Oznámenie č. 642/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

Čiastka 248/2006
Platnosť od 16.12.2006 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

642

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov, na výstavbu technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk; uverejnený bude vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.