Oznámenie č. 568/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 222/2001
Platnosť od 23.12.2001 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

568

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. R-6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa

a) s účinnosťou od 31. decembra 2001

– určujú maximálne ceny vnútroštátnych výkonov pôšt podľa novej klasifikácie poštových zásielok,

– určuje rozsah uplatňovania podmienok vecnej regulácie podľa novej klasifikácie poštových služieb,

b) s účinnosťou od 1. januára 2002 upravuje postup regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.