Nariadenie vlády č. 65/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu

Čiastka 29/2004
Platnosť od 14.02.2004
Účinnosť od 15.02.2004

65

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. januára 2004

o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie ustanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať miesto vstupu odlišné od miesta určenia podľa osobitného predpisu,1) v ktorom sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly2) zdravotného stavu rastlín,3) rastlinných produktov4) alebo iných predmetov5) pôvodom z tretích krajín.6)

§ 2

Miesta vstupu, v ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,7) pôvodom z tretích krajín, ktoré sú odlišné od miesta určenia, musia spĺňať minimálne podmienky uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 65/2004 Z. z.

MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONÁVANIE RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLY RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV PÔVODOM Z TRETÍCH KRAJÍN V MIESTACH VSTUPU

1. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý má na starosti miesta, v ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín, uvedené v § 2,

a) zabezpečuje1) prieskum a diagnostiku škodlivých organizmov alebo spolupracuje s odborníkmi v oblasti diagnostiky,

b) zabezpečuje1) potrebné administratívne, kontrolné a testovacie zariadenia, technické prostriedky a vybavenie podľa bodu 2,

c) zabezpečuje1) priestory na vhodné skladovanie a karanténu zásielok a v prípade potreby na zničenie alebo iné vhodné ošetrenie celej zásielky alebo jej časti,

d) zabezpečuje1) administratívne vybavenie obsahujúce

1. priebežne aktualizované metodické pokyny na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly,

2. priebežne aktualizované metodické pokyny Európskych spoločenstiev na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly,

3. platné znenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti,

4. platné znenia rastlinolekárskych predpisov Európskych spoločenstiev,

5. priebežne aktualizovaný zoznam diagnostických laboratórií, ktoré sú úradne poverené na vykonávanie laboratórnych rozborov na účely zisťovania a určovania škodlivých organizmov, vrátane ich adries a telefónnych čísel,

6. vhodné postupy na zabezpečenie neporušenosti úradne odobratých vzoriek počas prepravy do diagnostických laboratórií a počas vykonávania laboratórnych rozborov,

7. priebežne aktualizovaný prehľad o dovezených zásielkach rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré boli

7.1. úradne pozastavené,

7.2. úradne testované v diagnostických laboratóriách vrátane ich výsledkov.

2. Minimálnymi podmienkami na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly v miestach vstupu sa rozumejú

a) vzhľadom na administratívne zariadenie

1. rýchly komunikačný systém s

1.1. okresnými, krajskými a ústrednými pracoviskami ochrany rastlín,

1.2. diagnostickými laboratóriami uvedenými v bode 1 písm. a),

1.3. colnými úradmi,

1.4. Komisiou Európskych spoločenstiev,

1.5. ostatnými členskými štátmi,

2. systém rozmnožovania dokladov,

b) vzhľadom na vybavenie potrebné na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly

1. vhodné priestory na kontrolu,

2. zodpovedajúce osvetlenie,

3. stôl na vykonávanie kontroly,

4. vybavenie na

4.1. vizuálne prehliadky zásielok,

4.2. dezinfekciu priestorov a zariadení,

4.3. prípravu vzoriek pre následné testovanie v diagnostických laboratóriách,

c) vzhľadom na vybavenie pre odber vzoriek zo zásielok

1. vhodný materiál na balenie a jednoznačnú identifikáciu každej vzorky,

2. vhodný obalový materiál na zasielanie vzoriek do diagnostických laboratórií,

3. pečate,

4. úradné pečiatky,

5. zodpovedajúce osvetlenie,

d) vzhľadom na ostatné technické podmienky prístup k zariadeniam, prostriedkom, vybaveniam a priestorom podľa bodu 1 písm. b) a c) a administratívnemu vybaveniu podľa bodu 1 písm. d).

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 65/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

Týmto nariadením sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Komisie 98/22/ES, ktorá stanovuje minimálne podmienky pre vykonávanie rastlinolekárskych kontrol rastlín v spoločenstve, na inšpekčných miestach iných, ako sú cieľové miesta, rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich z tretích krajín (Úradný vestník Európskej únie L 126, 28. 4. 1998, s. 26).

Smernica Komisie je preložená do slovenského jazyka; preklad smernice sa nachádza v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej straostlivosti.

3) § 2 ods. 1 písm a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

4) § 2 ods. 1 písm b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

5) § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

6) § 2 ods. 1 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

7) Príloha č. 5 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

1) § 22 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.