Nariadenie vlády č. 184/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh

Čiastka 76/2010
Platnosť od 05.05.2010
Účinnosť od 30.06.2010

OBSAH

184

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. § 17 vrátane nadpisu nad § znie:

„Záverečné ustanovenia

§ 17

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

2. Vypúšťa sa nadpis pod § 18.

3. Prílohy č. 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA KRMOVÍN

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

(1) Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

Osivo uvedených druhov musí spĺňať tieto požiadavky:

Najnižšia odrodová čistota musí byť:

1.1. druh lipnica lúčna (Poa pratensis), odrody uvedené v prílohe č. 1 odseku 4 druhej časti tretej vety, kvaka (Brassica napus var. napobrassica) a kel kučeravý (Brassica oleracea convar. acephala): 98 %

1.2. druh hrach siaty(Pisum sativum) a bôb obyčajný (Vicia faba):

– certifikované osivo prvej generácie: 99 %,

– certifikované osivo druhej generácie: 98 %.

Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.

(2) Ak ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane prítomnosti horkých semien v sladkých odrodách lupina (Lupinus spp.), musí osivo spĺňať tieto požiadavky:

 
DruhKlíčivosťAnalytická čistotaNajvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)Požiadavky na obsah semien
 lupiny
(Lupinus spp.) inej farby a semien horkého lupinu
Najnižšia klíčivosť
(% čistého osiva)
Najvyšší obsah
tvrdých
semien
(% čistého osiva)
Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti)Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti) Ovos hluchý (Avena fatua), ovos jalový (Avena sterilis)Kukučina
(Cuscuta
spp.)
Štiav
(Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho (Rumex aceto-
sella) a 
štiav prímorský (Rumex maritimus)
SpoluJednotlivý druhPýr plazivý (Elytrigia repens)
 
