4. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
6. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
7. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
8. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.).
8.1. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené napestovanie, okrem osivaÚradné potvrdenie, že v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu ‚ Candidatus Phytoplasma ulmi‘.
9. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú zo zón uznaných za zóny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.].
10. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), alebo
b) rastliny sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami, a sú trvale pestované v skleníkoch neprístupných pre hmyz alebo v izolovaných klietkach, v ktorých sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), alebo
c) rastliny:
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami a na základe týchto testov sa nezistili príznaky napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza); rastliny sú certifikované bez príznakov napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) na základe úradného testovania vykonaného v súlade s metódami uvedenými v tejto zarážke, a
- sú podrobené kontrole a od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza).
10.1. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), Choisya Kunth, kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov a rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a osivaÚradné potvrdenie, že rastliny:
a) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín označila ako oblasť bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; alebo
b) sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je registrované príslušnými orgánmi v členskom štáte a je pod ich dohľadom,
a
kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio,
a
kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.
11. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátomVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistil výskyt háďatka Radopholus similis (Cobb) Thorne, alebo
b) pôda a korene z podozrivých rastlín sú za posledné vegetačné obdobie úradne nematologicky testované aspoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a vo vzorkách sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu.
12. Rastliny jahody (Fragaria L.), Prunus L. a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných škodlivých organizmov, alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených príslušnými škodlivými organizmami.
Príslušnými škodlivými organizmami sú
- na jahode (Fragaria L.):
- hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
- baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
- na Prunus L.:
- fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
- baktériová škvrnitosť sliviek [ Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.],
- na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- na ostružine (Rubus L.):
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus).
13. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma), alebo
b) z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch ukončených vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
14. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
c) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene b) alebo sú pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
15. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b) aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma).
16. Rastliny uvedených druhov rodu Prunus L. určené na pestovanie, okrem osiva:
- mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
- marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.),
- myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
- marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.),
- slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.),
- myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
- Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
- slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.),
- slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. isititia (L.) C.K. Schneid.],
- slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
- višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.),
- marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne],
- Prunus maritima Marsh.,
- marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb. et Zucc.),
- Prunus nigra Ait.,
- broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
- Prunus tomentosa Thunb.,
- mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
- iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo
b) aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky vírusu šarky slivky (Plum pox virus),
cc) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
17. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že za posledné dve vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na materských rastlinách nezistili žiadne príznaky žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanieVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], a
b) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.], alebo sa dodržiavajú ustanovenia Európskej únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.], a
d) aa) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo
bb) v oblastiach, kde je známy výskyt hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo miesta, o ktorom sa usudzuje, že sa na ňom nevyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] v dôsledku vykonania primeraného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
e) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
alebo z oblastí s výskytom háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] a
- hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vyhlásené ako miesto bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], a to na základe ročného prieskumu hostiteľských rastlín prostredníctvom vizuálnej kontroly hostiteľských rastlín vo vhodnom období a vonkajšej vizuálnej kontroly, a rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré sú vypestované v mieste pestovania, alebo
- hľuzy sa po zbere náhodne ovzorkovali a vhodnou metódou sa kontrolovali na prítomnosť príznakov s použitím vhodnej metódy na ich vyvolanie, alebo sú laboratórne testované a kontrolované vizuálne zvonku a rozrezaním hľúz, vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred uvedením na trh v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu,29) pričom sa nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
18.1.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanie, okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie v súlade s osobitným predpisom[2])Okrem požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanie, uvedených v bode 18.1., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, okrem hľúz odrôd, ktoré sú oficiálne prijaté v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch v súlade s postupom podľa osobitného predpisu[3])Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) patria do vyšších množiteľských stupňov, pričom takéto potvrdenie musí byť primerane uvedené na sprievodnom doklade k príslušným hľuzám,
b) sú pestované v rámci členských štátov, a
c) sú získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a ktorý podliehal v rámci členských štátov úradnému karanténnemu testovaniu v súlade s vhodnými metódami, a na základe týchto testov sa nezistil výskyt škodlivých organizmov.
18.3.
Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov zemiaka (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na výsadbu, iné ako hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1. alebo 18.2., iné ako kultivačný udržiavací materiál skladovaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách a iné ako osivo zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedené v bode 18.3.1.
a)
Rastliny sa musia uchovávať v karanténnych podmienkach a karanténnym testovaním sa musí preukázať, že sú bez výskytu škodlivých organizmov,
b)
karanténne testovanie uvedené v písmene a) sa uskutočňuje
1.
pod dozorom oficiálnej organizácie na ochranu rastlín daného členského štátu alebo v Slovenskej republike kontrolného ústavu a vykonáva ho školený personál tejto organizácie alebo iného schváleného orgánu,
2.
v priestoroch vybavených vhodným zariadením, ktoré slúži na obmedzenie výskytu škodlivých organizmov a uchovanie materiálu vrátane indikačných rastlín, a to takým spôsobom, aby sa eliminovalo akékoľvek riziko šírenia škodlivých organizmov,
3.
na všetkých jednotkách materiálu,
— vizuálnym preskúmaním zameraným na príznaky spôsobené ktorýmkoľvek škodlivým organizmom, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch počas celej dĺžky minimálne jedného vegetačného cyklu, pričom sa zohľadní typ materiálu a jeho rastová fáza počas testovacieho programu,
