Zákon č. 533/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem ustanovení bodov 1 až 4, 9 až 12, 15, 18, 20, 23 až 26, 28, 29, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

533

ZÁKON

z 31. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona č. 554/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje postavenie, práva a povinnosti autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov a ich samospráv a architektov usadených v členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „členský štát"), ktorí v Slovenskej republike budú poskytovať služby v oblasti architektúry len dočasne ako hosťujúci architekti, ako aj spôsob získavania a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovania stavieb.

(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.

2. Názov druhej časti znie:

„DRUHÁ ČASŤ

AUTORIZOVANÍ ARCHITEKTI, AUTORIZOVANÍ STAVEBNÍ INŽINIERI A HOSŤUJÚCI ARCHITEKTI“.

3. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4 a odsek 5, ktoré znejú:

(4) Usadený architekt je architekt zapísaný v zozname autorizovaných architektov v Slovenskej republike alebo v obdobnom zozname v členskom štáte, v ktorom má sídlo jeho hlavný ateliér alebo hlavná kancelária.

(5) Hosťujúci architekt je architekt zapísaný v registri hosťujúcich architektov (ďalej len „register").“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

4. V § 3 ods. 6 sa za slová „Architekti a inžinieri“ vkladajú slová „a hosťujúci architekti“ a v písmene b) sa slová „ako jej zamestnanec“ nahrádzajú slovami „alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník, konateľ alebo ako spolupracujúca osoba4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 14 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. c) zákona č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení.“.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Architekti

Architekt je oprávnený na

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,

c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,4b)

e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,

f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.

6. V § 9 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „verejnú“ a slovo „výlučnými“ sa nahrádza slovom „väčšinovými“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.“.

8. V § 14a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ich povinnosť poistiť sa je splnená poistením osoby, v ktorej mene a na ktorej zodpovednosť vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe (§ 3 ods. 6).“.

9. Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14c

Práva a povinnosti hosťujúcich architektov

(1) Na hosťujúcich architektov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe v slobodnom povolaní, sa vzťahujú § 6 a 7, § 8 ods. 2 až 6, § 9 ods. 1 prvá veta a ods. 2 až 4 a § 11 až 13.

(2) Na hosťujúcich architektov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe ako zamestnanci, sa vzťahujú § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 13 a § 14a ods. 1 druhá veta.

(3) Hosťujúci architekti používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok pečiatky hosťujúceho architekta. Pečiatka hosťujúceho architekta je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko hosťujúceho architekta s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise označenie „hosťujúci architekt". V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo.

(4) Pečiatky hosťujúcich architektov eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt vyčiarknutý z registra, pečiatku hosťujúceho architekta musí odovzdať komore do troch dní od vyčiarknutia.“.

10. V § 15 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Do zoznamu (§ 3 ods. 1 a 2) sa zapíše ten, kto

a) je občanom členského štátu,

b) nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony ani jeho spôsobilosť nebola obmedzená,

c) je bezúhonný,

d) má vzdelanie a odbornú prax podľa § 16,

e) vykonal odbornú skúšku,

f) zložil sľub.

(2) Do zoznamu sa zapíše aj ten, kto nespĺňa požiadavku podľa odseku 1 písm. a), ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.

(3) Zoznamy podľa § 3 ods. 1 a 2 a ich každú aktualizáciu bezodkladne zverejňujú komory (§ 24 a 31) prostredníctvom siete internetu; na návrh komôr môže týmto spôsobom zoznamy zverejniť aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

11. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠15a

Zapisovanie do registra

(1) Do registra (§ 3 ods. 5) sa zapíše ten, kto

a) je uznaný v členskom štáte ako architekt,

b) nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony ani jeho spôsobilosť nebola obmedzená,

c) je bezúhonný,

d) má vzdelanie a odbornú prax podľa § 16,

e) je poistený zo zodpovednosti za škodu.

(2) Do registra sa zapíše aj ten, kto nespĺňa požiadavku podľa odseku 1 písm. a), ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.

(3) Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je v členskom štáte

a) trestne alebo disciplinárne stíhaný,

b) v konkurze,

c) vo väzbe.

