Opatrenie č. 362/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 30.08.1990 do31.01.1991
Zrušený 3/1991 Zb.

OBSAH

362

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 30. augusta 1990

o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Vedúcimi funkciami, do ktorých sú pracovníci vymenovaní, sú

a) vedúce funkcie v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho organizácie,

b) vedúce funkcie v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcich pracovníkov priamo podriadených vedúcemu organizácie za podmienky, že sú týmto vedúcim pracovníkom podriadení ďalší vedúci pracovníci,

c) vedúce funkcie na ústredných orgánoch.

§ 2

Za vedúcich pracovníkov vo funkciách, do ktorých sú pracovníci vymenovaní orgánom nadriadeným organizácii alebo vedúcim organizácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia považujú aj vedúci pracovníci uvedení v § 1, ktorí k tomuto dňu podľa doterajších predpisov vykonávajú tieto funkcie na základe pracovnej zmluvy.


§ 3

Zrušuje sa § 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.