Zákon č. 99/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/1995
Platnosť od 31.05.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 01.09.1995 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

99

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. apríla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku požiarnej ochrany zodpovedá jej štatutárny orgán.“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Povinnosti ústredných orgánov štátnej správy a iných ústredných orgánov

(1) Ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné orgány (ďalej len „ústredné orgány“) sa vo vzťahu k nimi založeným alebo zriadeným právnickým osobám v rozsahu svojej pôsobnosti podieľajú na vytváraní podmienok na plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany.

(2) Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom rozsahu aj otázky požiarnej ochrany.

(3) Pri plnení povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 ústredné orgány spolupracujú s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).“.

3. § 4 a 5 sa vypúšťajú.

4. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Povinnosti právnických osôb

(1) Právnická osoba je povinná

a) zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,

b) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

c) zabezpečiť podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

d) zabezpečiť podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,

e) zriadiť potrebný počet ohlasovní požiarov,

f) oznámiť bezodkladne príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej správe, vlastníctve alebo užívaní,

g) obstarávať a inštalovať v určenom množstve a druhoch hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery, požiarne vodovody, požiarnu techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a udržiavať ich v akcieschopnom stave,

h) zriadiť závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor, ak tak rozhodla okresná správa Zboru požiarnej ochrany (§ 67 ods. 1 a § 68 ods. 2) a zabezpečovať jeho pripravenosť a akcieschopnosť,

i) zriaďovať podľa predpisov o požiarnej ochrane požiarne hliadky a zabezpečovať ich odbornú prípravu,

j) zabezpečovať odbornú prípravu a školenie pracovníkov o požiarnej ochrane,

k) zabezpečovať pri výskume, vývoji a pri dovoze nových výrobkov, materiálov a technológií požiadavky na požiarnu ochranu,

l) určovať požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,

m) zabezpečovať, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky na požiarnu ochranu,

n) určovať miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane; označovať a udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody, a hasiacim prístrojom, stabilným a polostabilným hasiacim zariadeniam, elektrickej požiarnej signalizácii, zariadeniam na odvod tepla a splodín horenia, zariadeniam na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarnym uzáverom a požiarnym vodovodom,

o) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom ustanovenú dokumentáciu požiarnej ochrany,

p) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a ich kontrolu v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

r) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,

s) strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté,

t) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce pre ňu z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných v jeho medziach a odstraňovať zistené nedostatky.

(2) Právnická osoba nesmie

a) vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

b) používať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje1).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.“.

5. § 7 vrátane spoločného nadpisu znie:

„Technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany

§ 7

(1) Ústredné orgány a právnické osoby zabezpečujú plnenie ustanovených povinností na úseku požiarnej ochrany technikom požiarnej ochrany.

(2) Právnické osoby vykonávajúce projektovú činnosť alebo výskum a vývoj, alebo vykonávajúce štátne skúšobníctvo zabezpečujú riešenie s tým súvisiacich požiadaviek požiarnej ochrany špecialistom požiarnej ochrany.“.

6. § 8 sa vypúšťa.

7. V § 9 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

8. § 10 sa vypúšťa.

9. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Odborná spôsobilosť

(1) Technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany môže byť len osoba s odbornou spôsobilosťou. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva technikom požiarnej ochrany okresná správa Zboru požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany ministerstvo vnútra.

(2) Čistiť, kontrolovať a preskúšavať komíny určené v predpisoch o požiarnej ochrane môže len osoba s odbornou spôsobilosťou2).

(3) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich revízie môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie výrobcu.

(4) Projektovať, inštalovať a opravovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia a vykonávať ich revízie môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie výrobcu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

10. § 12 sa vypúšťa.

11. V § 13 ods. 1 znie:

(1) Právnické osoby zriaďujú požiarne hliadky

a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

b) na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

c) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

d) v prípadoch určených obcou, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.“.

