Nariadenie vlády č. 487/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2010
Platnosť od 18.12.2010
Účinnosť od 31.12.2010

OBSAH

487

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 odsek 7 znie:

(7) Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, okrem laboratórneho testovania, právnickú osobu, ktorá je poverená výlučne osobitnými úlohami verejného záujmu a nemá osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach.“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, kvalitu a ochranu dôverných informácií a skutočnosť, že medzi výkonom úloh, ktorými je poverená, a jej ďalšími činnosťami nie je konflikt záujmov.“.

3. Nad § 20 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Záverečné ustanovenia“.

4. Nadpis pod § 20 sa vypúšťa.

5. V § 20 sa slová „právne akty Európskej únie“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 8, 15, 17, 18 a 28 znejú:

1) § 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.

2) Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.

15) § 25 písm. k) zákona č. 193/2005 Z. z.

17) § 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 25 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.

28) § 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.“.

7. V prílohe č. 14 nadpis znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

8. Príloha č. 14 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14. Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.


Iveta Radičová v. r.