— testovaním vykonávaným vhodnými metódami, ktoré sa predložia odborníkom Komisie (§ 18),
— v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na:
— andský latentný tymovírus zemiakov (Andean potato latent virus),
— vírus Arracacha B. (oca kmeň),
— vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka (potato black ringspot virus),
— vírus PLRV (zvinutka zemiakov – potato spindle tuber viroid),
— T vírus zemiakov (potato virus T),
— andský vírus škvrnitosti zemiakov (Andean potato mottle virus),
— bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc)
a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov),
— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.,
— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
— v prípade osiva zemiaka Solanum tuberosum L. iného ako je osivo uvedené v bode 18.3.1., minimálne na vírusy a viroidy uvedené vyššie,
4.
primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky pozorované pri vizuálnom skúmaní, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré tieto príznaky vyvolali,
c)
každý materiál, v ktorom sa na základe testov uvedených v písmene b) zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene b), sa musí okamžite zničiť alebo podrobiť postupom, ktoré eliminujú škodlivý organizmus alebo organizmy,
d)
každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje oficiálnu organizáciu na ochranu rastlín v danom členskom štáte alebo v Slovenskej republike kontrolný ústav, že takýto materiál uchováva.
18.3.1.
Osivo zemiaka (Solanum tuberosum L.) iné ako je uvedené v bode 18.4.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo je získané z rastlín, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2. alebo 18.3., ak sa na tieto rastliny vzťahujú, a
a)
osivo pochádza z oblastí bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), alebo
b)
osivo spĺňa tieto požiadavky:
1.
rastliny sú vypestované na mieste, na ktorom neboli od začiatku posledného vegetačného cyklu zistené žiadne symptómy choroby vyvolanej škodlivými organizmami uvedenými v písmene a), a
2.
rastliny sú vypestované na mieste, na ktorom boli vykonané tieto opatrenia:
2a.
miesto bolo oddelené od iných ľuľkovitých rastlín a iných hostiteľských rastlín vírusu PLRV (zvinutky zemiakov),
2b.
je zabránené kontaktu so zamestnancami a predmetmi, najmä náradím, strojmi, vozidlami, nádobami a obalovým materiálom z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo sú na účely prevencie nákazy prijaté vhodné hygienické opatrenia týkajúce sa týchto zamestnancov a predmetov, ktoré sa na dané miesto dostávajú z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), a
2c.
používa sa iba voda, v ktorej sa nenachádzajú škodlivé organizmy uvedené v tomto bode.
18.4. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie, uchovávané v génových bankách alebo génových odrodových kolekciáchKaždá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál musí informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
18.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem hľúz uvedených v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. alebo 18.4.Na balení alebo na prepravnom prostriedku pri voľne ložených zemiakoch prepravovaných vo veľkom množstve musí byť umiestnený dôkaz vo forme registračného čísla, že zemiaky vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo distribučných centier umiestnených v oblasti pestovania. Takýto dôkaz musí tiež uvádzať skutočnosť, že hľuzy sú bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] a že
a) sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti rakovinovcu zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival],
b) ustanovenia Európskej únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.], a
c) ustanovenia Európskej únie na boj proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín uvedených v bodoch 18.4. alebo 18.5.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.1., 18.2. a 18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
18.6.1. Rastliny papriky (Capsicum spp.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) s koreňmi, určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.), určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
19. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
19.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) sú po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) sú počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania,
- ktoré je registrované a je pod dohľadom kontrolného ústavu, a
- sú umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
- na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase nie sú pozorované žiadne príznaky Paysandisia archon (Burmeister).
20. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že:
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nie sú pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
21.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky pochádzajú z miest, ktoré
- sú počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo
- sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) pri nezakorenených odrezkoch sa nezistili ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo pri zakorenených odrezkoch sa nezistili ani na nich a ani v ich substráte žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
21.2. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, v ktorých sa úradným testovaním vykonaným najmenej raz počas posledných dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
22. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetovVyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách počas posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
23. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 20, 21.1. alebo 21.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
b) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a že sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)], alebo
d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
24. Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival].
24.1. Rastliny póru pestovaného (Allium porrum L.), asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), kapusty (Brassica spp.) a jahody obyčajnej (Fragaria L.) s koreňmi, určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde, a
cibule, hľuzy a podzemky cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), georgíny (Dahlia spp.), mečíka (Gladiolus Tourn. ex L.), hyacintu (Hyacinthus spp.), kosatca (Iris spp.), ľalie (Lilium spp.), narcisa (Narcissus L.) a tulipánu (Tulipa L.), pestované vo voľnej pôde, okrem rastlín, cibúľ, hľúz a podzemkov, ktoré majú byť osivom
Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 24, vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus), alebo
b) v oblasti pestovania nie je známy výskyt vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
26. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
26.1. Rastliny rajčiaka
(Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.6. a 23 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato yellow leaf curl virus, alebo
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus, a
aa) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo
bb) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
c) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
27. Osivo rajčiaka (Solanum lycopersicum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou schválenou metódou a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.], baktériovej škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva bola úradne testovaná aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
28.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, alebo
b) pred uvedením na trh sa uskutočnila jeho fumigácia, alebo
c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
28.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 28.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
b) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných 10 rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), a
- pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
- v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala najviac jedna úroda osiva, alebo
- obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami na certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti, a
- v mieste pestovania ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch posledných vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
- porast bol založený na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
29. Osivo fazule (Phaseolus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
30.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencovNa obaloch musí byť označenie pôvodu.