12. V § 13 sa vypúšťa odsek 3.

13. § 14 znie:

㤠14

Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) lehoty na vykonanie kontroly stavu zabezpečenia požiarnej ochrany,

b) opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v mimopracovnom čase, ako aj opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c) podrobnosti na zriaďovanie a vybavenie ohlasovní požiarov,

d) obsah odbornej prípravy požiarnych hliadok, okruh pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na školení o požiarnej ochrane, druhy a obsah tohto školenia a postup pri overovaní získaných vedomostí,

e) druhy a obsah dokumentácie požiarnej ochrany a spôsob jej vedenia,

f) činnosti právnických osôb, ktoré môže plniť iba technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany,

g) podrobnosti o odbornej príprave, obsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky jej overovania a osvedčovania, ako aj spôsob vydávania a odnímania osvedčení o odbornej spôsobilosti a oprávnení,

h) druhy požiarnych hliadok, podrobnosti o ich zriaďovaní a ich úlohách,

i) spôsob určenia výšky primeranej náhrady za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany.“.

14. § 15 a 16 sa vypúšťajú.

15. § 17 vrátane nadpisu druhého oddielu znie:

„Povinnosti fyzických osôb

§ 17

(1) Fyzické osoby sú povinné

a) počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

b) plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach,

c) obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany v rozsahu ustanovenom v predpisoch o požiarnej ochrane,

d) utvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní podmienky na rýchle zdolanie požiaru a na záchranné práce,

e) umožniť kontrolným skupinám (§ 40) vykonávať preventívne požiarne kontroly na overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi,

f) dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

g) strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté,

h) oznámiť bezodkladne príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany požiar, ktorý vznikol v objekte v ich vlastníctve alebo užívaní,

i) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

j) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

(2) Fyzické osoby nesmú

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

b) vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

c) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa predpisov o požiarnej ochrane,

d) poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery (ďalej len „požiarnotechnické zariadenia“) a požiarne vodovody alebo vecné prostriedky požiarnej ochrany, alebo sťažovať k nim prístup, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,

e) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať jednotku požiarnej ochrany.“.

16. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Poskytovanie ochranných nápojov a stravovania

(1) Každý, kto sa bezprostredne podieľa na poskytovaní osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru, má nárok na bezplatné poskytnutie ochranných nápojov a stravovania, ak jeho osobná pomoc trvala viac ako päť hodín.

(2) Výdavky spojené s poskytnutím ochranných nápojov a stravovania uhrádza právnická osoba, v záujme ktorej sa pomoc poskytla. Ak sa takáto pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, výdavky s tým spojené uhrádza okresná správa Zboru požiarnej ochrany, v ktorej územnom obvode požiar vznikol, ak o poskytnutie pomoci požiadala; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uhrádza výdavky s tým spojené obec.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví podrobnosti o poskytovaní ochranných nápojov a stravovania.“.

17. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Náhrada výdavkov

(1) Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

(2) Právo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak zanikne.

(3) Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby, v ktorej záujme sa pomoc poskytla; táto právnická osoba aj náhradu výdavkov poskytuje. Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na okresnej správe Zboru požiarnej ochrany, v ktorej územnom obvode požiar vznikol, ak o poskytnutie pomoci požiadala; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uplatňuje sa toto právo u obce. Tieto subjekty náhradu aj poskytujú.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.“.

18. § 24 sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ministerstvo vnútra vydáva oprávnenia právnickým osobám na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany a predkladá návrhy príslušnému orgánu štátnej správy, aby udelil oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva štátnej skúšobni pre požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany.

(5) Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) postup pri vydávaní a odnímaní oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany,

b) vlastnosti požiarnotechnických zariadení, hasiacich látok, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany podliehajúcich certifikácii,

c) podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ako aj zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.“.

19. § 27 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) rozhoduje o primeranej náhrade za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany.“.

20. V § 29 sa vypúšťa písmeno f).

21. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a § 5“.

22. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

23. § 37 sa vypúšťa.

24. V § 46d ods. 3 sa vypúšťajú slová „zdravotníckej a sociálnej“.

25. Za § 58 sa vkladá nový § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠58a

Poskytovanie odchodného

(1) Príslušníkovi, ktorého pracovný pomer sa skončil preto, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu alebo ju nesmie vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku určenom záväzným posudkom príslušného orgánu hygienickej služby najvyššiu prípustnú expozíciu, ako aj pri prvom odchode do dôchodku, patrí odchodné, ak jeho pracovný pomer v rámci Zboru požiarnej ochrany trval aspoň šesť rokov. Základná výška odchodného je jednonásobok priemerného mesačného zárobku10d) zvýšeného o jednu tretinu. Za každý ďalší skončený rok trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany sa odchodné zvyšuje o jednu tretinu priemerného zárobku až do výšky šesťnásobku.

