Vyhláška č. 428/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Čiastka 156/2006
Platnosť od 30.06.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.10.2008
Zrušený 410/2008 Z. z.

428

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. júna 2006

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú uvedené v prílohe.

§ 2

Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti spĺňajúce minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa doterajších predpisov sú povinné splniť požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2008.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 428/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Príloha k vyhláške definuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre zdravotnícke zariadenia definované v § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

2. Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu vytvárajú prevádzkovo ucelený celok a sú umiestnené tak, aby k nim bol možný ľahký prístup pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3. Minimálne vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť funkčnými priestormi je uvedené v príslušných oddieloch.

4. Ambulantné zdravotnícke zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast v príslušnom špecializačnom odbore, má vo vybavení ambulancie rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a minimálne materiálno-technické vybavenie ako lekár s príslušnou špecializáciou určenou na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a súčasne má v priestoroch ambulancie aj prebaľovací stôl.

5. Sklad v ambulantných zdravotníckych zariadeniach možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.1)

6. V ambulantných zdravotníckych zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor na uloženie upratovacích a dezinfekčných potrieb s výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody.

7. Čakáreň z prevádzkového hľadiska priamo nadväzuje na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.

8. Ambulancia, v ktorej sa predpokladá výskyt infekčných ochorení, má čakáreň oddelenú od ostatných ambulancií.

9. Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí mať zabezpečený systém vykurovania. Minimálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni sú 24 oC a v čakárni 20 oC. Maximálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni a v čakárni nesmú prekročiť 30 oC. Relatívna vlhkosť vzduchu je 30 až 50 %. Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné i umelé osvetlenie.2)

10. Výška prevádzkových miestností je 3 m, v prípade, ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu, minimálne však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí byť umývateľný povrch stien minimálne do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. Podlaha miestností je ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

11. Ak sa zriaďuje laserové pracovisko, zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.3)

12. V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného a ostatného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.4) Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené5) a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

13. Okná ambulancií, vyšetrovní a zákrokovní chirurgických smerov musia mať vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu.

14. Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovej miestnosti musia mať k dispozícii tečúcu zdravotne bezchybnú pitnú studenú a teplú vodu. Odpadové vody sú odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom.6)

15. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej a teplej vody a dverami otvárateľnými smerom von.

16. V lekárskych odboroch, v ktorých sa vo zvýšenej miere predpokladá infekčný charakter ochorení alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia, možno zariadenie do objektu umiestniť, len ak je možnosť zriadiť doň osobitný vstup. Posúdenie vhodnosti umiestnenia takéhoto pracoviska do objektov, ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva.7)

17. Pracovisko má zriadený vhodný odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na občerstvenie a prezlečenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom. Tento priestor môže byť spoločný pre viaceré pracoviská.

18. Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie a vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch a textovej časti tejto vyhlášky.

19. Personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa na účely tejto vyhlášky vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

ODDIEL 1

AMBULANCIA

1. Základné funkčné priestory zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú minimálnu plochu miestnosti:

a) ambulancia – 15 m2,

b) prípravovňa (ak je zriadená) – 12 m2,

c) čakáreň – 8 m2,

d) toaleta pre pacientov – 2 m2,

e) toaleta pre personál – 2 m2.

2. Základné vecné a prístrojové vybavenie zdravotníckych zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je

a) vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov (ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný),

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

g) stolička pre pacienta,

h) prebaľovaci stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných ambulanciách,

i) vešiak,

j) nástenný teplomer,

k) nádoba na odpad so šliapadlom (aj v prípravovni, ak je zriadená),

l) emitná miska,

m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

o) kartotečná uzamykateľná skriňa,

p) chladnička na liečivá,

q) osobná váha a výškomer,

r) skrinka na nástroje a pomôcky,

s) sterilizátor (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

t) obväzový sterilný a nesterilný materiál,

u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

v) pomôcky na odbery biologického materiálu,

w) pomôcky na podávanie liekov,

x) infúzny stojan,

y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

z) nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie.

3. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

4. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom.

5. Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulanciou vo viacerých špecializačných odboroch takáto ambulancia spĺňa požiadavky na vecné a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť.

6. Ak ide o ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje lekársku službu prvej pomoci, je povinným prístrojovým vybavením aj EKG.

7. Resuscitačný set, ktorý má každá ambulancia, pozostáva z

a) T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,

b) ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach,

c) kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu,

d) kyslíkovej masky,

e) odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach.

8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

Lieky na injekčné podanie:

a) sympatomimetiká,

b) aqua pro injectione,

c) parasympatolytiká,

d) kortikosteroidy,

e) minerálne látky,

f) antihistaminiká,

g) bronchodilatanciá,

h) anestetiká,

i) antiastmatiká,

j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

k) antiemetiká,

l) anxiolytiká.

Infúzne roztoky: F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5 % 200 ml.

Lieky na perorálne podanie:

a) aktívne uhlie,

b) vazodilatanciá.

9. Všeobecné ambulancie sú vybavené týmito liekmi a infúznymi roztokmi:

Lieky na injekčné podanie:

a) spazmolytiká,

b) antireumatiká,

c) antiflogistiká,

d) bronchodilatanciá,

e) antiastmatiká,

f) analgetiká,

g) diuretiká,

h) minerálne látky,

i) kardiotoniká,

j) kortikosteroidy.

Lieky na perorálne podanie:

a) sympatolytiká,

b) hypotenzíva.

Infúzne roztoky: F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5 % 200 ml.

10. Taška na návštevnú službu pre lekára všeobecných ambulancií obsahuje takéto vybavenie:

Lieky na perorálne podanie:

a) vazodilatanciá,

b) hypotenzíva,

c) symatolytiká,

d) aktívne uhlie,

e) bronchodilatanciá,

f) antiastmatiká.

Lieky na injekčné podanie:

a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

b) kortikosteroidy,

c) aqua pro injectione,

d) sympatomimetiká,

e) parasympatolytiká,

f) minerálne látky,

g) kardiotoniká,

h) minerálne látky,

i) anestetiká,

j) antikoagulanciá,

k) bronchodilatanciá,

l) antiastmatiká,

m) anxiolytiká

n) antiemetiká,

o) spazmolytiká,

p) antireumatiká,

q) antiflogistiká,

r) analgetiká.

Spotrebný materiál:

a) recepty,

b) výmenné lístky,

c) tlakomer,

d) fonendoskop,

e) baterka,

f) teplomer,

g) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

h) septonex,

i) pinzeta,

j) nožnice,

k) tampóny,

l) sterilná gáza,

m) sterilné obväzy,

n) leukoplast,

o) sterilné a nesterilné rukavice,

p) ústne lopatky,

q) elastický obväz,

r) vata,

s) injekčné ihly a injekčné striekačky ŕ 2 ml, 5 ml,10 ml, 20 ml.

11. Taška na návštevnú službu pre sestru obsahuje takéto vybavenie:

a) tlakomer a fonendoskop,

b) glukomer,

c) teplomer,

d) ústne lopatky,

e) emitná miska,

f) krajčírsky centimeter,

g) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,

h) Esmarchovo ovínadlo,

i) tampóny na dezinfekciu kože,

j) dezinfekčný roztok,

k) skúmavky na odber biologického materiálu,

l) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

m) sterilné a nesterilné štvorce,

n) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

o) sterilné a nesterilné ovínadlá,

p) preväzové nožnice,

q) leukoplast,

r) set na cievkovanie,

s) rektálna rúrka,

t) jednorazové podložky,

u) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,

v) tvárové ochranné rúško,

w) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

12. Taška na návštevnú službu pre pôrodnú asistentku obsahuje takéto vybavenie:

a) sterilný pôrodnícky balíček (pre prípad prekotného pôrodu),

b) tlakomer a fonendoskop,

c) teplomer,

d) stetoskop,

e) pelvimeter,

f) krajčírsky centimeter,

g) gravidometer,

h) reagens na vyšetrenie moču,

i) Temešváryho roztok,

j) Esmarchovo ovínadlo,

k) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,

l) tampóny na dezinfekciu kože,

m) dezinfekčný roztok a roztok na oplachovanie rodidiel,

n) skúmavky na odber biologického materiálu,

o) sterilné a nesterilné štvorce,

p) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

q) preväzové nožnice,

r) leukoplast,

s) set na cievkovanie a sterilný permanentný močový katéter pre ženy,

t) rektálna rúrka,

u) jednorazové podložky,

v) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,

w) tvárové ochranné rúško,

x) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

I. ČASŤ

AMBULANCIE

I. AMBULANCIE VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

A. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých je uvedené v oddiele 1 v bode 1. Čakáreň má minimálnu plochu 12 m2.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria

1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička C5),

2. neurologické kladivko,

3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa),

4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

5. taška na návštevnú službu pre lekára,

6. taška na návštevnú službu pre sestru.

B. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „pediater“) 1,

b) setra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast je uvedené v oddiele 1 v bode 1. Čakáreň má minimálnu plochu 12 m2 a je vybavená germicídnym žiaričom. Ďalej sa zriaďuje izolačná miestnosť so vstupom zvonka a prepojením s ambulanciou s minimálnou plochou 4 m2 s priamym vetraním oknom, ľahko dekontaminovateľnými povrchmi podláh a stien a germicídnym žiaričom.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria

1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička C5),

2. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa),

3. pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie neuropsychického vývoja dieťaťa,

4. neurologické kladivko,

5. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

6. taška na návštevnú službu pre lekára,

7. taška na návštevnú službu pre sestru.

II. AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

A. GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (ďalej len „gynekológ“) 1,

b) pôrodná asistentka8) alebo pôrodná asistentka so špecializáciou pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie gynekologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

Čakáreň má minimálnu plochu 12 m2. Súčasťou ambulancie je priestor určený na prípravu ženy na vyšetrenie.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie gynekologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. gynekologický vyšetrovací stôl,

2. pošvové zrkadlá,

3. pelvimeter,

4. mikroskop,

5. kolposkop,

6. pomôcky na malé chirurgické výkony,

7. stetoskop,

8. irigátor,

9. pôrodný balíček,

10. taška na návštevnú službu pre lekára,

11. taška na návštevnú službu pre pôrodnú asistentku.

B. AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

1. Personálne zabezpečenie:

a) zubný lekár 1,

b) sestra8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zubnolekárskej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1. Ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v 1 ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenie a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie stomatologickej ambulancie tvorí

1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,

2. stomatologická súprava nástrojov,

3. nástenné a ručné zrkadlo,

4. ručný kriesiaci prístroj,

5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),

6. súbor základných paradontologických nástrojov,

7. ochranné pomôcky pre lekára,

8. umývadlo na ruky,

9. drez,

10. písací stôl a stolička,

11. počítač s príslušenstvom,

12. stolička,

13. vešiak,

14. nádoba na odpad so šliapadlom,

15. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

16. uzamykateľná skriňa na lieky a na zdravotnícke pomôcky,

17. kartotečná uzamykateľná skriňa,

18. chladnička,

19. skrinka na nástroje a pomôcky,

20. sterilizátor (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie),

21. sterilné štvorce a tampóny,

22. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,

23. tlakomer, fonendoskop,

24. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky).

Ak zubnolekárska ambulancia nemá vlastný RTG prístroj, má zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku. Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, je umiestnený v samostatnej vyšetrovni s minimálnou plochou 6 m2.

V prípade zubnolekárskej ambulancie, v ktorej sa poskytuje aj lekárska služba prvej pomoci, súčasťou vybavenia je aj tracheotomická súprava.

Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna rozloha miestnosti 9 m2. Základné priestorové a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny je umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

C. AMBULANCIE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Do skupiny C patria všetky ambulancie, ktoré majú základné personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zhodné s ambulanciou vnútorného lekárstva, ak nie je uvedené inak. Ďalšie vybavenie potrebné na činnosť ambulancie je uvedené pri každej ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti samostatne.

I. INTERNÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (ďalej len „internista“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie internej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie internej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. EKG prístroj,

2. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču.

II. ANGIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia (ďalej len „angiológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie angiologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie angiologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. infúzny stojan,

2. infúzna pumpa,

3. germicídny žiarič,

4. vybavenie na malé chirurgické výkony (anatomická pinzeta, chirurgická pinzeta, anatomické nožnice, exkochleačná lyžica a kovová sondička).

Ak ambulancia nemá vlastný ultrazvukový dopplerovský prietokomer, má vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

III. DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej len „diabetológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie diabetologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie diabetologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. glukomer.

IV. ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia (ďalej len „endokrinológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie endokrinologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie endokrinologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. glukomer,

2. Hertelov exoftalmometer,

3. orchidometer.

V. GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia (ďalej len „gastroenterológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie gastroenterologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1. Zriaďuje sa prípravovňa vybavená zariadením na manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov, umývadlom, drezom a germicídnym žiaričom.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. flexibilný gastroskop,

2. flexibilný kolonoskop,

3. elektrochirurgická jednotka k endoskopom,

4. germicídny žiarič,

5. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom,

6. rigídny rektoskop/anoskop,

7. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, sklerotizáciou, odstraňovanie polypov tráviaceho traktu a na odstraňovanie cudzích telies,

8. ultrazvuková čistiaca vaňa.

U detského gastroenterológa nie je povinné prístrojové vybavenie uvedené v bode 2 písm. c), ak uvedené vybavenie ambulancia nemá, má zabezpečené gastrointestinálne vyšetrenia na inom pracovisku.

Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastnú elektrochirurgickú jednotku k endoskopom, má zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastný sonografický prístroj pre abdominálnu sonografiu s rektálnou sondou, má zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

VI. HEPATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hepatológia (ďalej len „hepatológ“) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia (ďalej len „gastroenterológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie hepatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie hepatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

Ak hepatologická ambulancia nemá vlastný sonografický prístroj pre abdominálnu sonografiu, má zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

VII. NEONATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia (ďalej len „neonatológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie neonatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie neonatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. dojčenská váha,

2. negatoskop.

VIII. GERIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria (ďalej len „geriater“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie geriatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie geriatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. EKG prístroj,

2. negatoskop,

3. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču.

IX. HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ambulancia neaplikujúca cytostatickú a substitučnú hemoterapiu

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia (ďalej len „hematológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom organizácia a techniky v tkanivových bankách 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie hematologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. miestnosť na odber vzoriek (centrálny odber) 8 m2.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie hematologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie tvoria:

Odberová miestnosť

a) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

b) miešačka vzoriek,

c) ležadlo/polohovateľné kreslo pre pacienta,

d) stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,

e) skrinka alebo police na nástroje,

f) skrinka alebo police na materiál,

g) chladnička na skladovanie biologického materiálu,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

j) tečúca pitná studená a teplá voda.

V odberovej miestnosti je zabezpečené vetranie, podlahy a steny miestnosti sú ľahko umývateľné. Pri podávaní cytostatickej liečby v hematologickej ambulancii je potrebné doplniť základné vecné a prístrojové vybavenie ako v onkologickej ambulancii.

X. INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia (ďalej len „infektológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie infektologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1. Pri priestorovom vybavení je ambulancia a prípravovňa zvlášť a minimálne dve čakárne, každá s osobitným vchodom.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie infektologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. odsávačka,

2. germicídny žiarič (v čakárni, prípravovni a v ambulancii).

XI. KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia (ďalej len „kardiológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie kardiologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. EKG prístroj,

2. defibrilátor,

3. negatoskop.

XII. AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia (ďalej len „klinický onkológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej onkológie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. miestnosť na prípravu a na riedenie cytostatík - 12 m2,

2. miestnosť na podanie cytostatík - 6 m2/posteľ,

3. miestnosť na umývanie, dekontamináciu a ukladanie močových fliaš a podložných mís s výlevkou s prívodom studenej a teplej vody.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej onkológie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvoria:

Miestnosť na ambulantné podanie chemoterapie a cytostatík

a) 1 – 2 postele,

b) 1 – 2 kreslá,

c) infúzne stojany,

d) pojazdný stolík na nástroje,

e) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

f) stôl na administratívne práce, stolička,

g) skrinka alebo police na nástroje a zdravotnícke pomôcky,

h) skrinka na lieky a infúzne fľaše,

i) infúzna pumpa a injekčná pumpa,

j) nádoba na odpad so šliapadlom,

k) umývadlo,

l) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

m) stojanová peristaltická pumpa.

Prípravovňa a miestnosť na riedenie cytostatík

a) digestor,

b) stôl,

c) skriňa na zdravotnícky materiál,

d) nádoba na odpad so šliapadlom,

e) umývadlo,

f) sterilizátor,

g) chladnička,

h) negatoskop.

XIII. AMBULANCIA RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia (ďalej len „radiačný onkológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. negatoskop.

XIV. AMBULANCIA KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo (ďalej len „pracovný lekár“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) alšie vybavenie tvorí

1. prenosný spirometer,

2. prenosný audiometer,

3. optotypy,

4. negatoskop.

XV. NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia (ďalej len „nefrológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie nefrologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie nefrologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. negatoskop,

2. indikátorové papieriky na vyšetrovanie moču,

3. malá stolná centrifúga,

4. mikroskop.

XVI. PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia (ďalej len „pneumológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie pneumologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. prípravovňa, miestnosť na dispenzárnu činnosť, kalmetizáciu, sprirometriu a inhaláciu - 12 m2,

2. miestnosť na infúznu liečbu (ak sa poskytuje) - 6 m2/posteľ.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie pneumologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie tvorí

1. inhalátor,

2. prenosný spirometer,

3. germicídny žiarič,

4. negatoskop,

5. kyslíková fľaša.

XVII. REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia (ďalej len „reumatológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie reumatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie reumatologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. negatoskop.

XVIII. OSTEOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia (ďalej len „reumatológ“) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia (ďalej len „endokrinológ“), alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia (ďalej len „ortopéd“), alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (ďalej len „internista“) zameraný na osteológiu (s úväzkom 0,4 na 200 000 – 250 000 obyvateľov) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie osteologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie osteologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. osteodenzitometer.

XIX. ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia (ďalej len „algeziológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie algeziologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie algeziologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria

1. schodíky,

2. germicídny žiarič,

3. zákrokový stôl a lampa,

4. transkutánna elektrická elektroneurostimulácia (TENS),

5. set chirurgických nástrojov a inštrumentárium k analgézii (epidurálna, resp. intratekálna ihla, epidurálny, resp. intratekálny katéter, bakteriálny filter, spojka na bakteriálny filter, skalpel jednorazový, nožnice chirurgické, pinzeta chirurgická, pinzeta anatomická, ihelec chirurgický, ihly na tunelizáciu, podávky na umývanie operačného poľa, injekčné striekačky 5 ml, 10 ml, injekčné ihly, sterilné tampóny, sterilná kompresa s otvorom, sterilná kompresa bez otvoru).

D. CHIRURGICKÉ AMBULANCIE

Do skupiny D patria všetky ambulancie, ktoré majú základné personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zhodné s chirurgickou ambulanciou. Ďalšie vybavenie potrebné na činnosť ambulancie je uvedené pri každej špecializovanej ambulancii samostatne.

I. CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia (ďalej len „chirurg“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie chirurgickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. sadrovňa - 12 m2,

2. zákroková miestnosť - 20 m2.

Sadrovňa a zákroková miestnosť s príslušenstvom nie sú nevyhnutnou súčasťou chirurgickej ambulancie, zriaďujú sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie chirurgickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvoria:

Ambulancia

a) negatoskop.

Sadrovňa

a) stolík, stoličky a vešiak,

b) vyšetrovací stôl so schodíkmi,

c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

d) pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

e) drez s lapačom sadry.

Zákroková miestnosť

a) vyšetrovací stôl so svietidlom,

b) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

d) sterilný chirurgický šijací materiál,

e) chirurgická súprava nástrojov,

f) nádoba na odpadky so šliapadlom,

g) skriňa na operačnú bielizeň,

h) umývadlo,

i) germicídny žiarič.

II. AMBULANCIA PLASTICKEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia (ďalej len „plastický chirurg“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie plastickej chirurgie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie vybavenie s výnimkou sadrovne je totožné s chirurgickou ambulanciou.

III. AMBULANCIA CIEVNEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia (ďalej len „cievny chirurg“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. zákroková miestnosť - 20 m2.

Zákroková miestnosť nie je nevyhnutnou súčasťou ambulancie cievnej chirurgie, zriaďuje sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie s výnimkou sadrovne je totožné s chirurgickou ambulanciou.

E. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia (ďalej len „ortopéd“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ortopedickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. sadrovňa - 15 m2,

2. zákroková miestnosť - 20 m2.

Sadrovňa a zákroková miestnosť nie sú nevyhnutnou súčasťou ortopedickej ambulancie, zriaďujú sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sadrovňa môže byť spoločná pre niekoľko ambulancií.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie ortopedickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie je totožné s chirurgickou ambulanciu s výnimkou ambulancie:

Ambulancia

1. olovnica,

2. uhlomer,

3. páskový meter,

4. negatoskop.

F. UROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia (ďalej len „urológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie urologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie urologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. centrifúga,

2. mikroskop.

Ak ambulancia nemá vlastný cystoskop s príslušenstvom, sonografický prístroj, uroflowmeter a bioptickú pištoľ, má zabezpečený zmluvný vzťah s iným pracoviskom.

G. OTORINOLARYNGOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia (ďalej len „otorinolaryngológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1,

c) v prípade miestnosti pre audiometriu sestra s certifikátom audiometria 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. ORL vyšetrovacie kreslo s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou,

2. binokulárna lupa,

3. negatoskop,

4. set nástrojov na ORL vyšetrenie,

5. ladička,

6. čelný reflektor a spekulár,

7. odsávačka.

H. FONIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore foniatria (ďalej len „foniater“) 1,

b) sestra8) alebo sestra s certifikátom audiometria 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie foniatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie foniatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. stroboskop,

2. ORL vyšetrovacie kreslo s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou,

3. mikroskop alebo zväčšovacia lupa,

4. set nástrojov na ORL vyšetrenie,

5. otoskop,

6. čelný reflektor a spekulár.

I. OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia (ďalej len „oftalmológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie oftalmologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie oftalmologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2 okrem písmen p) a u).

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. oftalmoskop,

2. skiaskopické lišty a zrkadlo,

3. očný tonometer,

4. optotyp,

5. štrbinová lampa,

6. perimeter,

7. fokometer,

8. skúšobný rám,

9. skúšobne sklá,

10. šošovky na bezkontaktné vyšetrenie očného pozadia,

11. skrinka na okuliare,

12. zatemnenie okna.

J. DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia (ďalej len „dermatovenerológ“) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. mikroskop s kardioidným kondenzorom,

2. set na epikutánne testovanie,

3. Woodova lampa,

4. pošvové zrkadlá,

5. zariadenie na farbenie preparátov,

6. plynový, resp. liehový kahan,

7. set na malé chirurgické výkony,

8. zariadenie na kryoterapiu,

9. elektrokauter,

10. germicídny žiarič,

11. dermatoskop.

K. NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia (ďalej len neurológ„) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie neurologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie neurologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. neurologické kladivko,

2. negatoskop,

3. svietidlo.

L. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne vybavenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater") 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie psychiatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. neurologické kladivko.

Personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie pre liečbu drogových závislostí je totožné s personálnym a materiálno-technickým vybavením ambulancie v odbore psychiatria; pričom lekár je so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo špecializáciou v špecializačnom odbore medicína drogových závislostí.

M. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (ďalej len „klinický psychológ") 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie klinického psychológa je uvedené v oddiele 1 v bode 1 s výnimkou ambulancie s minimálnou plochou 12 m2.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa tvorí

1. relaxačná pohovka/konferenčný stolík a 2 kreslá,

2. umývadlo,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. stolička pre pacienta,

7. vešiak,

8. nástenný teplomer,

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

11. uzamykateľná skriňa,

12. kartotečná uzamykateľná skriňa,

13. chladnička,

14. skrinka na pomôcky,

15. dezinfekčné prostriedky,

16. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

17. prikrývka,

18. psychodiagnostické testy.

Ak ide o pracoviská so zameraním na psychoterapiu

1. konferenčný stôl s viacerými stoličkami,

2. kreslo s opierkou pre hlavu alebo pohovka.

Ak ide o skupinovú psychoterapiu a rodinnú terapiu – miesta na sedenie pre predpokladaný maximálny počet členov skupiny, respektíve rodiny.

N. AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) logopéd so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická logopédia (ďalej len “klinický logopéd„) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej logopédie je uvedené v oddiele 1 v bode 1 okrem ambulancie s minimálnou plochou 12 m2. Ambulancia musí mať vyhradený priestor na relaxáciu pre osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou, ak ide o skupinovú terapiu – miesta na sedenie pre predpokladaný maximálny počet skupiny.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie klinického logopéda tvorí

1. relaxačná pohovka/konferenčný stolík a 2 kreslá,

2. umývadlo,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. stolička pre pacienta,

7. vešiak,

8. nástenný teplomer,

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

11. uzamykateľná skriňa,

12. kartotečná uzamykateľná skriňa,

13. skrinka na pomôcky,

14. dezinfekčné prostriedky,

15. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

16. masážny strojček alebo vibrátor,

17. ladička,

18. diagnostické testy,

19. didaktické pomôcky a hračky.

O. AMBULANCIA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

1. Personálne zabezpečenie:

a) liečebný pedagóg po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky je v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky tvorí

1. relaxačná pohovka/konferenčný stolík a 2 kreslá,

2. umývadlo,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. stolička pre pacienta,

7. vešiak,

8. nástenný teplomer,

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

11. uzamykateľná skriňa,

12. kartotečná uzamykateľná skriňa,

13. chladnička,

14. skrinka na pomôcky,

15. dezinfekčné prostriedky,

16. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

17. koberec,

18. nástenné zrkadlo,

19. stimulačné hračky a štandardné hračky,

20. základné vybavenie pre ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, psychomotorickú terapiu, dramatoterapiu a biblioterapiu,

21. diagnostické testy,

22. spätný projektor.

P. AMBULANCIA LEKÁRSKEJ GENETIKY

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika (ďalej len “lekársky genetik„) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

R. AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia (ďalej len “alergológ„) 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria

1. testovacie sety.

S. AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len “fyziater„) 1,

b) fyzioterapeut alebo sestra8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria

1. váhy,

2. pásový centimeter,

3. dynamometer,

4. uhlometer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie,

5. pravítkový uhlomer.

T. AMBULANCIA AKUPUNKTÚRY

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore akupunktúra 1,

b) sestra8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie akupunktúry je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie akupunktúry je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. ihly pre akupunktúru korporálnu i ušnú,

2. špeciálny zdravotnícky materiál používaný v akupunktúre,

3. prístroj na akupunktúrnu diagnostiku, prípadne aj na stimuláciu aktívnych bodov,

4. pomôcky na vykonávanie neinvazívnych techník v akupunktúre (modifikácie akupunktúry).

U. AMBULANCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia (ďalej len „klinický farmakológ") 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie

1. odberová miestnosť - 8 m2,

2. miestnosť archívu liekovej dokumentácie, klinických skúšaní a liekovej informatiky - 8 m2,

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

d) Ďalšie vybavenie tvoria

Odberová miestnosť

a) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

b) miešačka vzoriek,

c) ležadlo/polohovateľné kreslo pre pacienta,

d) stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,

e) skrinka alebo police na nástroje,

f) skrinka alebo police na materiál,

g) chladnička na skladovanie biologického materiálu,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

j) tečúca pitná studená a teplá voda,

k) germicídny žiarič.

V odberovej miestnosti je zabezpečené vetranie, podlahy a steny miestnosti sú ľahko umývateľné.

V. AMBULANCIA ORTOPEDICKEJ PROTETIKY

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopedická protetika (ďalej len „ortopedický protetik") 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie ortopedickej protetiky je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie ortopedickej protetiky je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. negatoskop,

2. podobaroskop,

3. plantograf,

4. doštičky rôznej výšky,

5. olovnica,

6. uhlomer,

7. páskový meter.

W. AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (ďalej len „telovýchovný lekár") 1,

b) sestra8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. kaliper klasický alebo kaliper digitálny,

2. dynamometer detský a pre dospelých,

3. 12-zvodové EKG s príslušenstvom,

4. lekárske svietidlo,

5. biolampa,

6. optotyp,

7. negatoskop,

8. bicyklový ergometer,

9. počítačové EKG + zvody a kábel pre nekľudové podmienky,

10. barometer,

11. vlhkomer,

12. stopky,

13. spirolyt,

14. bežiaci pás,

15. spiroergometer.

X. SEXUOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne vybavenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore andrológia (ďalej len „sexuológ") 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie sexuologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie sexuologickej ambulancie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) alšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa podľa zamerania špecializačného odboru.

ODDIEL 2

ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1. Tento oddiel ustanovuje personálne zabezpečenie a minimálne materiálno-technické vybavenie nasledujúcich zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

a) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia,

b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia,

c) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia,

d) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia,

e) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia,

f) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia,

g) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia,

h) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia,

i) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia.

2. Odborný zástupca zariadenia poskytujúceho jednodňovú zdravotnú starostlivosť spĺňa odbornú spôsobilosť:

a) špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore,9)

b) 10 rokov odbornej zdravotníckej praxe v danom špecializačnom odbore,

c) 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále (s výnimkou zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia).

3. Anestéziológ zariadenia poskytujúceho jednodňovú zdravotnú starostlivosť spĺňa odbornú spôsobilosť:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

b) 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále,

c) 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na detskom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v prípade poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti v pediatrii.

4. Základné funkčné priestory zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú

a) ambulancia,

b) čakáreň,

c) toaleta pre pacientov,

d) toaleta pre personál,

e) šatne pre personál – muži, ženy,

f) denná miestnosť pre personál,

g) recepcia, prijímacia kancelária (môže sa kumulovať s čakárňou),

h) šatňa pre pacientov/uzamykateľné príručné skrine,

i) operačný trakt

– hygienický filter pre pacientov,

– hygienický filter pre personál s toaletou, umývadlom a sprchou,

– predoperačná miestnosť s umývadlom,

– miestnosť na umývanie rúk personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

– miestnosť na sterilizáciu nástrojov (s drezom/dvojdrezom),

– operačná sála,

– čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody,

j) miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov,

k) skladové priestory,

l) priestor na uloženie upratovacích potrieb s výlevkou.