ČASŤ B

OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmetyOsobitné požiadavkyChránené zóny
1. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
2. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B 1. bode
a) drevo musí byť odkôrnené alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
3. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1 a 2
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Írsko, Spojené kráľovstvo
4. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2 a 3
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
5. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2, 3 a 4
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2, 3, 4 a 5
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6.3. Drevo gaštana (Castanea Mill.)a) Drevo musí byť odkôrnené alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo
i) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] alebo
ii) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
6.4. Drevo platana (Platanus L.), vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Európskej únii, Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USAOkrem požiadaviek na drevo uvedených v časti A kapitole I. bode 5 a 7.1.2 a časti A kapitole II. bode 2, sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) drevo pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal, alebo
c) drevo pochádza z jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci.
Írsko, Spojené kráľovstvo
7. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
8. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 7, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 a 8, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).Írsko, Spojené kráľovstvo
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8 a 9, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
11. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9 a 10, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10 a 11, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12.1. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom v Európskej únii, Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USAOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bode 12 a v časti A kapitole II. bode 8sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) rastliny sú celý svoj život pestované v jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci.
Írsko, Spojené kráľovstvo
14.1. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
14.2. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bode 14.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1 a 14.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.4. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2. a 14.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatusSahlberg).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.5. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3. a 14.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).
Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.6. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).
Írsko, Spojené kráľovstvo
14.9. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že samostatná kôra
a) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.], alebo
b) bola fumigovaná alebo inak primerane ošetrená proti rakovine gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] a špecifikácia fumigácie alebo ošetrenia bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o gumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a doba vystavenia (v hod.).
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
15. Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 7., 8., 9., 10., 11. a 12. bode, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 10, v kapitole II 5. bode a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu ploskanky smrekovcovej (Cephalcia lariciphila Klug.).Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
16. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 15, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 9, v kapitole II bode 4 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
16.1. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osivaBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 1 prílohy III, v časti A oddiele I bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10 prílohy IV, v časti A oddiele II bodoch 4 a 5 prílohy IV alebo v časti B bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller;
alebo
b) rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;
alebo
c) rastliny sa pestovali v škôlkach a tieto miesta vrátane ich okolia sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na základe úradných kontrol a prieskumov, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase;
alebo
d) rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a boli vo vhodnom čase podrobené kontrole, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.
Spojené kráľovstvo
18. Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 10, v kapitole II. bode 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
19. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Herit), okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú bez pôdy a sú ošetrené proti Gonipterus scutellatus (Gyll.), alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Gonipterus scutellatus (Gyll.).
Grécko, Portugalsko (Azory)
19.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), určené na pestovanieOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitoly I. bodoch 11.1 a 11.2 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú po celý život pestované v miestach pestovania v krajinách bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) rastliny sú po celý život pestované v oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci.
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
20.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 a 25.6, kapitole II. bodoch 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 a 18.6 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 a 11 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) sa vypestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) pestovateľský substrát alebo zemina, v ktorej sú vypestované, sú bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo sú úradne testované použitím vhodných metód a nezistil sa v nich vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
c) sú zbavené zeminy.
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem hľúz uvedených v bode 20.1.a) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo
b) hľuzy sú určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.3. Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované na voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens].Fínsko, Lotyšsko, Portugalsko (Azory), Slovensko, Slovinsko
20.4. Rastliny s koreňmi, zasadené alebo určené na výsadbu, pestované na voľnej pôdeExistuje dôkaz, že rastliny majú pôvod na poli bez výskytu organizmu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.Portugalsko(Azory)
20.5. Rastliny rodu Prunus L. určené na pestovanie, okrem osivaBez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bodoch 9 a 18 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 19.2, 23.1 a 23.2 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bodoch 12 a 16 prílohy IV, úradné potvrdenie, že:
a) rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;
alebo
b) rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia;
alebo
c) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, ktoré počas posledného úplného vegetačného obdobia nevykazovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
a
za posledné úplné vegetačné obdobie sa na rastlinách na mieste pestovania nepozorovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;