(2) Do doby trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany rozhodujúcej na nárok na odchodné a jeho výšku sa nezapočítava doba

a) vojenskej základnej (náhradnej) služby, ďalšej služby a civilnej služby,

b) výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,

c) pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,

d) ďalšej materskej dovolenky,

e) neospravedlneného zameškania práce, ak trvalo aspoň jeden deň.

(3) O nároku na odchodné rozhoduje ten, kto plní úlohu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, bez žiadosti oprávneného; písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela oprávnenému.

(4) Odchodné vypláca oprávnenému správa Zboru požiarnej ochrany, v ktorej bol v pracovnom pomere, a to pri výplate posledného platu.

(5) Odchodné sa vypláca v hotovosti do rúk oprávneného alebo prevodom na jeho účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d) znie:

10d) § 17 zákona č.1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.

26. § 66 sa vypúšťa.

27. V § 67 ods.1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „po dohode s orgánom nadriadeným organizácii“.

28. V § 67 sa vypúšťa odsek 3.

29. V § 68 ods. 2 znie:

(2) Právnická osoba, ktorú určí okresná správa Zboru požiarnej ochrany, zriadi dobrovoľný závodný požiarny zbor; zrušiť tento zbor môže iba so súhlasom okresnej správy Zboru požiarnej ochrany.“.

30. V § 68 ods. 3 sa vypúšťa časť poslednej vety za bodkočiarkou.

31. Za § 69 sa vkladá nový § 69a, ktorý znie:

㤠69a

Zriadenie jednotky požiarnej ochrany sa nevyžaduje, ak na základe dohody medzi jednotlivými právnickými osobami jednotka požiarnej ochrany jednej zo zmluvných strán bude plniť úlohy jednotky požiarnej ochrany aj pre ostatné zmluvné strany. Na platnosť takejto dohody je potrebný súhlas okresnej správy Zboru požiarnej ochrany.“.

32. V § 72 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou, za ktorú sa pripája tento text: „ak z pracovnoprávneho vzťahu nevyplýva inak. Náhradu mzdy členov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov uhrádza ich zriaďovateľ.“.

33. V § 76 ods. 1, 2 a 3 znejú:

(1) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru uloží pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) nevykonáva pravidelnú kontrolu dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane,

b) nezabezpečí podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,

c) nezriadi potrebný počet ohlasovní požiarov,

d) neoznámi bezodkladne príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jej správe, vlastníctve alebo užívaní,

e) neobstaráva a neinštaluje v určenom množstve a druhoch požiarnotechnické zariadenia, požiarne vodovody, hasiace látky, požiarnu techniku, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v jednotlivých objektoch a neudržiava ich v akcieschopnom stave,

f) nezriadi podľa predpisov o požiarnej ochrane požiarne hliadky a nezabezpečí ich odbornú prípravu,

g) nezabezpečuje školenie pracovníkov o požiarnej ochrane,

h) neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania,

i) neurčí miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane,

j) nezabezpečí pravidelné čistenie a kontrolu komínov v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a na ten účel neumožní osobám s odbornou spôsobilosťou vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

k) nevyhotoví ustanovenú dokumentáciu požiarnej ochrany alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

l) vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

m) používa nepovolené požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany,

n) nezabezpečí plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie,

o) neumožní umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu,

p) neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

r) neumožní vstup na nehnuteľnosť pri cvičení jednotky požiarnej ochrany, i keď je na to povinná podľa rozhodnutia okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo obce.

(2) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany pri výkone štátneho požiarneho dozoru uloží pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

b) nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa predpisov o požiarnej ochrane na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c) nezriadi závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor, ak tak rozhodla okresná správa Zboru požiarnej ochrany, alebo nezabezpečí jeho pripravenosť a akcieschopnosť alebo zruší závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor bez súhlasu okresnej správy Zboru požiarnej ochrany,

d) nezabezpečí, aby pri realizácii stavieb a ich užívaní boli splnené požiadavky požiarnej bezpečnosti,

e) neoznačí a neudržiava trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody, a k požiarnotechnickým zariadeniam,

f) nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania a o zastavení prevádzky,

g) nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami,

h) neposkytne na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo obce potrebnú osobnú pomoc alebo vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo záchrannými prácami,

i) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor,

j) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla a pred zmenou druhu paliva.

