Oznámenie č. 207/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach nakladania s pôdou a so zeminou upravenou očistením od škodlivých látok ropného pôvodu metódami biodegradácie

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.

207

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

výnos zo 4. júla 1997 č. 1375/1997–100 o podmienkach nakladania s pôdou a so zeminou upravenou očistením od škodlivých látok ropného pôvodu metódami biodegradácie.

Tento výnos určuje

a) podmienky, za ktorých možno aplikovať alebo ukladať pôdu a zeminu po jej úprave biodegradáciou,

b) organizácie oprávnené zisťovať hodnoty škodlivých látok v pôde a zemine a vypracovať podmienky nakladania s pôdou a zeminou očistenou od ropných látok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 17/1997. Možno doňho nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.