5. Minimálna rozloha operačnej sály je 20 m2 plochy. Steny operačnej sály sú svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode až po strop a vrátane stropu. Podlaha operačnej sály je hladká, ľahko umývateľná, dekontaminovateľná s bezpečnostnou antistatickou krytinou.

6. Miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov je vybavená posteľami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Minimálna rozloha na jednu posteľ je 10 m2 plochy.

7. Minimálne vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály v rámci zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre všetky špecializačné odbory je

a) operačný stôl/polohovateľné kreslo,

b) operačná lampa,

c) anestéziologický prístroj s kompletným vybavením (iba v prípade, že pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje zákroky v celkovej anestézii),

d) defibrilátor s EKG monitorom, ak EKG nie je súčasťou anestéziologického prístroja (nie je potrebný na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kde poskytujú zákroky výhradne v lokálnej anestézii),

e) odsávačka,

f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set pozostávajúci z

– laryngoskopu, zavádzača a Magillových klieští,

– endotracheálnych kanýl (rôzne veľkosti, z každej veľkosti po 1 kuse),

– T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,

– ambuvaku (samorozopínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach,

– kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu,

– kyslíkovej masky,

– odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach.

h) elektrokoagulačný prístroj,

i) vozík na prevážanie pacientov,

j) záložný zdroj elektrickej energie/generátor,

k) negatoskop,

l) sterilizátor/autokláv (v prípade, že pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom, pracoviskom centrálnej sterilizácie),

m) klimatizácia s filtráciou vzduchu,

n) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka,

o) infúzny stojan.

8. Minimálne vecné a prístrojové vybavenie miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov je

a) posteľ alebo kreslo,

b) umývadlo a drez,

c) defibrilátor (iba na pracoviskách, kde poskytujú zákroky v celkovej anestézii, ak nie je súčasťou výbavy ľahko dostupnej zákrokovej miestnosti),

d) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

e) stojan na infúzie.

9. Germicídnymi žiaričmi vhodného typu sa vybavuje operačná sála, predoperačná miestnosť, miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov a miestnosti umývania a sterilizácie inštrumentária.

10. Všetky čisté priestory musia spĺňať požiadavky všeobecne záväzného právneho predpisu.2)

II. ČASŤ

ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

A. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE GASTROENTEROLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) gastroenterológ najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z toho 3 roky v gastrointestinálnej endoskopii 1,

b) sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia je totožné s vybavením gastroenterologickej ambulancie.

c) Ďalšie priestorové, vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OBORE GYNEKOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) gynekológ najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve a pôrodná asistentka so špecializáciou intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

C. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) chirurg najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

D. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE ORTOPÉDIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) ortopéd najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

E. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE OFTALMOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) oftalmológ najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

F. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE OTORINOLARYNGOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) otorinolaryngológ najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

G. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE UROLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) urológ najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

H. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE PLASTICKÁ CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) plastický chirurg najmenej s 5-ročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné 3 roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

I. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia alebo zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia je uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10.

c) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

ODDIEL 3

STACIONÁRE

1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie týchto stacionárov:

a) dialyzačné stredisko,

b) dermatovenerologický stacionár,

c) algeziologický stacionár,

d) psychiatrický stacionár,

e) detský stacionár v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia,

f) detský stacionár v špecializačnom odbore neurológia,

g) detský stacionár v špecializačnom odbore oftalmológia,

h) detský stacionár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,

i) detský stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

2. Základnými funkčnými priestormi stacionára sú

a) ambulancia,

b) šatňa/toalety pre pacientov,

c) šatňa/toalety pre personál,

d) denná miestnosť pre personál,

e) príručný sklad/skrine,

f) miestnosť na vykonávanie liečebných výkonov (s umývadlom a drezom v dialyzačnom stredisku, dermatovenerologickom stacionári, v detskom stacionári v odbore pneumológia a ftizeológia a v detskom stacionári v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia),

g) kuchynka riešená v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,10)

h) priestor na uloženie čistiacich pomôcok s výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody.

Toalety v stacionároch pre pacientov sú členené podľa pohlavia (muži, ženy) s kapacitou 1 sedadlo na 10 osôb.

3. Minimálna rozloha miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na 1 stacionárne miesto je

a) v neposteľovej miestnosti - 3 – 4 m2,

b) v posteľovej miestnosti a spálňach - 6 m2,

c) v inhalačnej miestnosti - 8 m2,

d) na 1 dialyzačnú posteľ - 10 m2.

4. Rozsah personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia stacionárov, okrem dialyzačného strediska, je stanovený na 20 stacionárnych miest.

III. ČASŤ

STACIONÁRE

A. DIALYZAČNÉ STREDISKO

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo minimálne so 6-mesačnou odbornou praxou v dialyzačnom stredisku 2.

Jeden z dvoch lekárov v stálom pracovnom pomere má špecializáciu v špecializačnom odbore nefrológia a v dialyzačnom stredisku pre deti lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia. V zmene je vždy minimálne 1 lekár. Služby na dialyzačnom stredisku okrem lekárov v stálom pracovnom pomere (na základe dohody o vykonaní práce) vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína minimálne s 2-mesačnou odbornou praxou v dialyzačnom stredisku.

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 1 na 3 dialyzačné prístroje. Do normatívu sa nezarátava vedúca sestra. V zmene sú minimálne 2 sestry, 1 z nich je vedúca zmeny.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie dialyzačného strediska je

A. pacientska časť:

1. čakáreň pre pacientov,

2. šatňa pre pacientov,

3. toalety pre pacientov/1 pre mužov a 1 pre ženy,

4. ambulancia, t. j. oddelená miestnosť s vyšetrovacím kreslom (bez dialyzačného prístroja),

5. sklad na čistú bielizeň,

6. sklad na použitú bielizeň,

7. čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody,

8. dialyzačná sála – miestnosť s umývadlom, na vykonávanie dialyzačnej liečby u neinfekčných a HBsAg negatívnych pacientov so stanoviskom pre sestry,

9. dialyzačná sála – uzavretá miestnosť s umývadlom, na vykonávanie izolovanej dialyzačnej liečby, ak ide o infekčných pacientov alebo pacientov s pozitivitou HBsAg,

10. kuchynka riešená v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.10)

B. prevádzková časť (oddelená od pacientskej zóny):

1. uzamykateľná miestnosť na úpravovňu vody s predfiltrami a reverznou osmózou,

2. uzamykateľný sklad na dialyzačné koncentráty,

3. uzamykateľný sklad na spotrebný dialyzačný materiál (dialyzátory, sety, ihly),

4. sklad na spotrebný materiál,

5. uzamykateľný sklad pre lieky, s trezorom na opiáty,

6. hygienický filter a šatňa pre sestry,

7. denná miestnosť pre sestry,

8. miestnosť pre vedúcu sestru,

9. toalety pre personál,

10. denná miestnosť pre lekárov,

11. miestnosť na náhradné dialyzačné prístroje a opravu dialyzačných prístrojov.

C. Minimálna rozloha miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na 1 dialyzačné miesto je 10 m2.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie dialyzačného strediska tvorí

1. umývadlo,

2. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. vešiak,

7. nástenný teplomer,

8. nádoba na odpad so šliapadlom,

9. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

10. kartotečná uzamykateľná skriňa,

11. chladnička na liečivá,

12. osobná váha,

13. „váhová" posteľ,

14. skriňa na nástroje a pomôcky,

15. sterilný a nesterilný obväzový materiál,

16. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

17. infúzny stojan,

18. tlakomer, fonendoskop, teplomer,

19. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

20. dialyzačné prístroje s príslušenstvom a pomôcky na dialýzu – 1 miesto/1 dialyzačný prístroj, na každých 5 miest 1 náhradný prístroj,

21. 1 dialyzačný prístroj vyčlenený pre akútne stavy a pre akútnu dialýzu,

22. zástena,

23. defibrilátor,

24. EKG prístroj,

25. resuscitačný set,

26. centrálny rozvod kyslíka/kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

27. germicídne žiariče,

28. zariadenie na úpravu vody s reverznou osmózou,

29. generátor elektrického prúdu.

V prípade potreby viac ako 2 rezervných dialyzačných prístrojov sa môže zabezpečiť presun ďalšieho prístroja z centrálneho skladu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa dá uskutočniť do 8 hodín.

B. DERMATOVENEROLOGICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia 1,

b) sestra 8) alebo sestra so špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie dermatovenerologického stacionára je uvedené v oddiele 3 v bodoch 2, 3 a 4.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie dermatovenerologického stacionára tvorí

1. vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm/gynekologický vyšetrovací stôl,

2. umývadlo na ruky,

3. postele/stôl a kreslá,

4. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

5. písací stôl, stolička,

6. počítač s príslušenstvom,

7. telefón,

8. stolička pre pacienta,

9. vešiak,

10. nástenný teplomer,

11. nádoba na odpad so šliapadlom,

12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

13. kartotečná uzamykateľná skriňa,

14. chladnička na liečivá,

15. mraznička,

16. osobná váha a výškomer,

17. skrinka na nástroje a pomôcky,

18. sterilizátor (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

19. obväzový sterilný a nesterilný materiál,

20. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

21. pomôcky na podávanie liekov,

22. infúzny stojan,

23. tlakomer, fonendoskop, teplomer.

24. svetelný mikroskop so zariadením na pozorovanie v tmavom poli,

25. zariadenie pre mikroskopické fluorescenčné vyšetrenie,

26. žiariče UV–A, UV–B,

27. horské slnko,

28. solux,

29. zariadenie na diatermiu,

30. kauter,

31. Woodova lampa,

32. dermatoskop,

33. termostat,

34. trepačka,

35. centrifúga,

36. Kromayerova lampa,

37. vodný kúpeľ s reguláciou,

38. zariadenie na balneofotochemoterapiu,

39. germicídny žiarič,

40. resuscitačný set.

C. ALGEZIOLOGICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie algeziologického stacionára je uvedené v oddiele 3 v bodoch 2, 3 a 4.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie algeziologického stacionára tvorí

1. zákrokový stôl s osvetlením,

2. postele/stôl a kreslá,

3. umývadlo na ruky,

4. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

5. písací stôl, stolička,

6. počítač s príslušenstvom,

7. telefón,

8. stolička pre pacienta,

9. vešiak,

10. nástenný teplomer,

11. nádoba na odpad so šliapadlom,

12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

13. kartotečná uzamykateľná skriňa,

14. chladnička na liečivá,

15. osobná váha a výškomer,

16. skrinka na nástroje a pomôcky,

17. sterilizátor (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

18. obväzový sterilný a nesterilný materiál,

19. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

20. pomôcky na podávanie liekov,

21. infúzny stojan,

22. tlakomer, fonendoskop, teplomer,

23. set chirurgických nástrojov a inštrumentárium k analgézii (epidurálna, resp. intratekálna ihla, epidurálny, resp. intratekálny katéter, bakteriálny filter, spojka na bakteriálny filter, skalpel jednorazový, nožnice chirurgické, pinzeta chirurgická, pinzeta anatomická, ihelec chirurgický, ihly na tunelizáciu, podávky na umývanie operačného poľa, injekčné striekačky 5 ml, 10 ml, injekčné ihly, sterilné tampóny, sterilná kompresa s otvorom, sterilná kompresa bez otvoru).

24. infúzna pumpa,

25. bodová lampa,

26. resuscitačný set,

27. germicídny žiarič.

D. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore detská psychiatria, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gerontopsychiatria 2,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 4,

c) iný zdravotnícky pracovník (klinický psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut) 3.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára je uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. miestnosť pre klinického psychológa s umývadlom - 12 m2,

2. miestnosť pre terapie.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára tvorí

1. vyšetrovacie ležadlo/relaxačné kreslo/konferenčný stolík a 2 kreslá,

2. postele/stôl a kreslá,

3. umývadlo,

4. písací stôl, stolička,

5. počítač s príslušenstvom,

6. telefón,

7. stolička pre pacienta,

8. vešiak,

9. nástenný teplomer,

10. nádoba na odpad so šliapadlom,

11. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

12. kartotečná uzamykateľná skriňa,

13. chladnička na liečivá,

14. osobná váha a výškomer,

15. skrinka na nástroje a pomôcky,

16. dezinfekčné prostriedky,

17. pomôcky na podávanie liekov,

18. tlakomer, fonendoskop, teplomer.

Ak je denný psychiatrický stacionár súčasťou psychiatrického oddelenia/kliniky alebo psychiatrickej nemocnice, považuje sa za účelné využívať jednotlivé miestnosti spoločne s posteľovou časťou.

E. CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore medicína drogových závislostí 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo sestra s certifikátom starostlivosť o drogovo závislých 2,

c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia 1,

d) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore liečebný pedagóg 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie centra pre liečbu drogových závislostí je uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4. Miestnosť určená na podávanie a aplikáciu liekov je zabezpečená alarmom, mrežami alebo kovovými roletami.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvoria

1. toaleta s monitorovacím oknom na odber moču na toxikologické vyšetrenia,

2. laboratórium - 12 m2,

3. miestnosť pre klinického psychológa s umývadlom - 12 m2,

4. miestnosť pre skupinovú terapiu,

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie centra pre liečbu drogových závislostí:

1. postele/stôl a kreslá,

2. umývadlo,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. stolička pre pacienta,

7. vešiak,

8. nástenný teplomer,

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

11. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

12. kartotečná uzamykateľná skriňa,

13. chladnička na liečivá,

14. skrinka na pomôcky,

15. dezinfekčné prostriedky,

16. pomôcky na odbery biologického materiálu,

17. tlakomer, fonendoskop, teplomer,

18. poloautomatická pipeta,

19. trezor na lieky,

20. prístroj na detekciu prítomnosti alkoholu v dychu,

21. resuscitačný set,

22. plynový alebo kvapalinový chromatograf,

23. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky).

F. DETSKÉ STACIONÁRE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – podľa zamerania stacionára 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie detského stacionára je uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4.

b) Ďalšie vybavenie tvorí

1. spálňa,

2. jedáleň,

3. herňa,

4. miestnosť s umývadlom pre psychológa - 12 m2.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie detského stacionára tvorí

1. cvičebný stôl,

2. inhalátor na individuálnu inhaláciu,

3. solux,

4. žinenka,

5. výdychometer.

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nasledujúcich zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska genetika,

b) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia,

c) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

d) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiodiagnostika,

e) nukleárna medicína,

f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia,

g) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia,

h) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore funkčná diagnostika,

i) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia,

j) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická hematológia,

k) transfúzna služba,

l) centrálna sterilizácia,

m) klinická farmakológia,

n) rádioterapia.

2. Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sú

a) laboratórna miestnosť 15 m2/pre 2 laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,

b) miestnosť na príjem materiálu (s umývadlom) - 4 m2,

c) denná miestnosť pre personál - 6 m2,

d) príručný sklad /skriňa - 4 m2,

e) hygienický filter pre personál (sprcha, toalety, umývadlo),

f) šatňa,

g) miestnosť pre upratovačku s výlevkou.

3. Ak ide o laboratórium vykonávajúce odbery biologického materiálu, je súčasťou základných funkčných priestorov aj odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov.

4. Minimálna rozloha odberovej miestnosti je 8 m2, steny a podlaha miestnosti sú umývateľné. V miestnosti je zabezpečené vetranie. Vecným vybavením miestnosti je ležadlo/polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak.

5. Minimálne vecné a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti tvorí

a) umývadlo,

b) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

c) písací stôl, stolička,

d) telefón,

e) nádoba na odpad so šliapadlom,

f) uzamykateľná skriňa na pomôcky,

g) kartotečná uzamykateľná skriňa,

h) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

i) laboratórny stôl a stolička,

j) skriňa,

k) chladnička,

l) mraznička,

m) centrifúga,

n) germicídny žiarič,

o) počítač s príslušenstvom,

p) sterilizátor/autokláv.

IV. ČASŤ

ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK

A. LEKÁRSKA GENETIKA

LABORATÓRNA ČASŤ

Cytogenetické laboratórium

1. Personálne zabezpečenie:

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory cytogenetického laboratória sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. sterilný box 6 m2 (neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje so zariadením na sterilné kultivácie),

2. umyváreň skla 4 m2 (neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje s jednorazovým materiálom).

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie tvorí

1. mikroskop s fotozariadením (svetelný, imerzný),

2. termostat,

3. analytické váhy,

4. ph-meter.

Laboratórium molekulovej genetiky

1. Personálne zabezpečenie:

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória molekulovej genetiky sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. analytické laboratórium - 12 m2 (na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zvyšuje o 5 m2).

c) Základné vecné vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie tvorí

1. nastaviteľný inkubátor od 30 oC do 100 oC,

2. nastaviteľný termostat (hybridizačná komora),

3. programovateľný termálny cykler,

4. UV transluminátor,

5. elektroforetická aparatúra,

6. zdroj napätia pre elektroforézu,

7. ph-meter,

8. laboratórne váhy s presnosťou na 1 mg.

Laboratórium dedičných metabolických chorôb

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike, alebo iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória dedičných metabolických chorôb sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. prístrojové laboratórium - 15 m2,

2. umyváreň skla - 4 m2.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie tvorí

1. spektrofotometer,

2. fluorimeter,

3. plynový chromatograf alebo kvapalinový chromatograf,

4. elektroforetická zostava,

5. hlbokomraziaci box,

6. analytické váhy,

7. ph-meter,

8. vodný kúpeľ,

9. automatický analyzátor aminokyselín,

10. chladivá centrifúga,

11. destilačné zariadenie.

B. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

LABORATÓRNA ČASŤ

1. Personálne zabezpečenie:

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy laboratórna medicína 1,

b) laborant alebo laborant s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti klinická imunológia a alergológia alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória klinickej imunológie a alergológie sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Základné vecné vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

c) Ďalšie vybavenie tvorí

1. termostat,

2. automatické pipety,

3. reader pre mikrotitračné dosky,

4. prietokový cytometer,

5. nefelometer alebo turbidimeter.

C. LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

REHABILITAČNÉ PRACOVISKO

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „fyziater") 1,

b) fyzioterapeut 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory rehabilitačného pracoviska uvedené v oddiele 4 v bode 2 okrem písm. a) a b).

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvorí

1. miestnosť na liečebnú telesnú výchovu - 6 m2/na pacienta,

2. box na elektroliečbu a teploliečbu - 4,5 m2,

3. úsek vodoliečby (ak sa zriaďuje):

– 1 sedacia vírivka - 4,5 m2,

– 1 vaňa - 8 m2,

– vodoliečebná katedra - 8 m2,

– rehabilitačný bazén,

– pohotovostná toaleta s umývadlom pre pacientov,

4. masážny úsek s umývadlom (ak sa zriaďuje) - 8 m2 na jeden stôl,

5. odpočiváreň (ak sa zriaďuje) - 4 m2/posteľ,

6. toaleta a šatňa pre pacientov,

7. sprcha pre pacientov (ak sa zriaďuje masážny úsek, miestnosť na liečebnú telesnú výchovu alebo vodoliečbu).

c) Základné vecné vybavenie rehabilitačného pracoviska tvorí

1. vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm,

2. umývadlo,

3. písací stôl, stolička,

4. počítač s príslušenstvom,

5. telefón,

6. stolička pre pacienta,

7. vešiak,

8. nástenný teplomer,

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

10. uzamykateľná skriňa na pomôcky,

11. kartotečná uzamykateľná skriňa,

12. osobná váha a výškomer,

13. dezinfekčné prostriedky,

14. tlakomer, fonendoskop, teplomer,

15. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky).

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Úsek elektroliečby a teploliečby

1. ležadlo,

2. polyfunkčný elektroliečebný prístroj s možnosťou aplikácie nízko a strednofrekvenčných prúdov, prípadne iné prístroje podľa rozsahu liečby,

3. umývadlo,

4. prístroj na elektroliečbu s možnosťou aplikácie nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,

5. prístroj na aplikáciu teploliečby.

Úsek liečebnej telesnej výchovy

1. žinenka,

2. švédsky rebrík,

3. bicykel na cvičenie,

4. stôl Kenny alebo polohovateľný stôl.

