Rozhodnutie č. 237/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku

Čiastka 100/2004
Platnosť od 29.04.2004
Účinnosť od 01.01.2009

237

Rozhodnutie

Poštového úradu

zo 14. apríla 2004

o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku

Poštový úrad podľa § 18 ods. 4 a 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny vnútroštátneho poštového platobného styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.

Článok II

Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien služieb podľa článku I. Ceny sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok III

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Karol Achimský v. r.

Príloha k rozhodnutiu č. 237/2004 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

PoložkaNázov službyMaximálna cena v
Sk
PP.Poštový platobný styk   
PP.4Poštový peňažný poukaz E [články 21 a 83 Poštových podmienok
(ďalej len „PP“)]*
   
PP.4.1Poštový peňažný poukaz E podaný na elektronickom médiu   
PP.4.1.2do sumy 33 €0,7623,00
PP.4.1.3 170 €0,9027,00
PP.4.1.4 330 €1,1033,00
PP.4.1.5za každých ďalších 330 € alebo ich časť 0,4012,00
PP.4.2Poštový peňažný poukaz E podaný na zozname   
PP.4.2.2do sumy33 €0,8626,00
PP.4.2.3 170 €1,0030,00
PP.4.2.4 330 €1,1334,00
PP.4.2.5za každých ďalších 330 € alebo ich časť 0,4012,00
PP.5Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*   
PP.5.1Poštový peňažný poukaz U   
PP.5.1.2do sumy33 €0,278,00
PP.5.1.3 170 €0,4313,00
PP.5.1.4 330 €0,6319,00
PP.5.1.5za každých ďalších 330 € alebo ich časť 0,4012,00
PP.6Súpis spracovaných platieb určených na pripísanie
na bankový účet a spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy
(články 21 a 84 PP)
   
PP.6.1Položky spracovaných platieb poštového peňažného poukazu U určených
na pripísanie na bankový účet
   
PP.6.1.1Čiastočné – vybrané údaje v elektronickej forme 0,144,20
PP.6.1.2Čiastočné – vybrané údaje v papierovej forme1) 0,010,30
PP.6.1.3Kompletné údaje v elektronickej papierovej forme 0,154,50
PP.6.1.4Kompletné údaje v papierovej forme2) 0,010,30
PP.6.2Spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy   
PP.6.2.1Príplatok za sprostredkovanie pripísania platby
na bankový účet v termíne D + 13)
 0,134,00  
PP.7
PP.7.1
PP.7.1.1
Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
Poštový peňažný poukaz H – 1. trieda
do sumy


33 €


2,09


63,00
PP.7.1.2
PP.7.1.3
PP.7.1.4
PP.7.2
PP.7.2.2
PP.7.2.3
PP.7.2.4
PP.7.2.5


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
Poštový peňažný poukaz H – 2. trieda
do sumy


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
170 €
330 €


33 €
170 €
330 €
2,42
2,82
0,80

0,60
0,93
1,33
0,80
73,00
85,00
24,00

18,00
28,00
40,00
24,00
PP.S.Služby k poštovému platobnému styku   
PP.S.2Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu H „Do vlastných rúk“
(článok 21 PP)
 0,072,00
PP.S.3Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E „Do vlastných rúk“
alebo „Vyplaťte dňa“ (článok 83 PP)
 0,072,00
PP.S.4Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového peňažného poukazu E
(článok 83 PP)
 0,031,00
PP.S.5Doručenka k poštovému peňažnému poukazu H (článok 26 PP) 0,309,00

Poznámky:

* Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.

Poštový peňažný poukaz H je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.

Poštový peňažný poukaz H je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.

1) Len spolu so službou PP.6.1.1.

2) Len spolu so službou PP.6.1.3.

3) K službe PP.6.1 alebo k sprostredkovaniu pripísania platby na bankový účet s poskytnutím zoznamu.