Oznámenie č. 380/2012 Z. z.Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

380

OZNÁMENIE

Poštového regulačného úradu

Poštový regulačný úrad podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.posturad.sk a možno doň nazrieť na Poštovom regulačnom úrade.