Rozhodnutie č. 249/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č.754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z.

Čiastka 103/2004
Platnosť od 29.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

OBSAH

249

ROZHODNUTIE

Poštového úradu

zo 14. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z.

Poštový úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Karol Achimský v. r.

Príloha k rozhodnutiu č. 249/2004 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU

Položka Názov služby Maximálna
cena v Sk
LB. Listové zásielky a balíky   
LB.1 List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP")]   
LB.1.1 List - 1. trieda   
LB.1.1.1 do hmotnosti 20 g 14,00
LB.1.1.2  50 g 15,00
LB.1.1.3  100 g 18,00
LB.1.1.4  500 g 20,00
LB.1.1.5  1 000 g 32,00
LB.1.1.6  2 000 g 41,00
LB.1.2 List - 2. trieda   
LB.1.2.1 do hmotnosti 20 g 8,00
LB.1.2.2  50 g 9,00
LB.1.2.3  100 g 12,00
LB.1.2.4  500 g 13,00
LB.1.2.5  1 000 g 26,00
LB.1.2.6  2 000 g 36,00
LB.2 Slepecká zásielka (článok 19 PP)   
LB.2.1 Slepecká zásielka - 2. trieda  bezplatne
LB.3 Balík (článok 20 PP)   
LB.3.1 Balík - 1. trieda   
LB.3.1.1 do hmotnosti 2 kg 63,00
LB.3.1.2  3 kg 68,00
LB.3.1.3  5 kg 76,00
LB.3.1.4  10 kg 99,00
LB.3.1.5  15 kg 122,00
LB.3.2 Balík - 2. trieda   
LB.3.2.1 do hmotnosti 2 kg 50,00
LB.3.2.2  3 kg 53,00
LB.3.2.3  5 kg 57,00
LB.3.2.4  10 kg 68,00
LB.3.2.5  15 kg 80,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)   
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, od 50 do 1 000 kusov)
   
LB.4.1.1 do hmotnosti 20 g 7,00
LB.4.1.2  50 g 8,00
LB.4.1.3  100 g 9,00
LB.4.1.4  250 g 10,00
LB.4.1.5  500 g 11,00
LB.4.1.6  750 g 12,00
LB.4.1.7  1 000 g 13,00
LB.4.1.8  2 000 g 14,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom   
LB.S.1 Doporučene (článok 22 PP)  12,00
LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP)  20,00
LB.S.5 Poistenie do 1 000 Sk pri listoch (článok 25 PP)  22,00
LB.S.6.1 Poistenie do 1 000 Sk pri balíkoch (článok 25 PP)  11,00
LB.S.7.1 Poistenie za každých ďalších 1 000 Sk alebo ich časť (článok 25 PP)  2,00
LB.S.8 Doručenka (článok 26 PP)   
LB.S.8.1 Doručenka*  8,00
LB.S.9 Do vlastných rúk (článok 27 PP)   
LB.S.9.1 Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.]  2,00
LB.S.9.3 Do vlastných rúk*  2,00
LB.S.10 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa (článok 32 PP)   
LB.S.10.1 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa*  10,00
LB.S.11 Dobierka (článok 28 PP)   
LB.S.11.1 Dobierka*  5,00
  Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového
poukazu.
   
LB.S.12 Odpovedná služba (článok 29 PP)   
LB.S.12.1 Odpovedná služba*  bezplatne
  Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za
list a službu Doporučene.
   
LB.S.13 Krehké (článok 30 PP)   
LB.S.13.1 Krehké*  15,00
LB.S.14 Neskladné (článok 31 PP)   
LB.S.14.1 Neskladné*  15,00
ZM. Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie   
ZM.2. Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) - podaj na
základe povolenia
   
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 1 000 kusov)
   
ZM.2.1.1 do hmotnosti 20 g 6,20
ZM.2.1.2  30 g 6,30
ZM.2.1.3  40 g 6,60
ZM.2.1.4  50 g 6,80
ZM.2.1.5  60 g 8,00
ZM.2.1.6  70 g 8,20
ZM.2.1.7  80 g 8,40
ZM.2.1.8  90 g 8,60
ZM.2.1.9  100 g 8,80
ZM.2.1.10  250 g 9,00
ZM.2.1.11  500 g 9,80
ZM.2.1.12  750 g 10,40
ZM.2.1.13  1 000 g 10,90
ZM.2.1.14  2 000 g 13,70
ZM.2.2 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 5 000 kusov)
   
ZM.2.2.1 do hmotnosti 20 g 6,10
ZM.2.2.2  30 g 6,20
ZM.2.2.3  40 g 6,40
ZM.2.2.4  50 g 6,60
ZM.2.2.5  60 g 7,80
ZM.2.2.6  70 g 8,00
ZM.2.2.7  80 g 8,20
ZM.2.2.8  90 g 8,40
ZM.2.2.9  100 g 8,60
ZM.2.2.10  250 g 8,80
ZM.2.2.11  500 g 9,60
ZM.2.2.12  750 g 10,20
ZM.2.2.13  1 000 g 10,60
ZM.2.2.14  2 000 g 13,40
ZM.2.3 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 50 000 kusov)
   
ZM.2.3.1 do hmotnosti 20 g 5,90
ZM.2.3.2  30 g 6,00
ZM.2.3.3  40 g 6,20
ZM.2.3.4  50 g 6,40
ZM.2.3.5  60 g 7,60
ZM.2.3.6  70 g 7,80
ZM.2.3.7  80 g 8,00
ZM.2.3.8  90 g 8,10
ZM.2.3.9  100 g 8,30
ZM.2.3.10  250 g 8,50
ZM.2.3.11  500 g 9,30
ZM.2.3.12  750 g 9,90
ZM.2.3.13  1 000 g 10,30
ZM.2.3.14  2 000 g 13,00

Poznámky:

*Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.

Položka LB.1.1.1
            a LB.1.1.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.1.3.

Položka LB.1.2.1
a LB.1.2.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.2.3.

Položka LB.2.1 - k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne tiež služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.

Položka LB.4.1.1
a LB.4.1.2 - ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods.13, uplatní sa cena podľa položky LB.4.1.3.

Položka LB.S.5 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.].

Položka LB.S.6.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.7.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.8.1 -  pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.9.3 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.10.1 - pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.].

Položka LB.S.11.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.12.1 - pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg.

Položka LB.S.13.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

Položka LB.S.14.1 - pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.