24

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2001

o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje

a) spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, vyplývajúcim zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených zákonom alebo rozhodnutiami štátnej správy na základe zákona (ďalej len „majetková ujma“),1)

b) spôsob úhrady majetkovej ujmy.

§ 2

Bežné hospodárenie

Bežným hospodárením na pozemku podľa § 1 písm. a) sa rozumie

a) využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom,2)

b) hospodárenie na lesnom pozemku,3) ktoré

1. zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového rozdelenia lesa4) pred uplatnením obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody,5)

2. zabezpečuje trvalosť, nepretržitosť a vyrovnanosť produkcie a výnosov, pričom sa nepoškodzuje príroda a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom,

c) hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b) (ďalej len „iný pozemok“) , ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov,6) najmä v rozhodnutí o využívaní územia, v rozhodnutí o určení ochranného pásma, v rozhodnutí o určení chráneného územia.

§ 3

Majetková ujma vzniknutá na poľnohospodárskych pozemkoch a spôsob jej výpočtu

Na majetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na poľnohospodárskych pozemkoch sa použije postup podľa osobitného predpisu.7)

§ 4

Majetková ujma vzniknutá na lesných pozemkoch a spôsob jej výpočtu

(1) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na lesných pozemkoch je finančne vyjadrená strata výnosov z lesnej produkcie.

(2) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva v ľubovoľnom veku lesného porastu je rozdiel výnosu z ťažby dreva v danej jednotke priestorového rozdelenia lesa pri bežnom hospodárení a výnosu z ťažby dreva pri obmedzenom hospodárení.

(3) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku zvýšených nákladov hospodárenia je rozdiel nákladov na požadované spôsoby hospodárenia a bežné hospodárenia v jednotke priestorového usporiadania lesa.

(4) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch8) v jednotkách priestorového rozdelenia lesa, ktoré sú súčasťou chránených častí prírody, sa určuje podľa odsekov 1 a 2 so zohľadnením výnosov zo spracovaného dreva.

(5) Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na lesných pozemkoch je uvedený v prílohe.

§ 5

Majetková ujma vzniknutá na iných pozemkoch a spôsob jej výpočtu

(1) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na iných pozemkoch je finančne vyjadrená strata výnosov z týchto pozemkov.

(2) Majetková ujma vzniknutá v dôsledku zvýšenia nákladov na hospodárenie je rozdiel medzi skutočnými odôvodnenými nákladmi a nákladmi na rovnaký druh hospodárenia na rovnakom pozemku v tom istom období bez obmedzenia hospodárenia.

(3) Majetková ujma vzniknutá stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produkciou rovnakého druhu hospodárenia na rovnakom pozemku v tom istom období bez obmedzenia hospodárenia.

(4) Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na iných pozemkoch je uvedený v prílohe.

§ 6

Úhrada majetkovej ujmy

Majetková ujma sa uhrádza v slovenských korunách.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 24/2002 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY

A. Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na lesných pozemkoch

1. Majetková ujma zo straty výnosu z dreva

U1,0 = Hporu . Df(u-a) ; diskontácia Df(u-a) sa vykoná iba v prípade úhrady ujmy pred dosiahnutím veku rubnej doby
bežného spôsobu obhospodarovania.

Vzorec 01

U1,2 = PPHa . Ťa,u(m3)

U1,3 = Ca . Ťa,u(m3)

2. Majetková ujma zo zníženia výnosu z dreva

U2,1 = Hpora . (% Ťa,u – % Ťob)

U2,2 = PPHa . (Ťa,u – Ťob)

U2,3 = Ca . (Ťa,u – Ťob)

U2,4 = (PPpHa – PPzHa) . to

3. Majetková ujma zo zvýšenia nákladov na obhospodarovanie

U3,1 = (Cnp – Cnb) . Ťa (m3) + (Cnp – Cnb) . P(ha)

U3,2 = Cnm . P(ha), Ťa(m3), resp. U3,3 = Cnm . Tj m

4. Majetková ujma v prípade mimoriadnych okolností prírodných a antropogénnych kalamít

U4,1 = Hpora . Df(u-a) – OkHa

OkHa = Oka . Cka

U4,2 = Hpora . % Ťka – OkHa

U4,3 = PPHa . Ťka – OkHa

U4,4 = Ca . Ťka – OkHa

U4,5 = Hpora . (% Ťka – % Ťob) – OkHa

U4,6 = PPHa . (Ťka – Ťob) – OkHa

U4,7 = Ca . (Ťka – Ťob) – OkHa

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

Un,m – vzorce výpočtu ujmy, kde n – druh ujmy, m – poradie vzorcov pre výpočet daného druhu ujmy

to – doba obmedzenia obhospodarovania v rokoch

u – rubná doba jednotlivých drevín

Hpora,u – cena porastu v skutočnom veku (a) alebo vo veku rubnej doby (u) podľa vyhlášky č. 465/1991 Zb.

