Rozhodnutie č. 640/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z. a rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z.

Čiastka 273/2004
Platnosť od 03.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

640

ROZHODNUTIE

Poštového regulačného úradu

z 18. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z. a rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z.

Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí sa mení a dopĺňa takto:

Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Karol Achimský v. r.

Príloha

k rozhodnutiu č. 640/2004 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU

Položka Názov služby Maximálna
cena v Sk
LB. Listové zásielky a balíky
LB.1 List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP")]
LB.1.1 List - 1. trieda
LB.1.1.1
LB.1.1.2
LB.1.1.3
LB.1.1.4
LB.1.1.5
LB.1.1.6
do hmotnosti 20 g
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
15,00
16,00
18,00
19,00
36,00
70,00
LB.1.2 List - 2. trieda
LB. 1.2.1
LB. 1.2.2
LB. 1.2.3
LB. 1.2.4
LB. 1.2.5
LB. 1.2.6
do hmotnosti 20 g
50 g
100 g
500 g
1 000 g
2 000 g
9,00
10,00
12,00
13,00
30,00
59,00
LB.2 Slepecká zásielka (článok 19 PP)
LB.2.1 Slepecká zásielka - 2. trieda bezplatne
LB.3 Balík (článok 20 PP)
LB.3.1 Balík - 1. trieda
LB.3.1.1
LB.3.1.2
LB.3.1.3
LB.3.1.4
LB.3.1.5
do hmotnosti 2 kg
3 kg
5 kg
10 kg
15 kg
68,00
72,00
82,00
106,00
130,00
LB.3.2 Balík - 2. trieda
LB.3.2.1
LB.3.2.2
LB.3.2.3
LB.3.2.4
LB.3.2.5
do hmotnosti 2 kg
3 kg
5 kg
10 kg
15 kg
54,00
57,00
60,00
72,00
84,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, od 50 do 1 000 kusov)
LB.4.1.1
LB.4.1.2
LB.4.1.3
LB.4.1.4
LB.4.1.5
LB.4.1.6
LB.4.1.7
do hmotnosti 20 g
50 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
19,00
LB.4.1.8 2 000 g 22,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom
LB.S.1 Doporučene (článok 22 PP) 13,00
LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP) 20,00
LB.S.5 Poistenie do 1 000 Sk pri listoch (článok 25 PP) 24,00
LB.S.6.1 Poistenie do 1 000 Sk pri balíkoch (článok 25 PP) 12,00
LB.S.7.1 Poistenie za každých ďalších 1 000 Sk alebo ich časť (článok 25 PP) 2,00
LB.S.8 Doručenka (článok 26 PP)
LB.S.8.1 Doručenka* 7,00
LB.S.9 Do vlastných rúk (článok 27 PP)
LB.S.9.1 Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov]
2,00
LB.S.9.3 Do vlastných rúk* 2,00
LB.S. 10 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa (článok 32 PP)
LB.S. 10.1 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa* 10,00
LB.S. 11 Dobierka (článok 28 PP)
LB.S. 11.1 Dobierka* 3,00
Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu.
LB.S. 12 Odpovedná služba (článok 29 PP)
LB.S. 12.1 Odpovedná služba*
Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list a službu Doporučene.
bezplatne
LB.S. 13 Krehké (článok 30 PP)
LB.S. 13.1 Krehké* 13,00
LB.S. 14 Neskladné (článok 31 PP)
LB.S. 14.1 Neskladné* 13,00
ZM. Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie
ZM.2. Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) - podaj na základe povolenia
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 1 000 kusov)
ZM.2.1.1
ZM.2.1.2
ZM.2.1.3
ZM.2.1.4
ZM.2.1.5
ZM.2.1.6
ZM.2.1.7
ZM.2.1.8
ZM.2.1.9
ZM.2.1.10
ZM.2.1.11
ZM.2.1.12
do hmotnosti 20 g
30 g
40 g
50 g
60 g
70 g
80 g
90 g
100 g
250 g
500 g
750 g
6,60
6,70
6,90
7,10
8,70
8,90
9,10
9,20
9,40
9,60
10,40
11,10
ZM.2.1.13 1 000 g 17,40
ZM.2.1.14 2 000 g 19,50
ZM.2.2 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 5 000 kusov)
ZM.2.2.1
ZM.2.2.2
ZM.2.2.3
ZM.2.2.4
ZM.2.2.5
ZM.2.2.6
ZM.2.2.7
ZM.2.2.8
ZM.2.2.9
ZM.2.2.10
ZM.2.2.11
ZM.2.2.12
ZM.2.2.13
ZM.2.2.14
do hmotnosti 20 g
30 g
40 g
50 g
60 g
70 g
80 g
90 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
6,40
6,50
6,70
6,90
8,50
8,70
8,90
9,00
9,20
9,40
10,20
10,80
17,00
19,00
ZM.2.3 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 25 000 kusov)
ZM.2.3.1
ZM.2.3.2
ZM.2.3.3
ZM.2.3.4
ZM.2.3.5
ZM.2.3.6
ZM.2.3.7
ZM.2.3.8
ZM.2.3.9
ZM.2.3.10
ZM.2.3.11
ZM.2.3.12
ZM.2.3.13
ZM.2.3.14
do hmotnosti 20 g
30 g
40 g
50 g
60 g
70 g
80 g
90 g
100 g
250 g
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
6,30
6,40
6,60
6,80
8,30
8,50
8,70
8,80
9,00
9,20
10,00
10,70
16,70
18,70
ZM.2.4 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 50 000 kusov)
ZM.2.4.1
ZM.2.4.2
ZM.2.4.3
ZM.2.4.4
ZM.2.4.5
ZM.2.4.6
ZM.2.4.7
ZM.2.4.8
ZM.2.4.9
ZM.2.4.10
do hmotnosti 20 g
30 g
40 g
50 g
60 g
70 g
80 g
90 g
100 g
250 g
6,20
6,30
6,50
6,70
8,20
8,40
8,60
8,70
8,90
9,10
ZM.2.4.11
ZM.2.4.12
ZM.2.4.13
ZM.2.4.14
500 g
750 g
1 000 g
2 000 g
9,90
10,50
16,50
18,50

Poznámky:

* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.

Položka LB. 1.1.1
a LB.1.1.2
- ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky
plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP
podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa
podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB. 1.1.3.
Položka LB. 1.2.1
a LB. 1.2.2
- ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky
plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP
podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa
podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB. 1.2.3.
Položka LB.2.1 - k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne tiež služby podliehajúce štátnej cenovej
regulácii LB. S. 1 Doporučene, LB. S.2 Doporučene s potvrdením dodania, LB.S.8.1
Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.
Položka LB.4.1.1
a LB.4.1.2
- ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší
rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm,
hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa položky
LB.4.1.3.
Položka LB.S.5 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú
do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.6.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.7.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú
do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
v znení neskorších predpisov] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti
15 kg.
Položka LB.S.8.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú
do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
v znení neskorších predpisov], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy
do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.9.3 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky
1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S. 10.1 - pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z.
o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S. 11.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky
2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S. 12.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg.
Položka LB.S. 13.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S. 14.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.