D. RÁDIODIAGNOSTIKA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia (ďalej len “rádiológ„) 1,

b) rádiologický asistent 2,

c) sestra8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory rádiodiagnostického pracoviska tvorí

1. vyšetrovňa

a) pre klasickú rádiodiagnostiku - 20 m2,

b) pre stomatologickú rádiodiagnostiku - 6 m2,

c) pre mamografiu a osteodenzitometriu - 12 m 2,

d) pre počítačovú tomografiu - 25 m2,

e) pre intervenčnú rádiológiu - 32 m2,

f) pre magnetickú rezonanciu (limitovaná Faradayovou klietkou) - 20 m2,

g) pre vyšetrovania ultrazvukom - 12 m2,

2. prípravovňa pacientov (ak sa používajú invazívne rádiodiagnostické metódy) - 9 m2,

3. priestor pre riadiaci pracovný panel - 4 m2,

4. kabínky na prezliekanie - 2/2 m2,

5. svetlá komora (nevyžaduje pri digitálnom spracovaní) - 6 m2,

6. pracovňa lekára (nie je nevyhnutne potrebná) - 6 m2,

7. denná miestnosť pre personál - 6 m2,

8. archív filmového a iného dokumentačného materiálu (nie je nevyhnutný, v prípade digitálnej archivácie) - 6 m2,

9. sklad na dokumentačný materiál a náhradné diely - 2 m2,

10. sklad na chemikálie (nevyžaduje sa pri digitálnom spracovaní) - 2 m2,

11. toaleta pre pacientov.

b) Základné vecné vybavenie rádiodiagnostického pracoviska tvorí

1. umývadlo,

2. písací stôl, stolička,

3. počítač s príslušenstvom,

4. telefón,

5. nádoba na odpad so šliapadlom,

6. nábytok na zdravotnícke pomôcky (police, skrine alebo závesné systémy),

7. dezinfekčné prostriedky,

8. tlakomer, fonendoskop,

9. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

10. skrinka na lieky a pomôcky,

11. odsávačka,

12. kyslíkový prístroj na predýchavanie.

c) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Röntgenová vyšetrovňa

a) rtg. prístroj s príslušenstvom,

b) skrinky na nástroje a lieky,

c) ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,

d) umývadlo a drez.

Ultrasonografická vyšetrovňa

a) ultrazvukový prístroj s príslušenstvom,

b) vyšetrovacie ležadlo,

c) umývadlo,

d) stôl, stolička.

MR pracovisko

a) MR prístroj s Faradayovou klietkou a odporúčaným nábytkom a príslušenstvom (záleží na type prístroja a vybavenia),

b) skrinka na lieky a kontrastné látky,

c) umývadlo.

Prípravovňa (zriaďuje sa, ak sa používajú invazívne rádiologické metódy)

a) pojazdný stolík na nástroje,

b) pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

c) umývadlo a drez,

d) skrinka na nástroje, lieky a zdravotnícky materiál.

Svetlá komora

a) pracovná plocha na spracovanie filmového materiálu,

b) umývadlo.

Popisovňa

a) negatoskop alebo pracovný monitor pre systém PACS,

b) stôl a stolička,

c) počítač s príslušenstvom.

E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína - 2 na zmenu,

b) rádiologický asistent - 2 na zmenu,

c) sestra8) - 1 na zmenu,

d) farmaceut alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (chemik) - 1 na zmenu,

e) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (fyzik) - 1 na zmenu,

f) farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore technológia rádiofarmák alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (chemik) - 1 na zmenu,

g) zdravotnícky laborant - 2 na zmenu,

h) farmaceutický laborant - 1 na zmenu,

i) sanitár - 1 na zmenu.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory pracoviska nukleárnej medicíny sú

1. vyšetrovňa pre scintilačnú gama kameru,

2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre gama kameru,

3. výpočtová a vyhodnocovacia miestnosť na hodnotenie, spracovanie a záznam výsledkov,

4. vyšetrovňa pre in vivo vyšetrenia s jedno- alebo viacdetektorovou súpravou,

5. miestnosť na prípravu rádiofarmák,

6. aplikačná miestnosť rádiofarmák,

7. čakáreň pre neaktívnych pacientov,

8. toaleta s umývadlom pre pacientov,

9. čakáreň pre aktívnych pacientov,

10. toaleta pre aktívnych pacientov,

11. laboratórium pre RIA,

12. vyhodnocovacia a dozimetrická miestnosť pre RIA,

13. sklad rádioaktívnych látok,

14. sklad rádioaktívnych odpadov a vymieracie nádrže na kvapalný rádioaktívny odpad, ak je to vzhľadom na rozsah prevádzky potrebné, spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom,11)

15. miestnosť na umývanie a dekontamináciu laboratórneho skla,

16. administratívna miestnosť a archív,

17. ambulancia lekára na príjem a prípravu pacientov,

18. denná miestnosť pre personál,

19. pracovňa pre lekára,

20. pracovňa pre klinického fyzika a farmaceuta,

21. hygienické zariadenia pre personál (šatňa, toaleta s umývadlom, sprcha).

b) Ďalšie prevádzkové miestnosti vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti

1. vyšetrovacia miestnosť pre PET kameru,

2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET kameru,

3. miestnosť pre nukleárnu kardiológiu – ergometriu,

4. miestnosť pre akumulačné testy s jednosondovou detekčnou súpravou,

5. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú SPECT/CT kameru,

6. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre SPECT/CT kameru,

7. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú PET/CT kameru,

8. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET/CT kameru,

9. miestnosť na príjem biologického materiálu pre RIA,

10. laboratórne miestnosti na odber a spracovanie biologického materiálu.

Prevádzkové miestnosti pracoviska nukleárnej medicíny spĺňajú požiadavky ustanovené všeobecne záväznými predpismi.12) Gama kamera alebo iný diagnostický prístroj je umiestnený v samostatnej miestnosti, ktorá zodpovedá prevádzkovým podmienkam príslušného prístroja.

c) Základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny tvorí

1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera),

2. jednodetektorová alebo viacdetektorová súprava na meranie in vivo,

3. meradlo aktivity rádiofarmák – kalibrátor aktivity,

4. dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,

5. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom,13)

6. automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA,

7. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami,

8. kalibračné rádioaktívne žiariče,

9. ochranné a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky,

10. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,

11. základné vybavenie pre chemické laboratóriá.

d) Ďalšie prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov nukleárnej medicíny vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti tvorí

1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera),

2. PET kamera,

3. hybridná SPECT/CT kamera,

4. hybridná PET/CT kamera,

5. chromatograf.

F. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória klinickej biochémie sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. umyváreň skla - 6 m2.

c) Základné vecné vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Laboratórium

a) digestor (ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz),

b) drez,

c) analyzátor na vyšetrovanie biologického materiálu (sérum, moč),

d) automatické pipety.

Odberová miestnosť

a) pojazdná stolička,

b) prístrojový stôl, manipulačný stôl alebo pracovná doska,

c) ležadlo alebo polohovateľné odberové kreslo,

d) skrinka na nástroje,

e) drez.

Miestnosť na príjem materiálu

a) chladnička (môže byť spoločná s prevádzkovým laboratóriom),

b) umývadlo.

Umyváreň skla (neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje s jednorazovým materiálom)

a) laboratórny stôl,

b) teplovzdušný sterilizátor,

c) umývací stroj (môže byť nahradený drezmi),

d) police alebo skrinka na sklo,

e) destilačný prístroj,

f) umývadlo.

G. KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória klinickej mikrobiológie sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. odberová miestnosť, 1 odberové kreslo/posteľ - 10 m2,

(na každé ďalšie odberové kreslo sa plocha zvyšuje o 3 m2),

2. prípravovňa pôd a médií - 15 m2,

(možnosť zmenšenia plochy pri automatickej plničke pôd),

3. miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu - 10 m2,

4. umyváreň a prípravovňa skla - 10 m2,

5. archív - 10 m2.

c) Základné vecné vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Laboratórium

a) mikroskop,

b) box s laminárnym prúdením vzduchu,

c) termostat,

d) vodný kúpeľ,

e) plynový kahan,

f) drez.

Odberová miestnosť

a) odberové kreslo,

b) pojazdná stolička,

c) pojazdný stolík,

d) pracovná plocha,

e) ležadlo alebo polohovacie kreslo,

f) skrinka na nástroje,

g) plynový kahan,

h) umývadlo,

i) vešiak na šaty.

Prípravovňa pôd a médií

a) laboratórne stoly,

b) sterilný box,

c) autokláv,

d) analytické váhy,

e) ph-meter,

f) vodný kúpeľ,

g) chladnička s mrazničkou,

h) laboratórna skriňa,

i) destilačný (deionizačný prístroj).

Miestnosť na príjem materiálu

a) písací stôl,

b) laboratórny stôl,

c) stoličky,

d) chladnička,

e) laboratórna skriňa.

Miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu

a) laboratórny stôl,

b) autokláv,

c) umývadlo,

d) výlevka.

Umyváreň skla

a) laboratórny stôl,

b) stoličky,

c) sušička skla,

d) horúcovzduchový sterilizátor,

e) laboratórna skriňa,

f) umývadlo a drez.

Prípravovňa pôd a médií sa nevyžaduje, ak laboratórium preukáže, že kultivačné pôdy a médiá nakupuje v plnom rozsahu od dodávateľa hotových pôd a médií.

Povrchy stien laboratórnych miestností sú ľahko umývateľné, dekontaminovateľné po celom obvode miestností do výšky až po strop a vrátane stropu. V závislosti od zaradenia pracoviska do príslušného stupňa úrovne ochrany sa požadujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu.14)

H. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár s certifikátom funkčná diagnostika 4,

b) sestra8) alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy 4.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory pracoviska funkčnej diagnostiky sú

1. vyšetrovne,

2. archív,

3. čakáreň,

4. prípravovňa,

5. dezinfekčná miestnosť,

6. denná miestnosť pre personál,

7. knižnica,

8. popisovňa nálezov.

b) Základné vecné vybavenie tvorí

1. defibrilátor (so synchronizovaným výbojom, transkutánnou stimuláciou a monitorom EKG),

2. laryngoskop,

3. kyslíková bomba,

4. spotrebný zdravotný materiál na KPR (intubačné kanyly, intravenózne kanyly, infúzne súpravy a spojky, súprava airwayov),

5. infúzne stojany,

6. stolík na prípravu materiálu,

7. vyšetrovacie lôžka,

8. tlakomer,

9. osobná váha,

10. počítač s príslušenstvom,

11. EKG prístroj 12-zvodový elektrokardiografický,

12. ergometer - bicyklový alebo pásový (so systémom 10 vákuových prísavných elektród EKG a so systémom plnoautomatického merania krvného tlaku),

13. 12-zvodový EKG prístroj kompatibilný s ergometrom – na vykonávanie záťažových testov a iných EKG metodík

a) software na ergometriu,

b) software na vyšetrovanie neskorých komorových potenciálov,

c) software na vyšetrovanie variability srdcovej frekvencie,

d) software na vyšetrovanie disperzie intervalu QT,

e) software na snímanie ezofagového zvodu EKG,

14. kardiostimulátor na transezofageálnu diagnostickú a terapeutickú stimuláciu, (kompatibilný s EKG prístrojom),

15. ezofageálne stimulačné elektródy ku kardiostimulátoru,

16. spiroergometer,

17. sklopný stôl na vykonávanie polohového testu (head-up tilt table test),

18. prístroj na kontinuálne neinvazívne monitorovanie krvného tlaku a baroreflexov,

19. spirometer,

20. inhalačný dávkovač na bronchoprovokačné/bronchodilatačné testy,

21. systém na vykonávanie 24-hodinového ambulantného monitorovania EKG,

22. systém na vykonávanie 24-hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku,

23. ultrazvukové prístroje – prístroj na rutinné vyšetrovanie mobilných pacientov a prístroj portabilný na vyšetrovanie imobilných pacientov pri posteli,

24. infúzna pumpa (pre záťažovú echokardiografiu),

25. dopplerovský detektor na meranie periférneho tlaku dolných končatín,

26. pletyzmograf.

