114

ZÁKON

zo 16. marca 2000

o Slovenskej filharmónii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry.

(2) Sídlom Slovenskej filharmónie je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

§ 2

Poslanie Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

a) rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí,

b) umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby,

c) vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť,

d) vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Postavenie a organizácia Slovenskej filharmónie

§ 3

(1) Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená do štátneho rozpočtu príspevkom a odvodom.1)

(2) Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.2)

(3) Slovenská filharmónia spravuje majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.3)

§ 4

(1) Slovenskú filharmóniu tvoria tieto umelecké telesá:

a) symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia,

b) spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor,

c) komorné telesá.

(2) Štatutárnym orgánom Slovenskej filharmónie je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výsledkov výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

(3) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

(4) Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôže s ním na rovnaký predmet činnosti uzatvoriť aj zmluvu.4)

(5) Podrobnosti o postavení a organizácii Slovenskej filharmónie upraví Štatút Slovenskej filharmónie, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.

§ 4a

Na Slovenskú filharmóniu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.


§ 5

Prechodné ustanovenie

Slovenská filharmónia zriadená podľa doterajších predpisov sa považuje za Slovenskú filharmóniu zriadenú podľa tohto zákona.

§ 5a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 4 ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1949 Zb. SNR o Slovenskej filharmónii.

§ 7

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

2) § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

4) § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

5) Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.