Nariadenie vlády č. 272/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010 do30.06.2012
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.

OBSAH

272

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 dvestodeväťdesiatom druhom riadku sa veta „Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd v skleníkoch.“ nahrádza vetou „Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.“ a slovo „U1“ sa nahrádza slovami „CGA179944 v kyslých pôdach“.

2. Príloha č. 11 sa dopĺňa bodom 33, ktorý znie:

„33. Smernica Komisie 2010/34/EÚ z 31. mája 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky penkonazol (Ú. v. EÚ L 134, 1. 6. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Robert Fico v. r.