Oznámenie č. 156/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/1999
Platnosť od 25.06.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

156

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 14. júna 1999 č. R-6/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa

– v súlade so zásadami tarifného regulačného mechanizmu v oblasti vnútroštátnych telekomunikačných výkonov upravujú tarify a tarifné podmienky telefónnej prevádzky,

– určuje postup cenovej regulácie pri nových druhoch poštových služieb formou vecného usmerňovania cien,

– spresňujú pravidlá vecného usmerňovania cien pri prevádzkovaní televízneho káblového rozvodu.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.