(4) Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len „uchádzač") informáciu, ktorá by mohla byť prekážkou na zapísanie podľa odseku 3, upovedomí o tom komoru alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je uchádzač usadený, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti alebo pravdivosti informácie.

(5) Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra úplná. Počas prešetrovania podľa odseku 4 neplynie lehota na zapísanie.

(6) Zapísanie do registra komora oznámi komore alebo inému registračnému orgánu členského štátu, v ktorom je hosťujúci architekt usadený. O zapísaní do registra vydá komora hosťujúcemu architektovi registračné osvedčenie.

(7) Proti zamietnutiu žiadosti o zapísanie do registra môže uchádzač podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu.13a)

(8) Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví štatút komory.

§ 15b

Bezúhonnosť

(1) Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený.

(2) Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom z registra trestov. Ak sa v členskom štáte nevydávajú výpisy z registra trestov, možno bezúhonnosť preukazovať iným rovnocenným dokumentom vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.

(3) Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie informáciu o závažnej udalosti, ktorá sa stala mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak zistí, že výpis z registra trestov, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o zapísanie preukazuje svoju bezúhonnosť, obsahuje nesprávne alebo nepravdivé údaje a takáto informácia alebo zistenie by mohli byť prekážkou zapísania uchádzača, upovedomí o tom komoru alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je uchádzač usadený, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti informácie alebo pravdivosti údajov. Počas prešetrovania neplynú lehoty na zapísanie.

(4) Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. 4 alebo ods. 3, sú povinní zachovávať mlčanlivosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.“.

12. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Vzdelanie a odborná prax

(1) Na zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov podľa § 15 ods. 1 písm. d) a do registra podľa § 15a ods. 1 písm. d) sa vyžaduje

a) vzdelanie získané v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, ktorého diplom, osvedčenie alebo iný doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 2, alebo vzdelanie získané mimo členského štátu, ktorého diplom, osvedčenie alebo iný doklad o vzdelaní uznal niektorý členský štát,

b) odborná prax vykonaná po ukončení vzdelania v rozsahu najmenej troch rokov.

(2) Ako vzdelanie podľa odseku 1 písm. a) komora uzná najmenej päťročné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na univerzitnej úrovni v študijnom programe, ktorý sa zaoberá prevažne architektúrou a zabezpečuje získanie

1. schopnosti vytvoriť architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky,

2. zodpovedajúcich vedomostí o histórii a teórii architektúry a o príbuzných umeniach, o technológiách a o humanitných vedách,

3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,

4. zodpovedajúcich vedomostí o urbanistickom projektovaní a o plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,

5. schopnosti chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a chápať potrebu dávať vzťah budov a priestorov medzi nimi do súladu s ľudskými potrebami a ich rozsahom,

6. schopnosti chápať povolanie a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálny faktor,

7. schopnosti pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,

8. schopnosti pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom,

9. primeraných vedomostí o fyzikálnych problémoch, o technológiách a funkciách stavieb, aby boli zabezpečené vnútri v súlade s požiadavkami na pohodlie a s klimatickými podmienkami,

10. potrebných zručností pri projektovaní, aby splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby,

11. primeraných vedomostí o priemysle, o organizáciách, predpisoch a postupoch spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.

(3) Na základe žiadosti o zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov podľa § 15 ods. 1 alebo do registra podľa § 15a ods. 1 komora uzná aj iné doklady o vzdelaní, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ak uchádzač odbornou praxou v oblasti architektúry preukáže tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť požadované podľa odseku 2.

(4) Pred uznaním vzdelania podľa odseku 3 je komora povinná preskúmať diplomy, osvedčenia alebo iné doklady o vzdelaní v oblasti architektúry a uznanie riadne odôvodniť. O uznaní vzdelania komora rozhodne do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti.

(5) Za odbornú prax podľa odseku 1 písm. b) sa považuje vykonávanie odborných činností vo výstavbe pod dohľadom architekta v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, alebo mimo členského štátu. Obsah a priebeh odbornej praxe sa zaznamenáva v knižke odbornej praxe.