 Psiarka roľná
(Alopecurus myosuroides)
Komonica
(Melilotus
spp.)
Reďkev ohnicová
(Raphanus raphanistrum)
Horčica roľná
(Sinapis arvensis)
123456789101112131415
Lipnicovité [Poaceae (Gramineae)]              
Psinček psí
(Agrostis canina)
75 (a) 902,01,00,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Psinček obyčajný tenučký (Agrostis capillaris)75 (a) 902,01,00,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Psinček obrovský (Agrostis gigantea)80 (a) 902,01,00,30,3   00 (j) (k)2(n) 
Psinček poplazový
(Agrostis stolonifera)
75 (a) 902,01,00,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Psiarka lúčna
(Alopecurus pratensis)
70 (a) 752,51,0 (f)0,30,3   00 (j) (k)5 (n) 
Ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius)
75 (a) 903,01,0 (f)0,50,3   0 (g)0 (j) (k)5 (n) 
Stoklas preháňavý (Bromus catharticus)75 (a) 971,51,00,50,3   0 (g)0 (j) (k)10 (n) 
Stoklas sitkanský (Bromus sitchensis)75 (a) 971,51,00,50,3   0 (g)0 (j) (k)10 (n) 
Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)70 (a) 902,01,00,30,3   00 (j) (k)2 
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)80 (a) 901,51,00,30,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)80 (a) 951,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostrava vláskovitá (Festuca filiformis)75 (a) 852,01,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
 Kostrava ovčia (Festuca ovina)75 (a) 852,01,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostrava lúčna
(Festuca pratensis)
80 (a) 951,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostrava červená
(Festuca rubra)
75 (a) 901,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 75 (a) 852,01,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Kostravovec (×Festulolium)75 (a) 961,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum)75 (a) 961,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Mätonoh trváci
(Lolium perenne)
80 (a) 961,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Mätonoh hybridný (Lolium × boucheanum)75 (a) 961,51,00,50,3   00 (j) (k)5 (n) 
Lesknica vodná (Phalaris aquatica)75 (a) 961,51,00,30,3   00 (j) (k)5 
Timotejka uzlatá (Phleum nodosum)80 (a) 961,51,00,30,3   00 (k)5 
Timotejka lúčna (Phleum pratense)80 (a) 961,51,00,30,3   00 (k)5 
Lipnica ročná
(Poa annua)
75 (a) 852,0 (c)1,0 (c)0,30,3   00 (j) (k)5 (n) 
Lipnica hájna
(Poa nemoralis)
75 (a) 852,0 (c)1,0 (c)0,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Lipnica močiarna
(Poa palustris)
75 (a) 852,0 (c)1,0 (c)0,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Lipnica lúčna
(Poa pratensis)
75 (a) 852,0 (c)1,0 (c)0,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Lipnica pospolitá
(Poa trivialis)
75 (a) 852,0 (c)1,0 (c)0,30,3   00 (j) (k)2 (n) 
Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)70 (a) 753,01,0 (f)0,30,3   0 (h)0 (j) (k)2 (n) 
Bôbovité [Fabaceae (Leguminosae)]              
Sekernica vencová
(Hedysarum coronarium )
75 (a) (b)30952,51,0  0,3  00 (k)5 
Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus)75 (a) (b)40951,8(d)1,0(d)  0,3  00 (l) (m)10 
 Lupina biela (Lupinus albus)80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Lupina žltá
(Lupinus luteus)
80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)80 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Lucerna siata
(Medicago sativa)
80 (a) (b)40971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Lucerna menlivá
(Medicago × varia)
80 (a) (b)40971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Vičenec vikolistý
(Onobrychis viciifolia)
75 (a) (b)20952,51,0  0,3  00 (j)5 
 Hrach siaty (Pisum sativum)80 (a) 980,50,3  0,3  00 (j)5 (n) 
Ďatelina egyptská
(Trifolium alexandrinum)
80 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Ďatelina hybridná
(Trifolium hybridum)
80 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Ďatelina purpurová
(Trifolium incarnatum)
75 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Ďatelina lúčna
(Trifolium pratense)
80 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Ďatelina plazivá
(Trifolium repens)
80 (a) (b)40971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)80 (a) (b)20971,51,0  0,3  00 (l) (m)10 
Senovka grécka
(Trigonella foenum-graecum)
80 (a) 951,00,5  0,3  00 (j)5 
Bôb obyčajný
(Vicia faba)
80 (a) (b)5980,50,3  0,3  00 (j)5 (n) 
Vika panonská
(Vicia pannonica)
85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n) 
Vika siata
(Vicia sativa)
85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n) 
Vika huňatá
(Vicia villosa)
85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)  0,3  0 (i)0 (j)5 (n) 
INÉ DRUHY              
Kvaka
(Brassica napus var. napobrassica)
80 (a) 981,00,5   0,30,300 (j) (k)5 
Kel kučeravý [Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)]75 (a) 981,00,5   0,30,300 (j) (k)10 
Facélia vratičolistá
(Phacelia tanacetifolia )
80 (a) 961,00,5     00 (j) (k)  
Reďkev siata olejná
(Raphanus sativus var. oleiformis)
80 (a) 971,00,5   0,30,300 (j)5 

Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v odseku 3

(3) Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2:

a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré nevyklíčia po predpôsobení, sa považujú za klíčivé semená.

b) Prítomné tvrdé semená do určeného najvyššieho počtu sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c) Najvyššie množstvo 0,8 % hmotnosti osiva iných druhov Poa sa nepovažuje za prímes.

d) Najvyššie množstvo 1 % hmotnosti osiva ďateliny lúčnej (Trifolium pratense) sa nepovažuje za prímes.

e) Najvyššie množstvo 0,5 % hmotnosti osiva lupiny bielej (Lupinus albus), lupiny úzkolistej (Lupinus angustifolius), lupiny žltej (Lupinus luteus), hrachu siateho (Pisum sativum), bôbu obyčajného (Vicia faba), viky panonskej (Vicia pannonica), viky siatej (Vicia sativa), viky huňatej (Vicia villosa) v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za prímes.

f) Predpísaný najvyšší percentuálny podiel hmotnosti osiva jedného druhu sa neuplatňuje na osivo lipnice (Poa spp.).

g) Najvyššie množstvo dvoch semien ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

h) Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis)vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

i) Určenie počtu semien druhu ovsa hluchého (Avena fatua) a ovsa jalového (Avena sterilis) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 12.

j) Určenie počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 13.

k) Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

l) Hmotnosť vzorky s cieľom určenia počtu semien druhu kukučiny (Cuscuta spp.) je dvojnásobok hmotnosti uvedenej v stĺpci 4 prílohy č. 3 pre príslušné druhy.

m) Prítomnosť jedného semena druhu kukučiny (Cuscuta spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp. (kukučina).

n) Určenie počtu semien druhu štiavu (Rumex spp.) okrem druhov štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiavu prímorského (Rumex maritimus) netreba vykonať, ak nie sú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 14.

o) Percentuálne množstvo semien druhu Lupinus spp. inej farby nesmie prekročiť:

– pri odrodách s obsahom horkých látok2 %
– pri ostatných odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.)1 %

p) Percentuálne množstvo semien horkého lupinu v odrodách druhu lupiny (Lupinus spp.) nesmie prekročiť 2,5 %.

(4) Ak sa v osive vyskytujú škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, musia sa vyskytovať na čo najnižšej možnej úrovni.

II. ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení tohto oddielu sa požiadavky ustanovené v oddiele I tejto prílohy uplatňujú na základné osivo takto:

(1) Osivo hrachu siateho (Pisum sativum), kvaky (Brassica napus var. napobrassica), kelu kučeravého (Brassica oleracea convar. acephala), bôbu obyčajného (Vicia faba) a odrôd lipnice lúčnej (Poa pratensis) uvedených v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1 musí spĺňať tieto požiadavky: najnižšia odrodová čistota musí byť 99,7 %.

Najnižšia odrodová čistota sa musí preveriť najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1

(2) Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

A. Tabuľka:

DruhNajvyšší obsah semien iných rastlinných druhovIné požiadavky
Spolu
(% hmotnosti)
Obsah /počet vo vzorke s hmotnosťou
uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky
(spolu na stĺpec)
Jednotlivý druhŠtiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho (Rumex acetosella) a štiavu prímorského (Rumex maritimus)Pýr plazivý
(Elytrigia repens)
Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides)Komonica (Melilotus spp.)
12345678
Lipnicovité [Poaceae (Gramineae)]       
Psinček psí (Agrostis canina)0,320111 (j)
Psinček obyčajný tenučký
(Agrostis capillaris)
0,320111 (j)
Psinček obrovský (Agrostis gigantea)0,320111 (j)
Psinček poplazový (Agrostis stolonifera)0,320111 (j)
Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)0,320 (a)255 (j)
Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)0,320 (a)255 (i) (j)
Stoklas preháňavý (Bromus catharticus)0,420555 (j)
Stoklas sitkanský (Bromus sitchensis)0,420555 (j)
Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)0,320 (a)111 (j)
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)0,320 (a)255 (j)
Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)0,320 (a)255 (j)
Kostrava vláskovitá (Festuca filiformis)0,320 (a)255 (j)
Kostrava ovčia (Festuca ovina)0,320 (a)255 (j)
Kostrava lúčna (Festuca pratensis)0,320 (a)255 (j)
Kostrava červená (Festuca rubra)0,320 (a)255 (j)
Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 0,320 (a)255 (j)
Kostravovec (×Festulolium)0,320 (a)255 (j)
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum)0,320 (a)255 (j)
Mätonoh trváci (Lolium perenne)0,320 (a)255 (j)
Mätonoh hybridný (Lolium × boucheanum)0,320 (a)255 (j)
Lesknica vodná (Phalaris aquatica)0,320255 (j)
Timotejka uzlatá (Phleum nodosum)0,320211 (j)
Timotejka lúčna (Phleum pratense)0,320211 (j)
Lipnica ročná (Poa annua)0,320 (b)111 (f) (j)
Lipnica hájna (Poa nemoralis)0,320 (b)111 (f) (j)
 Lipnica močiarna (Poa palustris)0,320 (b)111 (f) (j)
 Lipnica lúčna (Poa pratensis)0,320 (b)111 (f) (j)
Lipnica pospolitá (Poa trivialis)0,320 (b)111 (f) (j)
Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)0,320 (c)111 (i) (j)
Bôbovité [Fabaceae (Leguminosae)]       
Sekernica vencová (Hedysarum coronarium )0,3202  0 (e)(j)
Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus)0,3203  0 (e)(g) (j)
Lupina biela (Lupinus albus)0,3202  0 (d)(h) (k)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)0,3202  0 (d)(h) (k)
Lupina žltá (Lupinus luteus)0,3202  0 (d)(h) (k)
Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)0,3205  0 (e)(j)
Lucerna siata (Medicago sativa)0,3203  0 (e)(j)
Lucerna menlivá (Medicago × varia)0,3203  0 (e)(j)
Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia)0,3202  0 (d) 
Hrach siaty (Pisum sativum)0,3202  0 (d) 
Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)0,3203  0 (e)(j)
Ďatelina hybridná (Trifolium hybridum)0,3203  0 (e)(j)
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)0,3203  0 (e)(j)
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)0,3205  0 (e)(j)
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)0,3205  0 (e)(j)
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)0,3203  0 (e)(j)
Senovka grécka (Trigonella foenum-graecum)0,3202  0 (d) 
Bôb obyčajný (Vicia faba)0,3202  0 (d) 
Vika panonská (Vicia pannonica)0,3202  0 (d)(h)
Vika siata (Vicia sativa)0,3202  0 (d)(h)
Vika huňatá (Vicia villosa)0,3202  0 (d)(h)
INÉ DRUHY       
Kvaka (Brassica napus var. napobrassica)0,3202   (j)
Kel kučeravý [Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)]0,3203   (j)
Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia )0,320     
Reďkev siata olejná
(Raphanus sativus var. oleiformis)
0,3202    

Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazy na požiadavky v bode B.

B. Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v odseku 2 bode A:

a) Najvyššie množstvo 80 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

b) Požiadavka ustanovená v stĺpci 3 sa neuplatňuje na semená druhov lipnice (Poa spp.). Najvyššie celkové množstvo semien iných druhov lipnice (Poa spp.) ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť jedno semeno vo vzorke s obsahom 500 semien.

c) Najvyššie množstvo 20 semien druhov lipnice (Poa spp.) sa nepovažuje za prímes.

d) Určenie počtu semien druhu komonica (Melilotus spp.) netreba vykonať, ak neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené požiadavky ustanovené v stĺpci 7.

e) Prítomnosť jedného semena druhu komonica (Melilotus spp.) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semená druhu komonica (Melilotus spp.).

f) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. c) sa neuplatňuje.

g) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje.

h) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. e) sa neuplatňuje.

i) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. f) sa neuplatňuje.

j) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. k) a m) sa neuplatňujú.

k) Percentuálne množstvo horkých semien v odrodách druhu lupina (Lupinus spp.) nesmie prekročiť 1 %.

III. OBCHODNÉ OSIVO

Podľa týchto ustanovení sa požiadavky ustanovené v oddiele I ods. 2 až 4 uplatňujú na obchodné osivo takto:

(1) Percentuálne množstvá ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddiele I ods. 2 sa zvyšujú o 1 %.

(2) Pri druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť 10 % osiva iných druhov lipnice (Poa) nepovažuje za prímes.

(3) Pri druhu lipnica (Poa spp.) iného ako druhu lipnica ročná (Poa annua) sa najvyššia celková hmotnosť 3 % osiva iných druhov lipnice (Poa) nepovažuje za prímes.

(4) Pri druhu sekernica (Hedysarum coronarium) sa najvyššia celková hmotnosť 1 % osiva druhu komonica ( Melilotus spp.) nepovažuje za prímes.

(5) Požiadavka podľa oddielu I ods. 3 písm. d) sa neuplatňuje na druh ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus).

(6) Pri druhu lupina ( Lupinus spp.)

a) najnižšia analytická čistota je 97 % hmotnosti,

b) percentuálne množstvo semien druhu lupina (Lupinus spp.) inej farby nesmie prekročiť

– pri odrodách s obsahom horkých látok 4 %

– pri ostatných odrodách druhu lupina ( Lupinus spp.) 2 %

(7) Pri druhu vika (Vicia spp.) sa najvyššia celková hmotnosť 6 % osiva viky panónskej (Vicia pannonica), viky huňatej (Vicia villiosa) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu nepovažuje za prímes.

