Rozhodnutie č. 557/2005 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 225/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

557

ROZHODNUTIE

Poštového regulačného úradu

z 25. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z., rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 640/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Karol Achimský v. r.

Príloha

k rozhodnutiu č. 557/2005 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU

Položka Názov služby  Maximálna
cena v Sk
LB. Listové zásielky a balíky   
LB.l List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP")]   
LB.1.1 List- 1. trieda   
LB.1.1.2 do hmotnosti 50 g 16,00
LB.1.1.3  100 g 18,00
LB.1.1.4  500 g 19,00
LB.1.1.5  1 000 g 35,00
LB.1.1.6  2 000 g 65,00
LB.1.2 List - 2. trieda   
LB.1.2.2 do hmotnosti 50 g 10,00
LB.1.2.3  100 g 14,00
LB.1.2.4  500 g 15,00
LB.1.2.5  1 000 g 31,00
LB.1.2.6  2 000 g 57,00
LB.2 Slepecká zásielka (článok 19 PP)   
LB.2.1 Slepecká zásielka - 2. trieda  bezplatne
LB.3 Balík (článok 20 PP)   
LB.3.1 Balík- 1. trieda   
LB.3.1.1 do hmotnosti 2 kg 65,00
LB.3.1.2  3 kg 69,00
LB.3.1.3  5 kg 79,00
LB.3.1.4  10 kg 105,00
LB.3.1.5  15 kg 125,00
LB.3.2 Balík - 2. trieda   
LB.3.2.1 do hmotnosti 2 kg 49,00
LB.3.2.2  3 kg 52,00
LB.3.2.3  5 kg 57,00
LB.3.2.4  10 kg 69,00
LB.3.2.5  15 kg 81,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)   
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, od 50 do 1 000 kusov)
   
LB.4.1.2 do hmotnosti 50 g 9,00
LB.4.1.3  100 g 12,00
LB.4.1.4  250 g 13,00
LB.4.1.5  500 g 14,00
LB.4.1.6  750 g 15,00
LB.4.1.7  1 000 g 23,00
LB.4.1.8  2 000 g 40,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom   
LB.S.l Doporučene (článok 22 PP)  13,00
LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP)  20,00
LB.S.5 Poistenie do 1 000 Sk pri listoch (článok 25 PP)  15,00
LB.S.6.1 Poistenie do 1 000 Sk pri balíkoch (článok 25 PP)  5,00
LB.S.7.1 Poistenie za každých ďalších 1 000 Sk alebo ich časť (článok 25 PP)  2,00
LB.S.8 Doručenka (článok 26 PP)   
LB.S.8.1 Doručenka*  8,00
LB.S.9 Do vlastných rúk (článok 27 PP)   
LB.S.9.1 Do vlastných rúk § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poš-
tových službách v znení neskorších predpisov]
  2,00
LB.S.9.3 Do vlastných rúk*  2,00
LB.S. 10 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa (článok 32 PP)   
LB.S. 10.1 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa*  7,00
LB.S. 11 Dobierka (článok 28 PP)   
LB.S. 11.1 Dobierka*  2,00
  Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu.   
LB.S. 12 Odpovedná služba (článok 29 PP)   
LB.S. 12.1 Odpovedná služba*  bezplatne
  Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list
a službu Doporučene.
   
LB.S. 13 Krehké (článok 30 PP)   
LB.S. 13.1 Krehké*  13,00
LB.S. 14 Neskladné (článok 31 PP)   
LB.S. 14.1 Neskladné*  13,00
ZM. Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie   
ZM.2 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) - podaj na základe
povolenia
   
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka   
  (jednorazový podaj v kusoch, nad 1 000 kusov)   
ZM.2.1.1 do hmotnosti 20 g 7,00
ZM.2.1.2  30 g 7,20
ZM.2.1.3 40 g  7,40
ZM.2.1.4 50 g  7,60
ZM.2.1.5 60 g  10,00
ZM.2.1.6 70 g  10,20
ZM.2.1.7 80 g  10,40
ZM.2.1.8 90 g  10,60
ZM.2.1.9 100 g  10,80
ZM.2.1.10 250 g  11,00
ZM.2.1.11 500 g  11,70
ZM.2.1.12 750 g  12,50
ZM.2.1.13 1 000 g  19,00
ZM.2.1.14 2 000 g  36,00

Poznámky:
* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.

Položka LB. 1.1.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého
pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3
ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku
26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB. 1.1.3.
Položka LB. 1.2.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého
pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3
ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku
26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB. 1.2.3.
Položka LB.2.1 - k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne tiež služby podliehajúce štátnej cenovej
regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania, LB.S.8.1
Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.
Položka LB.4.1.2 - ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer
listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm)
určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa položky LB.4.1.3.
Položka LB.S.5 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných
rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov].
Položka LB.S.6.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.7.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných
rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.8.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných
rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.9.3 -pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky 1. triedy
a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.10.1 - pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z.
o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.11.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do
hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.12.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg,
– v prípade, ak odosielateľ požaduje podať odpovednú zásielku so službou Doporučene ako list 1. triedy, pričom 1. trieda nie je na zásielke predtlačená, pošta vyberie príslušnú sadzbu ako rozdiel medzi sadzbami za list 1. a 2. triedy v príslušnej hmotnostnej
kategórii podľa Tarify.
Položka LB.S.13.1 – pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.14.1 – pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.