Uznesenie č. 35/1997 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k zásadám na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Čiastka 15/1997
Platnosť od 19.02.1997 do23.07.2001
Účinnosť od 19.02.1997 do23.07.2001
Zrušený 289/2001 Z. z.

OBSAH

35

UZNESENIE

vlády Slovenskej republiky

zo 17. decembra 1996 č. 869

k zásadám na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom schválila zásady na uplatňovanie niektorých ustanovení tohto zákona, upravujúce podrobnosti o podmienkach predaja, zámeny a prenájmu pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu a nadobúdania pozemkov do vlastníctva štátu na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde.

Čl. I

Zásady sú v úplnom znení uverejnené v čiastke 1/1997 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno do nich nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Čl. II

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia tohto uznesenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Mečiar v. r.