alebo
d) v prípade rastlín Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, sa na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Spojené kráľovstvo
21. Rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), duly (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a skalníka (Cotoneaster Ehrh.), okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1 a 18 a prílohe č. 3 časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] nachádzajúcich sa v tretích krajinách, ktoré sú uznané s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
d) rastliny pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci, alebo
e) rastliny sú vypestované, alebo ak sú premiestnené do „nárazníkovej zóny“, pestované najmenej počas obdobia najmenej siedmich mesiacov vrátane obdobia od 1. apríla do 31. októbra posledného vegetačného obdobia na pozemku, ktorý
aa) sa nachádza najmenej 1 km od vnútornej hranice úradne vymedzenej „nárazníkovej zóny“ s rozlohou najmenej 50 km2, v ktorej hostiteľské rastliny spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] podliehajú úradne schválenému kontrolnému režimu založenému najneskôr pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádza poslednému vegetačnému obdobiu, zameranému na minimalizáciu nebezpečenstva rozširovania spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] na rastliny pestované v tejto zóne. Podrobnosti o opise „náraznákovaj zóny“ sa sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom. Po vytvorení „nárazníkovej zóny“ sa v zóne, ktorá nezahŕňa pozemok a jeho okolitú zónu so šírkou 500 m, vykonávajú v najvhodnejšom čase úradné kontroly najmenej raz od začiatku posledného vegetačného obdobia a všetky rastliny vykazujúce príznaky napadnutia spálou jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.] sa musia bezodkladne odstrániť. Výsledky týchto úradných kontrol sa predložia každoročne do 1. mája Komisii a ostatným členským štátom,
bb) je úradne schválený, rovnako ako jeho „nárazníková zóna“, pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádzalo poslednému vegetačnému obdobiu, na pestovanie týchto rastlín a na ktorom,
cc) rovnako ako v jeho okolitej zóne so šírkou najmenej 500 m, sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistil výskyt spály jadrovín [Erwinia amylovora Burr.) Winsl. et al.], a to na základe úradných kontrol vykonaných najmenej
- dvakrát ročne na pozemku v najvhodnejšom čase, t. j. prvýkrát v období jún/august a druhýkrát počas augusta/novembra, a
- raz ročne v okolitej zóne v najvhodnejšom čase, t. j. v období august/november, a
dd) z ktorého vzorky rastlín úradne odobraté v najvhodnejšom čase sa vhodnou laboratórnou metódou testovali na prítomnosť latentných infekcií.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov). Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Valencia)], Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)],
21.1. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osivaBez toho, aby bol dotknutý zákaz v časti A bode 15 prílohy III týkajúci sa dovozu rastlín rodu Vitis L. okrem plodov z tretích krajín (okrem Švajčiarska) do Európskej únie, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) majú pôvod v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci;
alebo
a) b) boli vhodným spôsobom ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) podľa špecifikácie schválenej v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2
Cyprus
21.2. Plody viniča (Vitis L.)Plody sú bez listov a vyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody
a) pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo
b) sú vypestované v mieste pestovania, ktoré bolo na základe úradných kontrol vykonaných počas dvoch úplných vegetačných období uznané za miesto pestovania bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo
c) sa podrobili fumigácii alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)].
Cyprus
21.3. Úle, od 15. marca do 30. júnaVyžaduje sa dokument, ktorý potvrdzuje, že úle
a) pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
c) pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci, alebo
d) sa pred premiestnením podrobili vhodnému karanténnemu opatreniu.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v grófstve Down a volebného obvodu Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva Antrim; ostrova Man a Normanských ostrovov). Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Valencia)], Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantua, Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], ,
21.4. Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 17 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 37 a 37.1 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bode 19.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Paysandisia archon (Burmeister); alebo
b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; alebo
c) rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo pohybom na mieste svojho pestovania:
—ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,
a
—kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Paysandisia archon (Burmeister),
a
— na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister).
Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo
21.5. Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A bode 17 prílohy III alebo v časti A oddiele I bodoch 37 a 37.1 prílohy IV alebo v časti A oddiele II bode 19.1 prílohy IV, úradné potvrdenie, že rastliny:
a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
alebo
b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; alebo
c) rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo pohybom na mieste svojho pestovania:
—ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom,
a
—kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
a
— na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo
22. Rastliny cesnaku pórového (Allium porrumL.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.), okrem rastlín uvedených v bode 25 a rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.), okrem rastlín určených na pestovaniea) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo
b) rastliny sú určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
23. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaa) Okrem požiadaviek uvedených v bode 22 a v časti A kapitole I. bodoch 35.1 a 35.2, kapitole II. bode 25 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
aa) úradným testovaním jednotlivých rastlín nebol zistený vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
bb) rastliny sú vypestované z osiva, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 27.1. a 27.2., a
- rastliny sú pestované v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
- rastliny sú pestované v pôde alebo v pestovateľskom substráte, ktoré sú testované použitím vhodných metód, a nezistil sa v nich výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a
- testovaním reprezentatívnej vzorky pôdy alebo pestovateľského substrátu sa nezistil výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
b) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
24.1. Nezakorenené odrezky prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bode 45.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) nezakorenené odrezky pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
b) v mieste pestovania na odrezkoch alebo rastlinách, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávaných alebo produkovaných v mieste pestovania, sa úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas úplného obdobia pestovania rastlín v príslušnom mieste nezistili žiadne príznaky výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., odrezky alebo rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávané alebo produkované v mieste pestovania, musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko
24.2. Rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanie, okrem
- osiva,
- rastlín, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej výroby,
- rastlín uvedených v bode 24.1.
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bode 45.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách, úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením do obehu, nezistili žiadne príznaky výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.)v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením, a
d) je zrejmé, že rastliny sú vypestované z odrezkov, ktoré
da) pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
db) sú vypestované v mieste pestovania, v ktorom sa úradnými kontrolami na rastlinách, vykonávanými aspoň raz za tri týždne počas úplného obdobia výroby rastlín nezistili príznaky napadnutia európskymi populáciami molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
dc) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred prepravou z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovsvo, Švédsko,
24.3. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov, a rastliny Dipladenia A.DC., Ficus L., ibišteka (Hibiscus L.), Mandevilla Lindl. a oleandra (Nerium oleander L.) určené na pestovanie, okrem osivaBez toho, aby boli dotknuté požiadavky uplatniteľné na rastliny uvedené v časti A oddiele I bode 45.1 prílohy IV, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že:
a) príslušné rastliny pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie);
alebo
b) neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín molicou Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v mieste pestovania počas úradných kontrol vykonaných aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením na trh;
alebo
c) v prípadoch, že bol v mieste pestovania zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sa držali alebo pestovali na tomto mieste pestovania, boli vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečila neprítomnosť molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v príslušnom mieste pestovania nebol v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného obdobia zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie);
alebo
d) v prípade tých rastlín, u ktorých je podľa obalu alebo vývoja kvetov, alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, boli rastliny bezprostredne pred ich presunom podrobené úradnej kontrole a zistilo sa, že sú bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie).
Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanieVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa prepravujú takým spôsobom, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a rastliny sú určené na priemyselné spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) rastliny sú vypestované v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
25. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že pôda a odpad
a) sú ošetrené tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo napadnutia vírusom rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) sú určené na prepravu s cieľom zneškodnenia úradne schváleným spôsobom, alebo
c) pochádzajú z rastlín repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vypestovaných v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.1. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vrátane osiva kŕmnej repyOkrem požiadaviek podľa osobitného predpisu[4]) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo kategórie „základné osivo“ a „certifikované osivo“ spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,31) alebo
b) pri nie konečne certifikovanom osive, osivo:
- spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,31)
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise31) a upravuje sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.2. Zeleninové osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) (napr. cvikla, mangold)Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu[5]) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) upravené osivo obsahuje najviac 0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti, pri peletovanom osive táto technická norma sa musí splniť pred peletovaním, alebo
b) neupravené osivo
- musí byť úradne zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v písmene a), a spracúva sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
28. Osivo bavlníka (Gossypium spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou, a
b) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili príznaky napadnutia Glomerella gossypii Edgerton a testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez výskytu Glomerella gossypii Edgerton.
Grécko
28.1. Osivo bavlníka (Gossypium spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou.Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Exstremadura, Murcia, Valencia)
29. Osivo mangovníka (Mangifera spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblasti bez výskytu Sternochetus mangiferae Fabricius.Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
30. Použité poľnohospodárske strojea) Ak sa poľnohospodárske stroje prepravujú do miesta pestovania, musia sa očistiť a zbaviť pôdy a rastlinných zvyškov alebo
b) musia pochádzať z miesta bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
31. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z Bulharska, Cypru, Francúzska Grécka (regionálne jednotky Argolida a Chania), Chorvátska, Portugalska (Algarve a Madeira), Slovinska, Španielska, a TalianskaOkrem požiadaviek uvedenýchv časti A kapitole II. bode 30.1, podľa ktorej musí byť na obale uvedené označenie o pôvode
a) plody musia byť bez listov a stopiek, alebo
b) pri plodoch s listami alebo stopkami sa musí priložiť úradné potvrdenie, že plody sú zabalené v uzatvorených, úradne zaplombovaných kontajneroch, že tieto kontajnery zostanú počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody zaplombované a že sa označia v rastlinnom pase identifikačným znakom.
Grécko (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), Malta, Portugalsko (okrem Algarve a Madeiry
32. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole II. bode 17, časti B bode 21.1, prílohe č. 3 časti A bode 15sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v krajine bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, alebo
c) rastliny pochádzajú z Českej republiky, Francúzska (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko) alebo z Talianska (Apúlia, Basilicata a Sardínia)
cc) alebo zo Švajčiarska (okrem kantónu Ticino a údolia Misox), alebo
d) rastliny pochádzajú a pestovali sa v mieste pestovania, na ktorom:
aa) sa na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období nezistili žiadne príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma, a
bb)
- sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma, alebo
- rastliny sú ošetrené horúcou vodou s teplotou najmenej 50°C počas 45 minút proti Grapevine flavescence dorée phytoplasma.
Česko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardenne, Picardie (departement Aisne), Ile de France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur- Marne) a Lotrinsko)] Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)
33. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), okrem rastlín vo forme pletivových kultúr, plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bodoch 11.1 a 11.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa počas celého života pestovali v miestach pestovania v krajinách bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), alebo
b) rastliny sú po celý život pestované v oblasti bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci.
Írsko, Spojené kráľovstvo

[1]) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.

[2]) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.

[3]) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

[4]) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh.

[5]) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole v mieste pestovania, ak majú pôvod v členských štátoch, alebo v krajine pôvodu alebo v krajine vývozu, ak majú pôvod v tretích krajinách

Časť A

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z členských štátov

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potencionálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom

1. Rastliny a rastlinné produkty

1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, slivky (Prunus L.) [rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.], okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), určené na pestovanie, okrem osiva.

1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie.

1.4. Rastliny Choisya Kunth, kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca( Poncirus Raf.)a ich hybridov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič (Vitis L.), okrem plodov a osiva.

1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva; ustanovenia bodu 1.6. tým nie sú dotknuté.

1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.

1.7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a)

a) získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.), vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzene oblý povrch (ďalej len „opracované drevo“),

a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.[1])

Číselný znak KNOpis
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
ex 4404 20 00Neihličnaté štiepané tyče, koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus, jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby

2.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, rodu jedle (Abies Mill.), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L), astry (Aster spp.), Brassica spp., gaštana (Castanea Mill.), Cucumis spp., chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a hybridov, Exacum spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), všetky odrody novoguinejských hybridov netýkavky (Impatiens L.), šalátu (Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny( Lupinus L.), muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana (Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), duba (Quercus L.), ostružiny (Rubus L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.),bresta (Ulmus L.), železníka (Verbena L.) a ostatných rastlín bylinných druhov, okrem rastlín z čeľade lipnicovité (Gramineae), určené na pestovanie, okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, osiva a hľúz.

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.

2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Sterlitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.

2.3.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.

2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) a fazule (Phaseolus L.).

3. Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston ‚Golden Yellow‘), georgíny (Dahlia spp.), snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne.], zakrpatených odrôd a ich krížencov mečíka (Gladiolus Tourn. ex L., napríklad Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort.), hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, ľalie (Lilium spp.), modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Orinthogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.), určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, okrem výroby rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).

1.2. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, repy obyčajnej( Beta vulgaris L.), platana (Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), rodu Prunus L. a duba (Quercus spp.), okrem duba korkového (Quercus suber ) a bresta (Ulmus L.)

1.3. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L΄Herit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.

1.3.1. Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.

1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo gaštana (Castanea Mill.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.).

1.10. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z

1. ihličnanov (Coniferales), okrem odkôrneného dreva,

2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,

3. platana (Platanus L.), vrátane opracovaného dreva, a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličnanov (Coniferales).

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zodpovedné úradné orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem podzemkov, osiva a hľúz, a rastliny Dipladenia A.DC., prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), Ficus L., ibišteka Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a oleandra (Nerium oleander L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

Časť B

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z tretích krajín

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty

1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, ale vrátane osiva čeľadí kapustovité (Cruciferae) a lipnicovité (Gramineae), ďateliny (Trifolium spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, Nového Zélandu a Uruguaja; rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Tritocosecale) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA; citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), Prunus L., ostružín (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).

2. Časti rastlín, okrem plodov a osiva

- gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l'Herit. ex Ait), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezaných kvetov čeľade vstavačovité (Orchidaceae),

- ihličnany (Coniferales),

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), pôvodom v USA a Kanade,

- Prunus L., pôvodom v neeurópskych krajinách,

- rezaných kvetov astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a zvončeka (Trachelium L.), pôvodom v neeurópskych krajinách,

- listovej zeleniny zeleru (Apium graveolens L.), bazalky (Ocimum L.), Limnophila L. a kotúča (Eryngium L.),

- listy manioku (Manihot esculenta Crantz),

- rezané vetvy brezy (Betula L.) s lístím alebo bez lístia,

- rezané vetvy jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s lístím alebo bez lístia, pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.