(8) Pri druhoch vika panónska (Vicia pannonica), vika siata (Vicia sativa) a vika huňatá (Vicia villiosa) je najnižšia analytická čistota 97 % hmotnosti.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA KRMOVÍN

DruhNajvyššia hmotnosť
dielu dávky
(v tonách)
Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky
(v gramoch)
Hmotnosť vzorky
na určenie množstva uvedeného v prílohe č. 2 v oddiele I ods. 2 stĺpcoch 12 až 14 tabuľky a v oddiele II ods. 2 bode A stĺpcoch 3 až 7 tabuľky
(v gramoch)
1234
Lipnicovité
[Poaceae (Gramineae)]
   
Psinček psí (Agrostis canina)10505
Psinček obyčajný tenučký
(Agrostis capillaris)
10505
Psinček obrovský
(Agrostis gigantea)
10505
Psinček poplazový (Agrostis stolonifera)10505
Psiarka lúčna
(Alopecurus pratensis)
1010030
Ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius)
1020080
Stoklas preháňavý
(Bromus catharticus)
10200200
 Stoklas sitkanský (Bromus sitchensis)10200200
Prstnatec obyčajný
(Cynodon dactylon )
10505
Reznačka laločnatá
(Dactylis glomerata)
1010030
 Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)1010050
Kostrava vláskovitá
(Festuca filiformis)
1010030
Kostrava ovčia
(Festuca ovina)
1010030
Kostrava lúčna
(Festuca pratensis)
1010050
Kostrava červená
(Festuca rubra)
1010030
Kostrava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 1010030
Kostravovec (×Festulolium)1020060
Mätonoh mnohokvetý
(Lolium multiflorum)
1020060
Mätonoh trváci
(Lolium perenne)
1020060
Mätonoh hybridný (Lolium × boucheanum)1020060
Lesknica vodná (Phalaris aquatica)1010050
Timotejka uzlatá (Phleum nodosum)105010
Timotejka lúčna
(Phleum pratense)
105010
Lipnica ročná
(Poa annua)
105010
Lipnica hájna
(Poa nemoralis)
10505
Lipnica močiarna
(Poa palustris)
10505
Lipnica lúčna
(Poa pratensis)
10505
Lipnica pospolitá
(Poa trivialis)
10505
Trojštet žltkastý
(Trisetum flavescens)
10505
Bôbovité [Fabaceae
(Leguminosae)]
   
Sekernica vencová
(Hedysarum coronarium)
   
— plod101 000300
— semeno10400120
Ľadenec rožkatý
(Lotus corniculatus)
1020030
Lupina biela
(Lupinus albus)
301 0001 000
Lupina úzkolistá
(Lupinus angustifolius)
301 0001 000
Lupina žltá
(Lupinus luteus)
301 0001 000
Lucerna ďatelinová
(Medicago lupulina)
1030050
Lucerna siata
(Medicago sativa)
1030050
Lucerna menlivá
(Medicago × varia)
1030050
Vičenec vikolistý
(Onobrychis viciifolia)
   
— plod10600600
— semeno10400400
Hrach siaty
(Pisum sativum)
301 0001 000
Ďatelina egyptská
(Trifolium alexandrinum)
1040060
Ďatelina hybridná
(Trifolium hybridum )
1020020
Ďatelina purpurová
(Trifolium incarnatum )
1050080
Ďatelina lúčna
(Trifolium pratense )
1030050
Ďatelina plazivá
(Trifolium repens)
1020020
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum )1020020
Senovka grécka
(Trigonella foenum-graecum)
10500450
Bôb obyčajný
(Vicia faba)
301 0001 000
Vika panonská
(Vicia pannonica)
301 0001 000
Vika siata
(Vicia sativa)
301 0001 000
Vika huňatá
(Vicia villosa)
301 0001 000
INÉ DRUHY   
Kvaka
(Brassica napus var. napobrassica)
10200100
Kel kučeravý [Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)]10200100
Facélia vratičolistá
(Phacelia tanacetifolia)
1030040
Reďkev siata olejná
(Raphanus sativus var. oleiformis)
10300300

Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.“.

4. V názve prílohy č. 5 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.


Robert Fico v. r..