Rozhodnutie č. 29/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 12/2008
Platnosť od 25.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008

29

ROZHODNUTIE

Poštového regulačného úradu

zo 7. januára 2008,

ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z., rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 640/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 557/2005 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe k rozhodnutiu Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. sa vypúšťa položka „LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP)“.

2. Poznámka k položke LB.2.1 znie: „Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne aj služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.“.


Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


v z. Pavel Ďugel v. r.