Uznesenie č. 38/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 14. januára 2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 17/2004
Platnosť od 29.01.2004

38

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. januára 2004

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 14. januára 2004 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha

k uzneseniu vlády č. 38/2004 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Kostarickej republiky a má česť informovať, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kostarickou republikou rozhodla s účinnosťou od 1. marca 2004 o týchto opatreniach týkajúcich sa bezvízového vstupu štátnych občanov Kostarickej republiky na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Kostarickej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Kostarickej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po čas nepresahujúci deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu turistiky, návštevy, služobných ciest alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie bude okamžite oznámené vláde Kostarickej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Kostarickej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Kostarickej republiky ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 tridsať (30) dní vopred.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Kostarickej republiky o svojej hlbokej úcte.