557

OPATRENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. septembra 2006

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

[k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1, ak

a) predmetom prevodu sú

1. prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky,

2. motorové vozidlá,

3. účelové stroje s motorovým pohonom alebo elektromotorovým pohonom a účelové prívesné zariadenia k traktorom,

4. zavlažovacia technika a zavlažovací materiál,

5. poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke technologické výrobné linky a zariadenia,

6. laboratórne prístroje,

7. zvieratá,

b) pri veciach uvedených v písmene a) bodoch 1 až 6 neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky,

c) cena vecí uvedených v písmene a) bodoch 1 až 6 určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk a cena zvierat určená znaleckým posudkom za jednotlivé zviera je vyššia ako 30 000 Sk,

d) nejde o prevod majetku štátu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy majetku štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 do správy iných subjektov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak si správcovia uvedení v § 1 zmluvou o zámene správy hnuteľných vecí štátu vzájomne vymieňajú správu hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak si správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2.

§ 7

Nájom majetku štátu

(k § 13 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 iným subjektom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu

(k § 13 ods. 9 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami v § 1 sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 iným subjektom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 97/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.


Miroslav Jureňa v. r.