(3) Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) koná pri výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska požiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu, dovoz, alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

b) vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia.“.

34. V § 78 ods. 2, 3 a 4 znejú:

(2) Pokarhanie alebo pokutu do 3 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) poruší predpisy a príkazy o vybavení hasiacimi prístrojmi, hasiacimi látkami, požiarnymi uzávermi a požiarnymi vodovodmi a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

b) neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej požiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku požiarnej ochrany alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,

c) neuposlúchne nariadenie veliteľa zásahu alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany vydané podľa § 88 ods. 2 písm. a),

d) nevytvorí v objektoch v jej vlastníctve alebo užívaní podmienky na rýchle zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,

e) neoznámi bezodkladne príslušnej okresnej správe Zboru požiarnej ochrany požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní,

f) neumožní umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu.

(3) Pokarhanie alebo pokutu do 5 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov alebo nezabezpečí pravidelné čistenie a kontrolu komínov,

b) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou,

c) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, vecných prostriedkov požiarnej ochrany alebo bezdôvodne privolá jednotku požiarnej ochrany alebo vyvolá požiarny poplach,

d) neposkytne osobnú alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná,

e) neumožní vstup na nehnuteľnosť pri cvičení jednotky požiarnej ochrany, hoci je na to povinná podľa rozhodnutia okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo obce,

f) vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

(4) Pokarhanie alebo pokutu do 10 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami alebo nesprávnym skladovaním materiálov znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,

b) poruší príkazy a zákazy o fajčení a o manipulácii s otvoreným plameňom na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

c) neumožní jednotke požiarnej ochrany vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach,

d) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo rozhodnutie o zastavení prevádzky,

e) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na výkon takýchto činností podľa predpisov o požiarnej ochrane,

f) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov.“.

35. V § 94 ods. 3 znie:

(3) Na rozhodovanie podľa § 31 ods. 1 písm. b) a c) a § 73 ods. 2 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní17)“.

36. § 95 sa vypúšťa.

37. § 96b znie:

㤠96b

Ustanovenia § 6, 7, 13, 20a, 21, § 24 ods. 4, § 31, § 33 až 35, § 39, 41, § 65 až 73, § 76, 93 a 96 týkajúce sa právnických osôb sa primerane vzťahujú aj na fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.“.

38. Za § 97 sa vkladá nový § 97a, ktorý znie:

„97a

Vlastník (správca) nehnuteľnosti prenajímajúci nehnuteľnosť je povinný zabezpečiť úlohy požiarnej ochrany podľa § 6 a 7 tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom inak.“.

39. V § 100 písm. a) znie:

a) všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 14 písm. a) až h), § 20a ods. 3, § 24 ods. 5, § 30, § 31 ods. 2, § 42, § 65 ods. 2, § 70 ods. 3, § 71 ods. 3, § 72 ods. 1 a 4 a § 88 tohto zákona.“.

40. § 100 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 14 písm. i).“.

41. V celom texte zákona sa slová „Československá armáda“ nahrádzajú slovami „Armáda Slovenskej republiky“, slová „útvary a príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy“ slovami „útvary a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov, zložky a príslušníci Slovenskej informačnej služby“, slová „Zboru nápravnej výchovy“ slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“, slová „zariadenia Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy“ slovami „zariadenia ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej služby“, slová „Zväz požiarnej ochrany“ slovami „Dobrovoľná požiarna ochrana a iné občianske združenia“, slová „česko-slovenský štátny občan“ slovami „občan Slovenskej republiky“, slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ slovami „Slovenská republika“, slovo „občan“ slovami „fyzická osoba“, slovo „organizácia“ slovami „právnická osoba“ okrem § 47, 58 a § 58a ods. 3, slovo „Kčs“ slovom „Sk“, slová „starosta obce“ a slová „orgán obce“ slovom „obec“.


Čl. II

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú odbornú prípravu podľa doterajších predpisov, musia požiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(2) Požiarnotechnické zariadenia, požiarna technika, hasiace látky a vecné prostriedky požiarnej ochrany nainštalované a používané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nepodliehajú certifikácii.

(3) Typy požiarnotechnických zariadení, požiarnej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov požiarnej ochrany schválené podľa doterajších predpisov treba prihlásiť na certifikáciu najneskoršie do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.