Vyhláška č. 13/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

Čiastka 6/1997
Platnosť od 15.01.1997
Účinnosť od 15.01.1997

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 29. novembra 1996

o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 a § 5 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) podmienky na vykonávanie kontroly dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,

b) miesta na vykonávanie kontroly ich zdravotného stavu a senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality.

§ 2

(1) Kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrola senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality sa vykonáva podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1.

(2) Zoznam rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov a ktoré nepodliehajú kontrole podľa odseku 1, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrola senzoricky zisťovaných ukazovateľov ich kvality sa vykonáva na miestach (hraničných priechodoch) uvedených v prílohe č. 3.

(2) Dovážané rastliny, rastlinné produkty alebo predmety možno uviesť do voľného obehu, len ak podľa výsledku kontroly nie sú nositeľmi škodlivých organizmov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 1997.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

Kontrola zdravotného stavu a kvality rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

Zoznam rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré nepodliehajú kontrole a nemusia byť opatrené fytocertifikátom

Mŕtvi živočíšni škodcovia vo všetkých vývinových štádiách (na vedecké alebo na zberateľské účely).

Rastlinné vlákna (napríklad africká tráva, lyko, bavlna, juta, kokos, ľan).

Slama a seno určené ako stelivo a krmivo pri doprave zvierat.

Prekvasený rastlinný tovar, kandizované ovocie, ovocie a zelenina v konzervovanom a zmrazenom stave.

Výrobky z rašeliny, slamy, kukuričného šúpolia a prútený tovar (ak je konzervovaný buď fumigáciou, alebo farbou, lakom).

Potraviny rastlinného pôvodu cestujúcich osôb (v neobchodnom styku) v primeranom množstve, ktoré nemožno použiť na ďalšiu reprodukciu.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z.

Zoznam miest (hraničných priechodov), na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov

Miesto rastlinolekárskej kontrolyDruh dopravy
Bratislava-Petržalkacestná
                   - letisko Ivánkaletecká
                   - prístavriečna
                   - vyclievacia poštapoštová
                   - Devínska Nová Ves, stanica ŽSRželezničná
Kúty - stanica ŽSRželezničná
         - na cestecestná
Drietoma - na cestecestná
Čadca - stanica ŽSRželezničná
Makov - na cestecestná
Svrčinovec - na cestecestná
Trstená - na cestecestná
Plaveč - stanica ŽSRželezničná
Barwinek (PR) - na cestecestná
Vyšné Nemecké - na cestecestná
Čierna nad Tisou - stanica ŽSRželezničná
Hidasnémeti - stanica MÁVželezničná
Milhosť - na cestecestná
Košice - letiskoletecká
              - vyclievacia poštapoštová
Somoskőújfalu (MR) - stanica MÁVželezničná
                                       - na cestecestná
Šahy - na cestecestná
Štúrovo - stanica ŽSRželezničná
Komárom (MR) - stanica MÁVželezničná
Komárno - na cestecestná
                  - prístavriečna
Vámosszabadi (MR) - na cestecestná
Rajka (MR) - stanica MÁVželezničná