Nariadenie vlády č. 573/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe

(v znení č. 435/2004 Z. z.)

Čiastka 221/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.10.2009
Účinnosť od 01.08.2004 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

573

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2002

o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe

Vláda Slovenskej republiky podľa § 154 ods. 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 411/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) obsah a rozsah odborného vzdelávania štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe (ďalej len „odborné vzdelávanie"),

b) obsah a rozsah skúšky po absolvovaní odborného vzdelávania (ďalej len „skúška").

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe v služobnom úrade, ktorého odborné vzdelávanie upravujú služobné prepisy.1)

§ 2

(1) Obsah odborného vzdelávania ustanovený v prílohe je zameraný na doplnenie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na plnenie úloh štátnej správy alebo na vykonávanie štátnych záležitostí, ktoré štátny zamestnanec vykonáva v príslušnom odbore štátnej služby.

(2) Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe sa uskutoční v rozsahu piatich služobných dní, z toho spoločný základ podľa prílohy sa uskutoční v rozsahu jedného služobného dňa.

(3) Služobný úrad určí obsah vzdelávania na získanie špecifických vedomostí v príslušnom odbore štátnej služby podľa prílohy.

§ 3

(1) Obsahom skúšky štátneho zamestnanca je overenie doplnenia požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon štátnej služby v rozsahu vzdelávania absolvovaného podľa tohto nariadenia.

(2) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Obe časti skúšky sa konajú spravidla v jeden deň.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 573/2002 Z. z.

OBSAH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V DOČASNEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe je zamerané na doplnenie požadovaných vedomostí a schopností v jednotlivých odboroch štátnej služby1) takto:

I. SPOLOČNÝ ZÁKLAD

A. Požadované vedomosti

1. Právny poriadok Slovenskej republiky

2. Zákon o štátnej službe a štátnozamestnanecké vzťahy

3. Etický kódex štátneho zamestnanca

B. Organizačné schopnosti

1. Organizačné správanie

2. Organizačné zmeny

3. Časový manažment

C. Komunikačné schopnosti

1. Efektívna komunikácia

2. Zvládanie stresu a relaxačné techniky

3. Komunikácia s verejnosťou

II. ŠPECIFICKÉ VEDOMOSTI V PRÍSLUŠNOM ODBORE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

A. Zákon o správnom konaní

Praktická aplikácia správneho práva

B. Právne predpisy upravujúce problematiku v príslušnom odbore štátnej služby v znení zmien a doplnkov prijatých po 1. apríli 2002

C. Aproximácia k právu ES/EÚ

Záväznosť predpisov ES/EÚ upravujúcich problematiku v príslušnom odbore štátnej služby

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 písm. b) prvý až štvrtý a siedmy bod zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 411/2002 Z. z.

1) Nariadenie Úradu pre štátnu službu č. 1 z 15. mája 2002 o určení odborov štátnej služby v znení zmien a doplnkov.