(6) Ministerstvo je notifikačným orgánom, ktorý oznamuje Európskej komisii a členským štátom zoznam diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní udeľovaných v Slovenskej republike, zodpovedajúcich kritériám podľa odseku 2, a ich zmeny a doplnenia, najmä tie, ktoré už nespĺňajú kritériá podľa odseku 2.

(7) Na zapísanie do zoznamu autorizovaných inžinierov podľa § 15 ods. 1 písm. d) sa vyžaduje

a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa na univerzitnej úrovni

1. podľa odseku 1 písm. a) pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a),

2. stavebného zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) v prvom a druhom bode,

3. elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) v treťom bode,

b) odborná prax vykonaná po skončení vzdelania v rozsahu najmenej troch rokov.

(8) Za vzdelanie podľa odseku 7 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie technického zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou vo výstavbe dostatočne preukázala odbornú technickú spôsobilosť.

(9) Za odbornú prax podľa odseku 7 písm. b) sa považuje osobne vykonávaná odborná činnosť vo výstavbe v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Obsah a priebeh odbornej praxe sa zaznamenáva v záznamníku o odbornej praxi.“.

13. V § 17 ods. 1 písmená d) a g) znejú:

d) usadil sa v inom štáte,

g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania,“.

14. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

15. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Vyčiarknutie z registra

(1) Komora vyčiarkne z registra hosťujúceho architekta, ak

a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) písomne požiadal o vyčiarknutie,

c) uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu,

d) bol zapísaný do zoznamu autorizovaných architektov,

e) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

f) o to požiadala komora alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je usadený,

g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, v ktorom je usadený,

h) bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike,

i) zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz.

(2) Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 komore alebo inému registračnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je hosťujúci architekt usadený, a ak ide o vyčiarknutie podľa odseku 1 písm. b) až i), aj hosťujúcemu architektovi.“.

16. V § 18 ods. 1 písmená b), c) a e) znejú:

b) dátum narodenia,

c) adresa pobytu,

e) dátum zapísania do zoznamu.“.

17. V § 18 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.

18. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Obsah registra

(1) Do registra sa o hosťujúcom architektovi zapisujú tieto údaje:

a) meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené,

b) dátum narodenia a iný osobný identifikačný údaj podľa práva štátu, v ktorom je usadený,

c) adresa pobytu v členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

d) označenie a adresa sídla komory alebo iného registračného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený,

e) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,

f) rozsah oprávnenia podľa práva štátu, v ktorom je usadený,

g) lehota, na ktorú je zapísaný v registri,

h) dátum zapísania do registra.

(2) Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra.“.

19. V § 19 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „a e)“.

20. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Registračné číslo a registračné číslo hosťujúceho architekta

(1) Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom osvedčení a v pečiatke.

(2) Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo hosťujúceho architekta. Registračné číslo hosťujúceho architekta sa uvádza v registračnom osvedčení a v pečiatke hosťujúceho architekta.“.

21. V § 22 ods. 1 sa slová „minister životného prostredia“ nahrádzajú slovami „minister výstavby a regionálneho rozvoja“.

22. V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, pred ktorým sa neskladá sľub, alebo ak architekt alebo inžinier požiada o iný termín zapísania.“.

23. V § 23a ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nevzťahujú sa na hosťujúcich architektov.“.

24. V § 24 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „viesť register a zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho hosťujúcich architektov a viesť evidenciu knižiek odbornej praxe,“.

25. V § 24 ods. 2 písmená g), i) a j) znejú:

g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,

i) spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie architektov a registrácie hosťujúcich architektov,

j) overovať súťažné podmienky architektonických a urbanistických súťaží a súťažné podklady obstarávateľov výkonov vo verejnom obstarávaní z hľadiska dodržiavania pravidiel čestného súťaženia a ich súladu s predpismi o súťažiach a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom výkonov odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.

26. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

l) uznávať diplomy, osvedčenia a iné doklady o vzdelaní v oblasti architektúry vydané alebo uznané v členských štátoch a odbornú prax, ako aj doklady o bezúhonnosti a o poistení zodpovednosti za škodu,

m) plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách na usadenie a na registráciu hosťujúcich architektov.“.

27. V § 27 ods. 1 písm. b) sa slovo „rokovací“ nahrádza slovom „etický“.

28. V § 29 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a register“.

29. V § 29 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zoznamu“ vkladajú slová „a do registra“.

30. V § 31 ods. 2 písmená b), g), h) a i) znejú:

b) viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť záznamník o odbornej praxi,

g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,

h) spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie stavebných inžinierov,

i) overovať súťažné podmienky verejných súťaží pre inžinierov a súťažné podklady obstarávateľov vo verejnom obstarávaní z hľadiska dodržiavania pravidiel čestného súťaženia a ich súladu s predpismi o súťažiach a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.

31. V § 39 ods. 4 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“ a slová „jedného roka“ slovami „do troch rokov“.

32. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39a

Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov

(1) Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,

b) pokutu až do 100 000 Sk,

c) vyčiarknutie z registra.

(2) Ustanovenia § 39 ods. 2 až 9 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia komora oznámi aj komore alebo inému registračnému orgánu štátu, v ktorom je hosťujúci architekt usadený.

(3) Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia komore alebo inému registračnému orgánu členského štátu, v ktorom je hosťujúci architekt usadený.“.

33. V § 41 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zoznamu“ vkladajú slová „a do registra“.

34. Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV1)

1. Smernica Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní v oblasti architektúry a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovania služieb.

2. Rozhodnutie Rady č. 85/385/EHS z 10. júna 1985, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti architektúry.

3. Smernica Rady č. 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnej úprave pre uznávanie vysokoškolských diplomov udeľovaných po ukončení minimálne trojročného odborného vzdelávania a prípravy.

4. Smernica Rady č. 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhej všeobecnej úprave pre uznávanie odborného vzdelávania a prípravy.

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a =SK&numdoc=31992L0051 href="http://council%20directive%2092/51/EEC%20of%2018%20June%201992%20on%20a%20second%20general%20system%20for%20the%20recognition%20of%20professional%20education%20and%20training%20to%20supplement%20Directive%2089/48/EEC" target=_blank englishtitle="yes">92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.

Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

DIPLOMY, OSVEDČENIA A INÉ DOKLADY O VZDELANÍ PODĽA § 16 ODS. 1 PÍSM. A)

1. Spolková republika Nemecko

1.1 Diplomy udelené vysokoškolskými inštitútmi výtvarného umenia [Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)].

1.2 Diplomy udelené oddeleniami architektúry (Architektúra/Pozemné staviteľstvo) „Technických vysokých škôl"(„Technische Hochschulen"), technických univerzít, univerzít, a ak sa tieto inštitúcie spojili do „Spoločných vysokých škôl" („Gesamthochschulen"), oddeleniami architektúry „Spoločných vysokých škôl" („Gesamthochschulen") (Dipl.-Ing. a ktorýkoľvek iný titul, ktorý sa môže pre držiteľov týchto diplomov určiť neskôr).

1.3 Diplomy udelené oddeleniami architektúry (Architektúra/Pozemné staviteľstvo) „Odborných vysokých škôl"(„Fachhochschulen"), a ak sa tieto inštitúcie spojili do „Spoločných vysokých škôl" („Gesamthochschulen"), oddeleniami architektúry „Spoločných vysokých škôl" („Gesamthochschulen") spolu s osvedčením, ktoré potvrdzuje absolvovanie štvorročného obdobia praxe v Spolkovej republike Nemecko, vydaným profesijným orgánom, ak je obdobie štúdia kratšie ako štvorročné, ale minimálne trojročné (Ingenieur grad. a akýkoľvek iný titul, ktorý sa pre držiteľov týchto diplomov môže určiť neskôr); – diplomy (Pruefungszeugnisse – osvedčenie o úradnej skúške) udelené pred 1. januárom 1973 oddeleniami architektúry „Priemyselných škôl" („Ingenieurschulen") a „Umeleckých priemyselných škôl" („Werkkunstschulen") spolu s osvedčením príslušných úradov, ktoré potvrdzuje, že príslušná osoba vyhovela požiadavkám kladeným na vzdelanie.

2. Belgické kráľovstvo

2.1 Diplomy udelené štátnymi vysokými školami architektúry alebo štátnymi vysokoškolskými inštitútmi architektúry (architecte – architect – architekt).

2.2 Diplomy udelené oblastnou vysokou školou architektúry v Hasselte (architect – architekt).

2.3 Diplomy udelené Kráľovskými akadémiami výtvarných umení (architecte – architect – architekt).

2.4 Diplomy udelené školami „écoles Saint-Luc" (architecte – architect – architekt).

2.5 Univerzitné diplomy v stavebnom inžinierstve spolu s osvedčením o zaškolení udeľované združením architektov, ktoré oprávňujú držiteľa používať titul architekta (architecte – architect – architekt).

2.6 Diplomy v architektúre udelené centrálnou alebo Štátnou skúšobnou komisiou pre architektúru (architecte – architect – architekt).

2.7 Diplomy stavebného inžinierstva/architektúry a diplomy architektúry/inžinierstva udelené fakultami aplikovaných vied univerzít a Polytechnickou fakultou v Monse (ingénieur – architecte, ingenieur – architect, inžinier – architekt).

3. Dánske kráľovstvo

3.1 Diplomy udelené štátnymi školami architektúry v Kodani a Aarhuse (arkitekt – architekt).

3.2 Osvedčenie o registrácii vydané radou architektov podľa zákona č. 202 z 28. mája 1975 (registreret arkitekt – registrovaný architekt).

3.3 Diplomy udelené vysokou školou stavebného inžinierstva (bygningskonstruktoer) spolu s osvedčením príslušných úradov, ktoré potvrdzuje, že príslušná osoba vyhovela požiadavkám kladeným na vzdelanie.

4. Francúzska republika

4.1 Vládny diplom architekta udeľovaný Ministerstvom školstva do roku 1959 a potom Ministerstvom kultúry (architecte DPLG – architekt DPLG).

4.2 Diplomy udelené školou „Ecole spéciale ďarchitecture" (architecte DESA – architekt DESA).

4.3 Diplomy udeľované od roku 1955 oddelením architektúry školy „Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg" (predtým „Ecole nationale d´ingénieurs de Strasbourg") (architecte ENSAI – architekt ENSAI).

5. Grécka republika

5.1 Diplomy v inžinierstve/architektúre udeľované METSOVION POLYTECHNION v Aténach spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

5.2 Diplomy v inžinierstve/architektúre udelené ARISTOTELION PANEPISTIMION v Solúne spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

5.3 Diplomy v inžinierstve/stavebnom inžinierstve udelené METSOVION POLYTECHNION v Aténach spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

5.4 Diplomy v inžinierstve/stavebnom inžinierstve udelené ARISTOTELION PANEPISTIMION v Solúne spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

5.5 Diplomy v inžinierstve/stavebnom inžinierstve udelené PANEPISTIMION THRAKIS spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

5.6 Diplomy v inžinierstve/stavebnom inžinierstve udelené PANEPISTIMION PATRON spolu s osvedčením vydaným gréckou technickou komorou, ktoré priznávajú právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

6. Írska republika

6.1 Akademický titul bakalár architektúry udelený Štátnou univerzitou Írska [B Arch. (NUI)] absolventom architektúry na „University College" v Dubline.

6.2 Diplom štandardného stupňa v architektúre udelený Vysokou školou technickou, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.).

6.3 Osvedčenie asociácie Kráľovského inštitútu architektov Írska (ARIAI).

6.4 Osvedčenie o členstve v Kráľovskom inštitúte architektov Írska (MRIAI).

7. Talianska republika

7.1 Diplomy „laurea in architettura" udelené univerzitami, polytechnickými inštitútmi a vysokoškolskými inštitútmi architektúry v Benátkach a v Reggio Calabria spolu s diplomom, ktorý oprávňuje držiteľa nezávisle vykonávať profesiu architekta, udelené ministrom školstva po tom, čo uchádzač úspešne vykonal pred príslušnou komisiou štátnu skúšku, ktorá ho oprávňuje nezávisle vykonávať profesiu architekta (dott. Architetto – doktor architekt).

7.2 Diplomy „laurea in ingegneria" v pozemnom staviteľstve („sezione costenzione civile") udelené univerzitami a polytechnickými inštitútmi spolu s diplomom, ktorý oprávňuje držiteľa nezávisle vykonávať profesiu v oblasti architektúry, udelené ministrom školstva po tom, čo uchádzač úspešne vykonal pred príslušnou komisiou štátnu skúšku, ktorá ho oprávňuje nezávisle vykonávať profesiu (dott. Ing. Architetto alebo dott. Ing. in ingegneria civile – doktor inžinier architekt alebo doktor inžinier v stavebnom inžinierstve).

8. Holandské kráľovstvo

8.1 Osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne vykonal skúšku na získanie akademického titulu v architektúre udeleného oddeleniami architektúry na technických univerzitách v Delfte alebo v Eindhovene (bouwkundig ingenieur).

8.2 Diplomy udelené štátom uznanými architektonickými akadémiami (architect).

8.3 Diplomy udeľované do roku 1971 bývalými fakultami architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO – architekt HBO).

8.4 Diplomy udeľované do roku 1970 bývalými fakultami architektúry (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO – architekt VBO).

8.5 Osvedčenie potvrdzujúce, že príslušná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov „Bond van Nederlandse Architecten" (Rád holandských architektov, BNA) (architect – architekt).

8.6 Diplom inštitútu „Stichting Instituut voor Architectuur" (Nadačný inštitút architektúry) (IVA) udelený na základe ukončenia kurzu organizovaného touto nadáciou, ktorý platí najmenej štyri roky (architect – architekt), spolu s osvedčením príslušných úradov, že príslušná osoba vyhovela požiadavkám kladeným na vzdelanie.

8.7 Osvedčenie vydané príslušnými úradmi, že príslušná osoba vykonala skúšku na získanie titulu „Kandidaat in de bouwkunde" organizovanú technickými univerzitami v Delfte alebo Eindhovene a že počas najmenej piatich rokov vykonávala činnosti v oblasti architektúry, ktorých podstata a dôležitosť zaručujú v súlade s holandskými požiadavkami, že táto osoba je príslušná tieto činnosti vykonávať (architect – architekt).

8.8 Osvedčenie vydané príslušnými úradmi len osobám, ktoré dosiahli vek 40 rokov pred nadobudnutím platnosti smernice 85/384/EHS, ktoré potvrdzuje, že počas najmenej piatich rokov, hneď pred dátumom nadobudnutia platnosti smernice príslušná osoba vykonávala činnosti v oblasti architektúry, ktorých podstata a dôležitosť zaručujú v súlade s holandskými požiadavkami, že táto osoba je príslušná tieto aktivity vykonávať (architect – architekt).

8.9 Osvedčenia uvedené v bodoch 8.7. a 8.8 sa už nemajú uznávať, počínajúc dňom nadobudnutia platnosti holandských zákonov a nariadení, ktoré upravujú začatie vykonávania a vykonávanie činností v oblasti architektúry na základe profesijného titulu architekt, ak podľa týchto predpisov tieto osvedčenia neoprávňujú na začatie vykonávania týchto činností na základe profesijného titulu.

9. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

9.1 Doklad o vzdelaní udelený po vykonaní skúšok na

a) Kráľovskom inštitúte britských architektov,

b) škole architektúry,

c) univerzite,

d) polytechnike,

e) vysokej škole,

f) akadémii,

g) škole technológie a umenia,

ktoré boli alebo sú v čase prijatia smernice 85/384/EHS uznané Radou pre registráciu architektov Spojeného kráľovstva na účely zápisu do Registra (Architect – architekt).

9.2 Osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ nadobudol právo používať profesijný titul architekt na základe časti 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona o registrácii architektov 1931 (Architect – architekt).

9.3 Osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ nadobudol právo používať profesijný titul architekt na základe časti 2 zákona o registrácii architektov 1938 (Architect – architekt).