I. PATOLOGICKÁ ANATÓMIA

Minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie patologickoanatomických pracovísk – nekroptická časť určuje osobitný predpis.15)

Minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie patologickoanatomických pracovísk – diagnostickej časti tvorí

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia (ďalej len „patológ") 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou vyšetrovacie metódy v histopatológii 2,

c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a v súdnom lekárstve 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory patologickoanatomického pracoviska – diagnostickej časti

1. miestnosť na príjem materiálu - 4 m2,

2. patologické laboratórium

a) pre úsek bioptickej diagnostiky - 15 m2,

b) pre úsek cytologickej diagnostiky - 10 m2,

c) pre oba tieto úseky - 20 m2,

3. sklad parafínových blokov, preparátov a chemikálií - 6 m2,

4. pracovňa lekára - 8 m2,

5. kancelária (evidencia materiálu a výdaj výsledkov) - 6 m2,

6. toaleta s umývadlom - 4 m2,

7. denná miestnosť personálu so šatňou - 8 m2.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie patologickoanatomického pracoviska – diagnostickej časti tvorí

1. tkanivový procesor,

2. mikrotóm,

3. termostat,

4. mikroskop binokulárny,

5. laboratórne váhy,

6. chladnička,

7. centrifúga,

8. digestor,

9. dvojdrez,

10. počítač s príslušenstvom a softvérom,

11. laboratórny stôl,

12. stôl a stoličky.

J. HEMATOLÓGIA

LABORATÓRNA ČASŤ

1. Personálne zabezpečenie

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória klinickej hematológie sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestory tvorí

1. hematologický úsek - 15 m2,

2. hemokoagulačný úsek - 15 m2,

3. imunohematologický úsek - 12 m2,

4. archív - 4 m2.

c) Základné vecné vybavenie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Hematologický úsek

a) krvinkový analyzátor > 16 parametrov,

b) mikroskop svetelný,

c) zariadenie na rutinné a cytochemické farbenie,

d) zariadenie na meranie sediment. rýchlosti (FW),

e) chladnička,

f) laboratórny nábytok,

g) umývadlo a drez,

h) germicídny žiarič.

Hemokoagulačný úsek

a) hemokoagulačný analyzátor,

b) centrifúga stolná, chladená,

c) termostat – vodný kúpeľ,

d) chladnička,

e) mraznička,

f) laboratórny nábytok,

g) umývadlo a drez,

h) germicídny žiarič.

Imunohematologický úsek (úsek nevykonáva funkcie krvnej banky)

a) termostat-inkubátor,

b) centrifúga stolná, chladená,

c) mikroskop svetelný,

d) chladnička 4 oC – 120 oC,

e) laboratórny nábytok,

f) umývadlo,

g) germicídny žiarič.

Príjem materiálu – výdaj výsledkov

a) laboratórny nábytok,

b) plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

c) umývadlo.

K. TRANSFÚZNA SLUŽBA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia (ďalej len „transfuziológ") 8,

b) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 1,

c) sestra8) alebo sestra s certifikátom organizácia a techniky v tkanivových bankách 16,

d) farmaceutický laborant 1,

e) zdravotnícky laborant 13.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory transfúznej služby tvorí

1. odberové pracovisko,

2. priestory na odbery krvi (s umývadlom) - 6 m2/posteľ,

3. spracovateľské centrum,

4. krvná banka,

5. recepcia pre pacientov,

6. čakáreň - 1,5 m2 /osoba,

7. pozákroková miestnosť,

8. vyšetrovňa (s umývadlom a drezom) - 15 m2,

9. laboratórne priestory - 15 m2,

10. šatňa pre darcov,

11. toaleta pre darcov,

12. priestor na skladovanie krvi a preparátov,

13. sklad na špeciálny zdravotnícky materiál a čistú bielizeň,

14. sklad na iný spotrebný materiál,

15. hygienický filter pre personál (sprcha, toalety, umývadlo, šatňa),

16. denná miestnosť pre personál - 8 m2,

17. miestnosť na príjem krvi a preparátov,

18. miestnosť na expedíciu krvi a preparátov,

19. miestnosť na komponentové spracovanie krvi,

20. miestnosť na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu,

21. umyváreň skla,

22. archív,

23. priestor pre upratovačku s výlevkou,

24. kuchynka alebo priestor pre občerstvenie darcov.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie transfúznej služby tvorí

1. počítač s príslušenstvom,

2. telefón,

3. nádoba na odpad so šliapadlom,

4. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

5. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

6. kartotečná uzamykateľná skriňa,

7. sterilizátor,

8. obväzový sterilný a nesterilný materiál,

9. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

10. pomôcky na odbery biologického materiálu,

11. pomôcky na podávanie liekov,

12. infúzny stojan,

13. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

c) Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvorí

Vyšetrovňa

a) stôl stoličky/2,

b) laboratórny stôl a stolička,

c) uzamykateľná kartotečná skriňa,

d) polohovateľné odberové kreslo,

e) miešačka na odberové skúmavky s krvou,

f) krvinkový počítač,

g) hemoglobinometer,

h) teplomer, tlakomer a fonendoskop,

i) umývadlo na ruky a drez,

j) odpadová nádoba so šliapadlom,

k) dezinfekčné prostriedky a pomôcky.

Priestor na odber krvi

a) polohovateľné odberové kreslo/lôžko,

b) zariadenie na hemaferézu (v prípade, že pracovisko zabezpečuje hemaferézu),

c) stolička/ 1 na každé 2 polohovateľné odberové kreslá/lôžka,

d) skrinka na odberový materiál a zdravotnícke pomôcky,

e) pomôcky na dezinfekciu miesta vpichu,

f) nožnice,

g) peán,

h) vytláčacie kliešte,

i) manipulačný stolík – na každé polohovateľné odberové kreslo/lôžko,

j) odberová váha – na každé polohovateľné odberové kreslo/lôžko,

k) zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

l) umývadlo na ruky a drez,

m) odpadová nádoba so šliapadlom,

n) resuscitačný set.

Laboratórne priestory

a) laboratórny stôl so stoličkou,

b) odstredivka na skúmavky a mikroplatne,

c) miešačka na mikroplatne,

d) automatické pipety,

e) chladnička 120 l s teplomerom,

f) vodný kúpeľ s reguláciou teploty,

g) termostat 20 oC – 37 oC,

h) imunohematologický analyzátor,

i) svetelný mikroskop,

j) umývadlo na ruky a drez,

k) odpadová nádoba so šliapadlom,

l) počítač s príslušenstvom a softvérom.

Laboratórne priestory spracovateľského centra sú vybavené navyše

a) virologickým analyzátorom,

b) biochemickým analyzátorom.

Miestnosť na komponentové spracovanie krvi

a) laboratórny stôl so stoličkou,

b) veľkoobjemové odstredivky,

c) váhy na vyváženie kyviet,

d) skriňa na špeciálny zdravotnícky materiál,

e) manuálne lisy na separovanie zložiek krvi,

f) automatické lisy na separovanie zložiek krvi,

g) analytická váha,

h) zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

i) zariadenie na sterilné spájanie hadičiek vakov,

j) umývadlo,

k) odpadová nádoba so šliapadlom.

Miestnosť na skladovanie krvi a preparátov v spracovateľskom centre a krvnej banke

a) chladiace zariadenia s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

b) tromboagitátor s inkubátorom s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

c) mraziace zariadenie s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

d) mraziace zariadenie na šokové zmrazovanie plazmy s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

e) chladiace zariadenie.

Miestnosť na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu je

a) laminárny box,

b) riadené kryokondenzačné zariadenie,

c) kontajnery na skladovanie štepov v tekutom dusíku,

d) zariadenie na snímanie teploty s alarmom,

e) laboratórny stôl so stoličkou,

f) germicídny žiarič,

g) umývadlo,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) pomôcky na manipuláciu so štepom z krvotvorných buniek.

Umyváreň skla

a) manipulačný stôl so stoličkou,

b) drez,

c) umývací prístroj,

d) horúcovzdušný sterilizátor,

e) odpadová nádoba so šliapadlom,

f) police na sklo,

g) sušička skla.

Mobilné odberové pracoviská majú spĺňať ustanovenia tejto vyhlášky pre vecné a prístrojové vybavenie odberového pracoviska.

L. CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia, farmaceut alebo farmaceut v certifikovanej pracovnej činnosti zdravotnícke pomôcky in vitro1,

b) sestra8) alebo sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky 8,

c) sanitár 7,

d) zdravotnícky asistent 7.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory centrálnej sterilizácie tvorí

1. miestnosť na príjem kontaminovaných zdravotníckych pomôcok - 9 m2,

2. miestnosť na príjem čistých zdravotníckych pomôcok - 4 m2,

3. miestnosť na dezinfekciu a čistenie zdravotníckych pomôcok - 9 m2,

4. miestnosť na skladanie a balenie setov kovových zdravotníckych pomôcok, prístrojov, balenie jednotlivých zdravotníckych pomôcok z kovu, gumy a zo syntetických polymérov, sety - 10 m2,

5. miestnosť na kontrolu a skladanie setov zdravotníckych pomôcok z textilu - 10 m2,

6. miestnosť na manipuláciu so sterilnými zdravotníckymi pomôckami - 20 m2,

7. miestnosť na výdaj sterilných a dezinfikovaných zdravotníckych pomôcok - 4 m2,

8. miestnosť na dekontamináciu transportných obalov - 8 m2,

9. hygienický filter (sprcha a umývadlo) - 3 m2,

10. sklad zdravotníckych pomôcok - 6 m2,

11. sklad spotrebného materiálu - 4 m2,

12. laboratórium - 4 m2,

13. denná miestnosť pre personál - 6 m2,

14. šatňa - 6 m2,

15. toaleta s umývadlom - 3 m2,

16. miestnosť pre upratovačku s výlevkou -3 m2,

17. miestnosť pre riadiacu jednotku oddelenia - 6 m2.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie centrálnej sterilizácie tvorí

1. počítač s príslušenstvom,

2. stôl a stolička,

3. parný sterilizátor s príslušenstvom (navážací vozík/2, konštrukcia na koše do sterilizátora) alebo sterilizátor formaldehydový alebo etylenoxidový alebo plazmový,

4. koše na uloženie zdravotníckých pomôcok do komory sterilizátora,

5. stojany na koše na kolieskach,

6. stojany na chladenie zdravotníckych pomôcok po sterilizácii,

7. dezinfektor s príslušenstvom,

8. ultrazvuková čistička,

9. sušička na zdravotnícke pomôcky z kovu, gumy, skla a z plastu,

10. pračka,

11. tlaková vodná pištoľ,

12. tlaková vzduchová pištoľ,

13. zváračka sterilizačných obalov,

14. rezačka sterilizačných obalov,

15. dvojdrez,

16. pracovné stoly dezinfikovateľné a dobre umývateľné,

17. pracovné stoly so zásuvkami a stojanom na uchytenie rezačky sterilizačných obalov a košov,

18. skrine na skladovanie zdravotníckych pomôcok do zásoby a k predsterilizačnej príprave,

19. nerezové vozíky na prepravu zdravotníckych pomôcok počas jednotlivých krokov reprocessinku /2,

20. etiketovacie kliešte,

21. kontajnery na zvoz kontaminovaných zdravotníckych pomôcok a rozvoz sterilných zdravotníckych pomôcok,

22. vane na dezinfekciu kontaminovaných zdravotníckych pomôcok/3,

23. biologický termostat,

24. laminárny box,

25. ladnička,

26. lekárenské váhy,

27. reagenčný aparát na kvantitatívne a kvalitatívne skúšky,

28. dezinfektor na kontajnery,

29. kontajner na odvoz kontaminovanej bielizne,

30. kontajner na dovoz čistej bielizne z práčovne.

M. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia alebo farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmácia 1,

b) zdravotnícky laborant 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory laboratória klinickej farmakológie sú uvedené v oddiele 4 v bode 2.

b) Ďalšie priestorové vybavenie

1. miestnosť farmakokinetickej analýzy a modelovania - 8 m2.

c) Základné vecné a prístrojové vybavenie pracoviska klinickej farmakológie je uvedené v oddiele 4 v bode 5.

d) Ďalšie vybavenie tvorí

1. analyzátor na stanovenie hladín liečiv, metabolitov liečiv a toxických látok v biologických materiáloch,

2. centrifúga stolná,

3. počítač s príslušenstvom a softvérom.

N. RÁDIOTERAPIA

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia - 1 na zmenu,

b) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (fyzik) - 1 na zmenu,

c) rádiologický asistent

1. externá terapia (okrem rtg. terapie) - 2 na 1 ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu,

2. externá rtg. terapia - 1 na 1 röntgenový ožarovač,

3. brachyterapia - 1 na 1 ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu,

4. plánovanie terapie - 1 na röntgenový simulátor,

5. diagnostika (CT, diagnostický rtg. prístroj) - 1 na zmenu, ak je súčasťou pracoviska,

d) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - 1 na zmenu,

e) sanitár - 1 na zmenu.

Ak pracovisko zabezpečuje samostatne servis a údržbu rádiologických zariadení (napr. lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj a pod.) má zamestnaného 1 technického pracovníka pre servis a údržbu na každé 2 používané rádioterapeutické zariadenia. Pracovisko zamestnáva 1 technického pracovníka na plánovanie (elektroinžiniera, informatika, dozimetristu a pod.) na každých 300 liečených pacientov za rok.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie tvorí

1. ožarovňa pre externú rádioterapiu

a) ožarovňa s lineárnym urýchľovačom - 40 m2,

b) ožarovňa s kobaltovým ožarovačom - 24 m2,

2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) - 6 m2,

3. prezliekacia kabína (alebo prípravovňa) pre pacientov - 2 m2 /(6 m2),

4. miestnosť na plánovanie rádioterapie - 10 m2,

5. denná miestnosť zamestnancov - 6 m2,

6. pracovňa pre lekárov - 10 m2,

7. pracovňa pre fyzikov - 10 m2,

8. príručný sklad - 4 m2,

9. čakáreň pre pacientov,

10. vyšetrovňa počítačovej tomografie – CT alebo voľný prístup a on-line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie.

b) Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvorí

1. miestnosť pre röntgenový simulátor, ak sa na pracovisku vykonáva externá terapia pomocou lineárneho urýchľovača, - 20 m2,

2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor, - 6 m2,

3. miestnosť pre brachyterapiu, ak sa na pracovisku vykonáva brachyterapia pomocou zariadenia s afterloadingovým systémom, - 12 m2,

4. operačno-aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým rtg. prístrojom - 12 m2,

5. ožarovňa s terapeutickým rtg. prístrojom - 20 m2,

6. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre rtg. terapiu, - 4 m2,

7. modeláreň - 6 m2.

Každé ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu alebo brachyterapiu je v samostatnej miestnosti.

V prípade, že CT pracovisko nie je organickou súčasťou pracoviska rádioterapie, má zabezpečený prístup na dostupné diagnostické CT pracovisko a on-line prepojenie CT zariadenia s plánovacím systémom pre externú rádioterapiu.

c) Základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie tvorí

1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač,

2. plánovací systém pre externú rádioterapiu,

3. röntgenový simulátor (ak sa používa lineárny urýchľovač),

4. základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,

5. automatický vodný fantóm (ak sa používa lineárny urýchľovač),

6. vybavenie pre relatívnu dozimetriu,

7. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení,

8. dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia,

9. vyrezávač blokov.

d) Ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie tvorí

1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom,

2. plánovací systém pre brachyterapiu,

3. základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,

4. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie,

5. mnoholamelový kolimátor (MLC),

6. elektronické zobrazenie poľa (EPID),

7. verifikačný systém,

8. rando fantom,

9. röntgenový terapeutický prístroj.

V. ČASŤ

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

1. Personálne zabezpečenie:

a) odborný zástupca agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujúcej domácu ošetrovateľskú starostlivosť spĺňa odbornú spôsobilosť

1. špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

2. najmenej 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu9) 2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Priestorové vybavenie

1. dispečing s umývadlom - 15 m2,

2. príručný sklad,

3. toaleta s umývadlom.

b) Základné vecné a prístrojové vybavenie tvorí

1. telefón so záznamníkom,

2. počítač s príslušenstvom,

3. uzamykateľný písací stôl, stoličky,

4. kartotečná skrinka,

5. skrinka na nástroje,

6. nádoba na odpad so šliapadlom,

7. skrinka na lieky a zdravotnícky materiál,

8. chladnička na liečivá,

9. taška pre sestru pre návštevnú službu s vybavením,

10. vešiak na šaty,

11. pomôcky na aplikáciu liekov,

12. pomôcky na odbery biologického materiálu,

13. pomôcky na podávanie klystíru,

14. pomôcky na katetrizáciu moča u ženy,

15. chirurgické nožnice, pinzety, podávkové kliešte,

16. sterilné a nesterilné rukavice,

17. glukomer,

18. odsávačka,

19. dezinfekčné, antiseptické a čistiace prostriedky,

20. rehabilitačné pomôcky.

c) Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru je uvedené v oddiele 1 v bode 11.

VI. ČASŤ

MOBILNÝ HOSPIC

1. Personálne zabezpečenie:

a) odborný zástupca mobilného hospicu poskytujúci domácu hospicovú starostlivosť spĺňa odbornú spôsobilosť

1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,

2. najmenej 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe.

b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria 1,

c) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii a pri hospicoch pre detskú populáciu sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 3,

d) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia 1,

e) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika pri detskom mobilnom hospici 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Priestorové vybavenie:

1. dispečing s umývadlom - 15 m2,

2. príručný sklad,

3. toaleta s umývadlom.

b) Minimálne vybavenie prístrojmi a nástrojmi je

1. telefón so záznamníkom alebo mobilný telefón,

2. počítač s príslušenstvom,

3. stôl a stolička,

4. stolík na prípravu zdravotníckeho materiálu,

5. uzamykateľná skriňa na liečivá a špeciálny zdravotnícky materiál,

6. nádoba na odpad so šliapadlom,

7. uzamykateľná skriňa na vedenie zdravotnej dokumentácie,

8. chladnička na liečivá,

9. taška na návštevnú službu pre lekára,

10. taška na návštevnú službu pre sestru,

11. kompenzačné a rehabilitačné pomôcky,

12. odsávačka,

13. trezor na opioidy a opioidné recepty,

14. antidekubitné pomôcky,

15. lineárne dávkovače a infúzne pumpy,

16. pomôcky na punkciu ascitu, fľaše na podtlakové odstránenie (ascitu),

17. kyslíková fľaša s príslušenstvom,

18. chirurgické nožnice, pinzety, podávkové kliešte a sterilný obväzový a chirurgický materiál,

19. pomôcky na aplikáciu liekov,

20. jednorazové plachty,

21. pomôcky na odbery biologického materiálu.

c) Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre lekára je uvedené v oddiele 1 v bode 10. Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre lekára detského mobilného hospicu je uvedené v oddiele 1 v bode 10 okrem liekov na perorálne podanie uvedených v písmenách a) až c).

d) Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru je uvedené v oddiele 1 v bode 11. Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru detského mobilného hospicu je uvedené v oddiele 1 v bode 11 okrem písm. b).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

3) § 21 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 351/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

7) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

11) Zákon č. 126/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 334/2006 Z. z. o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

15) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy.