Vyhláška č. 449/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 157/2009
Platnosť od 11.11.2009
Účinnosť od 15.11.2009

449

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 19. októbra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5. 2. 2008).

2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady č. 338/97 ES z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 215, 19. 8. 2005).“.

2. V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „písomné potvrdenie miestne príslušného orgánu veterinárnej správy,4)“ nahrádzajú slovami „písomné potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,4)“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 6 znejú:

4) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

6) Príloha č. V nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.“.

4. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a) a zrušuje sa označenie písmena b).

5. § 10 vrátene nadpisu znie:

㤠10

Evidencia kaviáru

(1) Evidencia o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného, inde nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru a označenia prepravných obalov s kaviárom9a) je podľa § 5a zákona vedená v knihe, z ktorej sa nedajú vyberať listy a vkladať do nej nové listy. V knihe sú jednotlivé strany očíslované a označené odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia. Na prvej strane knihy je uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto prevádzky s uvedením adresy a pridelený evidenčný kód.

(2) Súčasťou knihy sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia kaviáru. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol kaviár nadobudnutý, najmä meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby, hmotnosť alebo množstvo nadobudnutého kaviáru, údaje preukazujúce pôvod kaviáru a dátum jeho nadobudnutia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Čl. 64 ods. 2 a 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.“.

6. V § 11 ods. 1 sa v prvej vete za slová „v prílohe A“ vkladajú slová „a v prílohe B“ a druhá a tretia veta sa vypúšťajú.

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

10) Čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.

11) Čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.“.

8. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Za nezameniteľné označenie exemplárov druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug), orol kráľovský (Aquila heliaca), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina) a jastrab veľký (Accipeter gentilis) sa považuje označenie podľa odseku 1 a profil DNA, ktorý preukazuje identitu exemplára, a ak ide o chov na území Slovenskej republiky, aj rodičovstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

9. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia,

b) na mláďatách vtákov a plazov, a to najdlhšie do troch mesiacov ich veku,

c) ak predstavujú následky aplikácie injekčného transpondéru pre konkrétny exemplár zdravotné ohrozenie alebo znemožnenie jeho reprodukčných schopností,

d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) na účely ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako 90 dní odo dňa ich prijatia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2009.


Jozef Medveď v. r.