2.1. Časti rastlín Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm, okrem plodov vrátane osiva

3. Plody

- citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.), Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridy, momordiky (Momordica L.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L).,

- anony (Annona L.), dule (Cydonia Mill.), ebenovníka (Diospyros L.), jablone (Malus Mill.), mangovníka (Magnifera L.), mučenky (Passiflora L.), Prunus L., guajavy (Psidium L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), pôvodom z neeurópskych krajín,

- papriky (Capsicum L.),

- granátovník púnsky (Punica granatum L.), pôvodom z krajín afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, Mauríciu a z Izraela.

4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.).

5. Samostatná kôra:

- ihličnanov (Coniferales), pôvodom v neeurópskych krajinách,

- javora cukrodarného (Accer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.),

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pôvodom v Číne, Japonsku, Kanade, Kórejskej republike, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Mongolsku, Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.), pôvodom v Kanade a USA.

6. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z druhov, rodov alebo odrôd uvedených nižšie, okrem drevného obalového materiálu uvedeného v prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 2

- duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v USA, okrem dreva, ktoré spĺňa opis uvedený v písmene b) pod číselným znakom KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené dokladmi potvrdzujúcimi, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje dosiahnuť minimálnu teplotu 176°C počas 20 minút,

- platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USA,

- topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v krajinách amerického kontinentu,

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Kanade a USA ,

- ihličnanov (Coniferales) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,

- jaseňa (Fraxinus L., orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Číne, Japonsku, Kanade, Kórejskej republike , Kórejskej ľudovodemokratickej republike, , Mongolsku, , Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Kanade a USA,

- muchovníka ( Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) vrátane opracovaného dreva, okrem triesok a pilín, s pôvodom v Kanade alebo USA a

b) spĺňa jeden z nasledujúcich opisov34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 10Piliny, neaglomerované
4401 40 90Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 91 00Surové dubové drevo (Quercus spp.),tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
4403 95Surové drevo z brezy (Betula spp.), okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 96 00Surové drevo z brezy (Betula spp.), okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 97 00Surové drevo z topoľa a osiky (Populus spp.), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 91Drevo z duba (Quercus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 93Drevo z javora (Acer saccharum Marsh,) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 94Drevo z druhov rodu Prunus spp., rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 95Drevo z jaseňa (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 96Drevo z brezy (Betula spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 97Drevo z topoľa a osiky (Populus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4408 10Ihličnaté listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm
4416 00 00Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)
9406 10 00Montované stavby z dreva

7. a) Pôda a pestovateľský substrát, ktorý úplne alebo čiastočne pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, napríklad časti rastlín, humusu vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny.

b) Pôda a pestovateľský substrát, prilepený alebo pripojený k rastlinám, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z materiálu uvedeného v písmene a) alebo pozostávajúci čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z

- Turecka,

- Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny,

- neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbie, Maroka a Tuniska.

8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Triticosecale), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

4. Časti rastlín, okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

5. Osivo gaštana (Castanea Mill.), lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

6a. Plody viniča (Vitis L.).

7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré pochádza úplne alebo čiastočne z

a) ihličnanov (Coniferales), okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva, a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4415Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva, káblové bubny z dreva, jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet z dreva
9406 10 00Montované stavby z dreva

8. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.).

9. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách.

[1]) Druhá časť prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7.9.1987) v platnom znení.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Časť A

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU

Časť B

ŽIADOSŤ O ZMENU REGISTRÁCIE VÝROBCU A DOVOZCU

Časť C

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Časť D

ŽIADOSŤ O ZMENU V UDELENOM OPRÁVNENÍ NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

VZOR

POTVRDENIE o existencii karanténneho skladu

Vzor 07

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

POŽADOVANÉ INFORMÁCIE NA NÁVESKE

1. „ES – rastlinný pas“.

2. Označenie kódu členského štátu.

3. Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.

4. Registračné číslo.

5. Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.

6. Botanický názov.

7. Množstvo.

8. Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny (zón), prípadne názov chránenej zóny (zón).

