Uznesenie č. 436/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 190/2003
Platnosť od 12.11.2003

436

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2003 č. 976

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 14. októbra 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Příloha 01

Príloha k uzneseniu vlády č. 436/2003 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Salvádorskej republiky a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Salvádorskou republikou je pripravená prijať od 1. decembra 2003 tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Salvádorskej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Salvádorskej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Salvádorskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu návštevy, turistiky, služobných ciest alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Salvádorskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Salvádorskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Salvádorskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Salvádorskej republiky ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 tridsať (30) dní vopred.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Salvádorskej republiky o svojej hlbokej úcte.