Uznesenie č. 187/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004

187

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 2004

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 31. marca 2004 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha

k uzneseniu vlády č. 187/2004 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Paraguajskej republiky a má česť informovať, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Paraguajskou republikou, rozhodla s účinnosťou od 15. apríla 2004 o týchto opatreniach týkajúcich sa bezvízového vstupu štátnych občanov Paraguajskej republiky na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Paraguajskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných cestovných pasov Paraguajskej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po čas nepresahujúci deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky na účely turistiky, návštevy príbuzných alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie bude okamžite oznámené vláde Paraguajskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Paraguajskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Paraguajskej republiky ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 tridsať (30) dní vopred.

Platnosť uvedených opatrení týkajúcich sa bezvízového vstupu štátnych občanov Paraguajskej republiky na územie Slovenskej republiky sa skončí nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Paraguajskej republiky o svojej hlbokej úcte.