9. Rozlišovací znak „RP“ (náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu.

10. Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU PRIJAŤ INÉ OPATRENIA

1. Obilniny a ich deriváty.

2. Sušené strukoviny (Viciaceae).

3. Hľuzy manioku a jeho deriváty.

4. Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

VZOR

Časť A

FYTOCERTIFIKÁT PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN

Vzor 10a

VZOR

Časť B

FYTOCERTIFIKÁT PRE OPÄTOVNÝ VÝVOZ PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN

Vzor 10-b

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

VZOR

Časť A

Vzor 11a

VZOR

Časť B

Vzor 11-b

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

VZOR

RASTLINOLEKÁRSKY DOKLAD O PREPRAVE ZÁSIELKY

Vzor 12

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ŠTANDARDNÁ ÚHRADA

 PoložkaMnožstvoCena v eurách
401.1za kontrolu dokladovza zásielku7
401.2za kontrolu totožnostiza zásielku  
–  do veľkosti kamiónového nákladu, nákladu železničného vagóna alebo nákladu prepravníka porovnateľnej veľkosti  
–  väčšiu než už uvedenej veľkosti
 
7
14
401.3za kontrolu zdravotného stavu podľa tohto spresnenia:  
1.  odrezky, semenáče (okrem lesníckeho množiteľského materiálu), mladé rastliny jahody alebo zeleniny za zásielku
–   do 10 000 ks  
–   za každých ďalších 1 000 ks  
–   najvyššia cena


17,5
0,7
140
2.  kríky, stromy (okrem rezaných vianočných stromov), ostatné drevnaté škôlkarské rastliny vrátane lesníckeho množiteľského materiálu (okrem osiva)za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–  za každých ďalších 100 ks  
–  najvyššia cena
 
17,5
0,44
140
3.  cibule, podcibulie, rizómy, hľuzy určené na pestovanie (okrem hľúz zemiakov)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 200 kg  
–  za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,16
140
4.  osivá, pletivové kultúryza zásielku  
–  s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

7,5
0,175
140
5.  iné rastliny určené na pestovanie, ktoré nie sú bližšie určené v inom mieste tejto tabuľky za zásielku
–   do 5 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena
17,5
0,18
140
6.  rezané kvetyza zásielku  
–   do 20 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,14
140
7.  odrezky s olistením, časti ihličín (okrem rezaných vianočných stromov)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 100 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
8.  rezané vianočné stromyza zásielku  
–   do 1 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
9.  listy rastlín, ako sú bylinky, koreniny a vňateza zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
10.  ovocie, zelenina (okrem vňatí)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg

17,5
0,7
11. hľuzy zemiakovza partiu
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 25 000 kg

52,5
52,5
12.  drevo (okrem samostatnej kôry)za zásielku  
–   s objemom do 100 m3  
–   za každý ďalší 1 m3

17,5
0,175
13.  pôda a rastový substrát, kôraza zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
140
14.  zrnoza zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
700
15.  iné rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré nie sú bližšie určené v tejto tabuľkeza zásielku17,5

Vysvetlivka:Ak zásielka nepozostáva výlučne z produktov patriacich pod opis v príslušnom bode, s týmito jej ostatnými časťami, ktoré pozostávajú z produktov patriacich pod opis v inom príslušnom bode (partia alebo partie), sa zaobchádza ako so samostatnou zásielkou.

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 28. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Rady 2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41), smernice Komisie 2004/31/ES zo 17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43), smernice Komisie 2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004), smernice Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 313, 12. 10. 2004), smernice Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20. 10. 2004), smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005) a smernice Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).

2. Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Ú. v. ES L 344, 26. 11. 1992).

3. Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Ú. v. ES L 205, 17. 8. 1993).

4. Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 004, 8. 1. 1993) v znení smernice Komisie 2005/17/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).

5. Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2005).

6. Smernica Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006).

7. Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006).

8. Smernica Komisie 2007/41/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k Smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).

9. Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).

10. Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).

11. Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).

12. Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009).

13. Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010).

14. Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009).

15. Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).

16. Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 193, 22. 7. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 823/2009 z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010), nariadenia Komisie (EÚ) č. 361/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 436/2011 z 5. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 118, 6. 5. 2011), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 355/2012 z 24. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 113, 25. 4. 2012), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 707/2014 z 25. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).

17. Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).

18. Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).

19. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2017).

20. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1920 z 19. októbra 2017, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o pohyb semien Solanum tuberosum L., ktoré majú pôvod v Únii (Ú. v. EÚ L 271, 20.10. 2017).

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.

2) Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Článok 340b ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.

4) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Článok 4 bod 15 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES, L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

6) Článok 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

8) § 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.

9) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

11) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.

13) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu.

14) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z.

15) § 25 písm. k) zákona č. 193/2005 Z. z.

16) Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2002 Z. z. o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu.

17) § 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 25 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.

19) Článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

20) Článok 4 ods. 16 písm. a) a d) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

21) Článok 4 ods. 15 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

22) Článok 4 ods. 16 písm. b) a c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

23) Príloha 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1262/84 z 10. apríla 1984 týkajúca sa uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru (Ú. v. EHS L 126, 12. 5. 1984).

24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.

25) Článok 406 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

26) Článok 497 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

27) Príloha č. 1 bod 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z.

28) § 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.

1) Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na ryži Oryza spp.

2) Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).

3) Prunus necrotic ringspot virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).

4) Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d´Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona).

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

6) Druhá časť prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.