Oznámenie č. 70/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 43/2007
Platnosť od 14.02.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 6. augusta 2005 v súlade s článkom 9 ods. 1.

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 6. augusta 2005 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti uvedenej dohody sa skončila platnosť uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2004 Z. z. k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brazílskej federatívnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky.

K oznámeniu č. 70/2007 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU BRAZÍLSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY O ČIASTOČNOM ZRUŠENÍ VÍZOVEJ POVINNOSTI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Brazílskej federatívnej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy záujem upevniť súčasné priateľské vzťahy a želajúc si vstup občanov jedného štátu na územie druhého štátu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Štátni občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných národných cestovných pasov, môžu bez víz vstupovať na územie Brazílskej federatívnej republiky na účely turistiky, dovolenky, návštevy príbuzných alebo obchodných ciest a zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní. Táto doba môže byť predĺžená za predpokladu, že celková dĺžka pobytu nepresiahne stoosemdesiat (180) dní v rámci jedného (1) roka. Obchodnou cestou sa rozumie cesta uskutočnená s cieľom obchodných rokovaní, počas ktorej občan štátu jednej zmluvnej strany nie je zamestnaný v štáte druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Štátni občania Brazílskej federatívnej republiky, ktorí sú držiteľmi platných národných cestovných pasov, môžu bez víz vstupovať na územie Slovenskej republiky na účely turistiky, dovolenky, návštevy príbuzných alebo obchodných ciest a zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov. Obchodnou cestou sa rozumie cesta uskutočnená s cieľom obchodných rokovaní, počas ktorej občan štátu jednej zmluvnej strany nie je zamestnaný v štáte druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Držitelia platných národných cestovných pasov štátu každej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, tranzitovať cez toto územie a vycestovať z neho cez všetky hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 4

Zrušenie vízovej povinnosti podľa tejto dohody nezbavuje občanov štátov zmluvných strán povinnosti dodržiavať platné právne predpisy navštíveného štátu týkajúce sa vstupu na jeho územie, pobytu na ňom a vycestovania z jeho územia.

Článok 5

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov bez osobitných formalít a výdavkov.

Článok 6

Každá zmluvná strana má právo odoprieť vstup alebo zakázať pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú považovaní za nežiaducich.

Článok 7

Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody. Takéto pozastavenie bude bezodkladne oznámené druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 8

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní po podpise dohody navzájom vymenia vzory platných cestovných pasov.

(2) Pri akejkoľvek zmene platných cestovných pasov alebo zavedení nových cestovných pasov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia vzory nových cestovných pasov spolu s podrobnými informáciami o ich používaní, najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením.

Článok 9

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a nadobudne platnosť po uplynutí šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou jedna zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu o splnení vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

(2) Táto dohoda môže byť pozmenená po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán; tieto zmeny nadobudnú platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku.

(3) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní po dni prijatia príslušného oznámenia druhej zmluvnej strany.

Dané v Bratislave 12. novembra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, portugalskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Brazílskej federatívnej republiky:

Robert Pinto Fereira Manuri Aldenur v. r.