Zákon č. 198/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

198

ZÁKON

z 27. apríla 2010,

ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení takto:

1. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Slovenský vinohradnícky región sa člení na vinohradnícke oblasti

a) Malokarpatská,

b) Južnoslovenská,

c) Stredoslovenská,

d) Nitrianska,

e) Východoslovenská,

f) Tokaj.“.

2. Slová „Tokajská vinohradnícka oblasť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „Tokaj“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.