349

ZÁKON

z 13. mája 2004

o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel a predmet zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky transformácie Slovenskej pošty, štátneho podniku (ďalej len „štátny podnik“), na Slovenskú poštu, akciovú spoločnosť (ďalej len „akciová spoločnosť“). Na ten účel upravuje zrušenie štátneho podniku a spôsob založenia, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti.

§ 2

Zrušenie štátneho podniku

(1) Štátny podnik sa zruší rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bez likvidácie ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku akciovej spoločnosti.

(2) Na rozhodnutie ministerstva podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

§ 3

Založenie akciovej spoločnosti

Zakladateľom akciovej spoločnosti je štát. V jeho mene koná ministerstvo. Sídlo akciovej spoločnosti je Banská Bystrica.

§ 4

Predmet vkladu

Na založenie akciovej spoločnosti sa použije podnik2) štátneho podniku; súhlas podľa osobitného predpisu3) sa nevyžaduje.

§ 5

Určenie hodnoty nepeňažného vkladu

(1) Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia akciovej spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku podľa osobitného predpisu.4)

(2) Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu utvoreného dňom jej vzniku vo výške podľa § 8 ods. 1.

§ 6

Prechod vlastníckeho práva

(1) Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, tvoriacim súčasť nepeňažného vkladu, zo zakladateľa na akciovú spoločnosť sa vykoná záznamom podľa osobitného predpisu.5) Návrh na vykonanie záznamu podá príslušnej správe katastra akciová spoločnosť; prílohou návrhu na záznam okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise6) je zakladateľská listina akciovej spoločnosti.

(2) Po vzniku akciovej spoločnosti je ministerstvo povinné bez zbytočného odkladu odovzdať a akciová spoločnosť povinná prevziať veci a súpis finančných prostriedkov, práv a iných majetkových hodnôt a záväzkov, tvoriacich nepeňažný vklad. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.

§ 7

Základné imanie

Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku je hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu.

§ 8

Rezervný fond

(1) Akciová spoločnosť pri svojom vzniku utvára rezervný fond vo výške najmenej 1 % z hodnoty nepeňažného vkladu.

(2) Akciová spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške 5 % z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.

§ 9

Akcie

(1) Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

(2) Počet akcií a ich menovitú hodnotu určí zakladateľ v zakladateľskej listine akciovej spoločnosti.

§ 10

Predmet podnikania

(1) Poštová licencia, ktorá bola udelená štátnemu podniku na základe osobitného predpisu,7) prechádza na akciovú spoločnosť ako právneho nástupcu v rozsahu, v akom bola udelená štátnemu podniku.

(2) Akciová spoločnosť je oprávnená odo dňa jej vzniku pokračovať vo vykonávaní inej podnikateľskej činnosti, ktorá nemá charakter živností, a to v rozsahu činností, ktoré vykonával ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona štátny podnik podľa osobitného predpisu.8)

(3) Akciová spoločnosť je oprávnená odo dňa jej vzniku pokračovať v prevádzkovaní živností,9) ktoré vykonával ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona štátny podnik.

(4) Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je poskytovanie poštových služieb podľa osobitného predpisu8) a výkon činností spojených s evidenciou, zúčtovaním a vrátením poplatkov podľa osobitných predpisov;9b) tento predmet činnosti nemožno zmeniť ani rozhodnutím valného zhromaždenia.

(5) K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa prikladá doklad o oprávnení na podnikanie štátneho podniku ako právneho predchodcu akciovej spoločnosti.

Spoločné ustanovenia

§ 11

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov štátneho podniku prechádzajú zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku.10)

§ 12

V obchodnom registri sa vykoná výmaz zrušeného štátneho podniku a zápis akciovej spoločnosti podľa tohto zákona k tomu istému dňu.

§ 13

(1) Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti, neupravené týmto zákonom, sa spravujú príslušnými ustanoveniami osobitného predpisu11) okrem § 59 ods. 2 štvrtej a piatej vety a odseku 5, § 60, § 217 ods. 1, § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a odseku 4, § 478 a § 483 ods. 3.

(2) Na transformáciu štátneho podniku na akciovú spoločnosť podľa tohto zákona sa nepoužije osobitný zákon.12)

(3) Na vloženie podniku ako nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti podľa tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.13)

§ 14

Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní akciovej spoločnosti sa vzťahuje osobitný zákon.12)

§ 15

Prioritný investičný majetok

(1) Prioritný investičný majetok predstavuje minimálnu skladbu zariadení verejnej poštovej siete,14) ktorá je potrebná na zabezpečenie univerzálnych poštových služieb.

(2) Prioritný investičný majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve akciovej spoločnosti.15) Na prioritný investičný majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov akciovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať či inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu alebo akciovej spoločnosti. Prioritný investičný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov.16)

(3) Špecifikáciu prioritného investičného majetku s údajmi podľa osobitného zákona17) vykoná ministerstvo rozhodnutím pred založením akciovej spoločnosti. Ministerstvo po vzniku akciovej spoločnosti zabezpečí zápis prioritného investičného majetku v katastri nehnuteľností podľa osobitných predpisov.18)

(4) Ministerstvo o prioritnom investičnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve akciovej spoločnosti; akciová spoločnosť je povinná poskytnúť tieto údaje ministerstvu.

(5) Prioritný investičný majetok nemožno prenechať do výpožičky. Tento majetok môže akciová spoločnosť prenechať do nájmu.19) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva, ak sa prenecháva prioritný investičný majetok do nájmu na dlhší čas ako päť rokov alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov. Prioritný investičný majetok možno prenechať do nájmu len na určitý čas, najviac na 30 rokov.

(6) Ministerstvo môže rozhodnutím zmeniť špecifikáciu prioritného investičného majetku. Ministerstvo v súlade s touto zmenou upraví evidenciu prioritného investičného majetku podľa odseku 3 a zabezpečí zodpovedajúci zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov.17)

§ 16

Akciová spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po svojom vzniku uverejniť v rezortnom vestníku ministerstva a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou oznámenie o prevzatí záväzkov a prechode pohľadávok zaniknutého štátneho podniku.


§ 17

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2) § 5 Obchodného zákonníka.

3) § 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

5) § 34 až 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

6) § 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 16 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

8) § 2 zákona č. 507/2001 Z. z.

9) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

9b) § 16a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.

10) § 27 Zákonníka práce.

11) Obchodný zákonník.

12) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

14) § 6 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z.

15) Čl. 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

16) Napríklad Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

17) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

18) § 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

19) § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.