Oznámenie č. 66/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie

Čiastka 27/2001
Platnosť od 24.02.2001
Redakčná poznámka

Prijaté Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. januára 2001 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. septembra 1999 boli na Kongrese Svetovej poštovej únie v Pekingu prijaté Akty Svetovej poštovej únie.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prijatím Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Záverečného protokolu Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách svojím uznesením č. 701 z 13. septembra 2000. Listiny o prijatí boli uložené u depozitára, ktorým je Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie v Berne.

Prijaté Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. januára 2001 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu Aktov Svetovej poštovej únie vo francúzskom origináli a v slovenskom preklade možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a v Ústredí Slovenskej pošty, š. p., Banská Bystrica.

Do textu Aktov Svetovej poštovej únie v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v regionálnych odštepných závodoch pôšt (Riaditeľstvo pôšt Bratislava, Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava, Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice) a v ich strediskách poštovej prevádzky.