Oznámenie č. 285/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Čiastka 122/2005
Platnosť od 29.06.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 458/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. októbra 2007.

285

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.

Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.