Za – zásoba dreva na pni vo veku (a)

% Ťa,u – ťažbové percento predrubných a rubných ťažieb vo veku (a) alebo (u)

% Ťob – ťažbové percento obmedzených predrubných a rubných ťažieb

% Ťka – ťažbové percento predrubných a rubných kalamitných ťažieb

Ťa,u – predrubná a rubná ťažba v m3 vo veku (a) alebo (u)

Ťob – obmedzená predrubná a rubná ťažba

Ťka – predrubná a rubná kalamitná ťažba v m3

PPHa – priemerná cena dreva na pni v Sk . m-3 alebo Sk . ha-1 vo veku (a) stanovená z hodnoty porastu

Ca – priemerná trhová cena m3 dreva na pni danej sortimentovej štruktúry vo veku (a)

PPpHa – priemerný prírastok ceny dreva na pni v Sk . m-3 alebo Sk . ha-1 v rubnej dobe potenciálneho zastúpenia drevín

PPzHa – priemerný prírastok ceny dreva na pni v Sk . m-3 alebo Sk . ha-1 v rubnej dobe zmeneného cieľového zastúpenia drevín

Ncp – celkové náklady požadovaného spôsobu obhospodarovania, a to v Sk . m-3 ťažby dreva alebo v Sk . ha-1 lesa v pestovnej činnosti

Ncb – celkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania, a to v Sk . m-3 ťažby dreva alebo v Sk . ha-1 lesa v pestovnej činnosti

Ncm – celkové náklady mimoriadneho charakteru, napríklad v prípade kalamít a podobne, v Sk . ha-1

P – plocha lesa v ha

OkHa – hodnota vyťaženej a realizovanej kalamitnej produkcie dreva v cenách dreva na pni

Ok – objem spracovaného a predaného kalamitného dreva v m3

Ck – priemerná trhová cena m3 kalamitného dreva na pni

Df(u-a) – diskontačný faktor, ktorým sa upravuje očakávaná hodnota vo veku (u) na skutočnú hodnotu vo veku (a) pri úrokovej miere p = 3 %

Tjm – množstvo technických jednotiek mimoriadnych nákladov (činností)

Pri výpočte výšky majetkovej ujmy zo zvýšenia nákladov na pestovnú činnosť sa zohľadňujú iba náklady skutočne realizovaných výkonov pestovnej činnosti. Výška zvýšených nákladov oproti nákladom pri bežnom obhospodarovaní sa vyjadruje v priemere koeficientom 1,6.

V ťažbovej činnosti sa ujma z obmedzenia hospodárenia týka výkonov ťažby a sústreďovania dreva. Výška nákladov požadovaného obhospodarovania sa odvodí z nákladov bežného obhospodarovania alebo použitím koeficientov uvedených v tabuľke.

Tabuľka

Ťažba dreva Sústreďovanie dreva
Hospodársky spôsob
Holorubný Podrastový Holorubný Podrastový
Technológia
T L T L T L T L
1 2 3 4 5 6 7 8
Koeficienty
1 1,2 1,4 1,6 1 1,3 1,5 1,6
stl.1 × koef.1 stl.1 × koef.1,2 stl.1 × koef.1,4 stl.3 × koef.1,6 stl.5 × koef.1 stl.5 × koef.1,3 stl.1 × koef.1,5 stl.7 × koef.1,6

T – traktorový terén

L – lanovkový terén

Na výpočet jednotlivých druhov majetkovej ujmy možno použiť ktorýkoľvek z uvedených vzorcov v závislosti od dostupnosti vstupných dát a konkrétnych podmienok. Základný vzorec je uvedený ako prvý v poradí.

B. Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na iných pozemkoch

U = Urn + Urp

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

U – majetková ujma z obmedzenia bežného hospodárenia na iných pozemkoch

Urn – majetková ujma zo zvýšenia nákladov na hospodárenie

Urp – majetková ujma zo straty alebo zníženia produkcie

Poznámky pod čiarou

1) § 47 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

2) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z.

3) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.

4) § 3, 4 a 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.

5) § 50 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

6) Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 6 ods. 5 a príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.

8) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.