Oznámenie č. 526/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 189/2008
Platnosť od 11.12.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. I bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2009.

526

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 28. novembra 2008 č. MK-3925/2008-10/15583, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2008 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. I bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2009.

Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ročník 2008, zošit 9 – 10. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.