Uznesenie č. 482/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 206/2003
Platnosť od 29.11.2003

482

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. novembra 2003

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 5. novembra 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha

k uzneseniu vlády č. 482/2003 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuala Lumpure prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Brunejského sultanátu a má česť informovať, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Brunejským sultanátom rozhodla prijať s účinnosťou od 1. decembra 2003 tieto opatrenia týkajúce sa bezvízového vstupu štátnych občanov Brunejského sultanátu na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Brunejského sultanátu, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Brunejského sultanátu, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po čas nepresahujúci deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu turistiky, návštevy, služobných ciest alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie bude okamžite oznámené vláde Brunejského sultanátu.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Brunejského sultanátu, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Brunejského sultanátu skončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 tridsať (30) dní vopred.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuala Lumpure využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Brunejského sultanátu o svojej hlbokej úcte.