Vyhláška č. 606/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 239/2005
Platnosť od 23.12.2005 do30.11.2012
Účinnosť od 01.01.2006 do30.11.2012
Zrušený 351/2012 Z. z.

606

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005,

ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) skúšobný poriadok skúšok pre akreditačné konanie (ďalej len „skúška“),

b) sumu paušálnej úhrady nákladov skúšky.

§ 2

(1) Písomná pozvánka na skúšku sa zasiela žiadateľovi, ak jeho písomná žiadosť spĺňa náležitosti uvedené v § 11 ods. 2 zákona, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.

(2) Skúška je neverejná a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.

(3) Predmetom skúšky je overenie odborných znalostí podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona.

(4) Žiadateľ sa môže zúčastniť na ústnej časti skúšky po úspešnom absolvovaní písomnej časti skúšky.

(5) Skúšobná komisia hodnotí spoločne písomnú časť skúšky a ústnu časť skúšky a väčšinou hlasov rozhoduje o jej výsledku: „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

(6) Výsledok skúšky skúšobná komisia písomne oznámi žiadateľovi do 14 dní po jej vykonaní.

§ 3

Paušálna úhrada nákladov na skúšku je

a) 10 000 Sk za skúšku a za prvý odbor činnosti,

b) 2 000 Sk za každý ďalší odbor činnosti.

§ 4

Skúška vykonaná do 31. decembra 2005 sa považuje za skúšku vykonanú podľa tejto vyhlášky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


László Miklós v. r.