10. Španielsko

10.1 Oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitami.

11. Portugalsko

11.1 Diplom „diploma de curso especial de arquitectura" udelený školami výtvarných umení v Lisabone a v Porte.

11.2 Diplom architekta „diploma de arquitecto" udelený školami výtvarných umení v Lisabone a v Porte.

11.3 Diplom „diploma de curso de arquitectura" udelený vysokými školami výtvarných umení v Lisabone a v Porte.

11.4 Diplom „diploma de licenciatura em arquitectura" udelený Vysokou školou výtvarných umení v Lisabone.

11.5 Diplom „carte de curso de licenciatura em arquitectura" udelený Technickou univerzitou v Lisabone a Univerzitou v Porte.

11.6 Univerzitný diplom v stavebnom inžinierstve udelený Vysokoškolským technickým inštitútom Technickej univerzity v Lisabone (Licenciatura em engenharia civil).

11.7 Univerzitný diplom v stavebnom inžinierstve udelený Fakultou vedy a technológie Univerzity v Porte (Licenciatura em engenharia civil).

11.8 Univerzitný diplom v stavebnom inžinierstve udelený Fakultou vedy a technológie Univerzity v Coimbre (Licenciatura em engenharia civil).

11.9 Univerzitný diplom v stavebnom inžinierstve (výroba) udelený Univerzitou v Minho [(Licenciatura em engenharia civil (produçao)].

12. Rakúsko

12.1 Diplomy, ktoré udeľuje Technická univerzita vo Viedni a v Grazi a Univerzita v Innsbrucku, Fakulta pre stavebné inžinierstvo („Bauingenieurwesen") a architektúry („Architektur") v oblasti architektonických štúdií, stavebného inžinierstva („Bauingenieurwesen"), stavebníctva („Hochbau") a „Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen".

12.2 Diplomy, ktoré udeľuje Univerzita pre „Bodenkultur" v oblasti štúdií „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft".

12.3 Diplomy, ktoré udeľuje Univerzita úžitkového umenia vo Viedni v oblasti architektonických štúdií.

12.4 Diplomy, ktoré udeľuje Akadémia výtvarných umení vo Viedni v oblasti architektonických štúdií.

12.5 Diplomy certifikovaných inžinierov (Ing.), ktoré udeľujú vyššie technické školy alebo technické školy pre stavebníctvo plus licencia „Baumeister", ktorou sa potvrdzuje minimálne šesťročná odborná prax v Rakúsku potvrdená skúškami.

12.6 Diplomy, ktoré udeľuje Univerzita pre umelecké a priemyselné vzdelávanie v Linzi v oblasti architektonických štúdií.

12.7 Osvedčenia o kvalifikácii pre stavebných inžinierov alebo inžinierskych konzultantov v oblasti stavebníctva („Hochbau", „Bauwesen", „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen", „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") podľa zákona o stavebných technikoch („Ziviltechnikergesetz, BGBI. Nr. 156/1994).

13. Fínsko

13.1 Diplomy, ktoré udeľujú katedry architektúry Technologickej univerzity a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt).

13.2 Diplomy, ktoré udeľuje technologický inštitút (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt).

14. Švédsko

14.1 Diplomy, ktoré udeľuje Vysoká škola architektúry na Kráľovskom technologickom inštitúte, Technologický inštitút Chalmers a Technologický inštitút na Univerzite Lund (arkitekt, univerzitný diplom z architektúry).

14.2 Osvedčenia o členstve v „Svenska Arkitekters Riksförbund“ (SAR), ak príslušná osoba získala vzdelanie v štáte, v ktorom platí smernica 85/384/EHS.

15. Island

15.1 Diplomy, osvedčenia a iné tituly udelené v iných štátoch, na ktoré sa vzťahuje smernica 85/384/EHS a sú uvedené v tejto prílohe, spolu s osvedčením o ukončenej praxi vydaným príslušnými orgánmi.

16. Lichtenštajnsko

16.1 Diplomy, ktoré udeľujú vyššie technické školy (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL).

17. Nórsko

17.1 Diplomy (sivilarkitekt) udelené Nórskym technologickým inštitútom na univerzite v Trondheime, Fakulta architektúry, Oslo a Fakulta architektúry, Bergen.

17.2 Osvedčenia o členstve v „Norske Arkitekters Landsforbund“ (NAL), ak príslušná osoba získala vzdelanie v štáte, v ktorom platí smernica 85/384/EHS.

18. Česká republika

18.1 Diplomy udeľované fakultami „České vysoké učení technické“ (Česká technická univerzita v Prahe):

– „Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Vysoká škola architektúry a pozemného staviteľstva) (do roku 1951),

– „Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva) (od roku 1951 do roku 1960),

– „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch pozemné stavby a konštrukcie, pozemné stavby, pozemné stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu a územného plánovania), občianske stavby a stavby pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra,

– „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v študijných odboroch architektúra, urbanizmus a územné plánovanie alebo v študijnom programe architektúra a urbanizmus v študijných odboroch architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné plánovanie, dejiny architektúry a rekonštrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby.

18.2 Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (do roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva.

18.3 Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola stavitelství v Brně“ (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti architektúry a stavebníctva.

18.4 Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo.

18.5 Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1997) v študijnom odbore konštrukcie a architektúra alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo.

18.6 Diplomy, ktoré udelila „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1994) v študijnom programe architektúra a urbanizmus v študijnom odbore architektúra.

18.7 Diplomy, ktoré udelila „Akademie výtvarných umění v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektonická tvorba.

18.8 Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektúra,

– osvedčenie o autorizácii, ktoré udelila „Česká komora architektů“ bez špecifikácie odboru alebo v odbore stavebníctva.

19. Estónsko

19.1 Diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplom v architektonických štúdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996).

19.2 Väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989 – 1995 aastal (ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989 – 1995).

19.3 Väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 – 1988 (ktorý udelil Štátny umelecký inštitút Estónskej sovietskej socialistickej republiky v rokoch 1951 – 1988).

20. Cyprus

Bεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

[osvedčenie o zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou (ETEK)].

21. Lotyšsko

„Arhitekta diploms“ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inženierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958.gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958 gada lidz 1991.gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikats“, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba („diplom architekta“, ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Rižského polytechnického inštitútu v rokoch 1958 – 1991, Fakulta architektúry Rižskej technickej univerzity od roku 1991 a osvedčenie o zápise vydané Združením architektov Lotyšska).

22. Litva

22.1 Diplomy inžinier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas).

22.2 Diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelila Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architekturos bakalauras/architekturos magistras).

22.3 Diplomy pre odborníka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do roku 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990 (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras).

22.4 Diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras),

– všetky doplnené osvedčením vydaným atestačnou komisiou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry (atestovaný architekt/Atestuotas architektas).

23. Maďarsko

23.1 Diplom „okleveles építészmérnök“ (diplom v architektúre, magister architektonických vied), ktorý udelili univerzity.

23.2 Diplom „okleveles építész tervező művész“ (diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva), ktorý udelili univerzity.

24. Malta

Perit: Lawrja ta' Perit, ktorý udelila Universita` ta' Malta a ktorý oprávňuje na registráciu ako Perit.

25. Poľsko

Diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry:

25.1 Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1956 titul: inżynier architekt; od roku 1954 do roku 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1959 do roku 1964 titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982 titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990 titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta).

25.2 Krakovskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny, Wydział Architektury).

25.3 Vroclavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Vroclave (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister inżynier architekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt).

25.4 Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Fakulta inžinierstva a stavebníctva – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecného inžinierstva – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titul: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry, Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry, Wydział Architektury, titul: magister inżynier architekt a od roku 1995 titul: inżynier architekt).

25.5 Poznaňskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Inžinierska škola, Fakulta architektúry – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architektury; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt a od roku 1999 titul: inżynier architekt).

25.6 Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 Fakulta architektúry, Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry, Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Inštitút architektúry a urbanistického plánovania – Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 Fakulta architektúry, Wydział Architektury).

25.7 Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); profesijný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Architektonický inštitút – Instytut Architektury).

25.8 Lodžskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); profesijný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry – Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, od roku 1973 do roku 1978 titul: inżynier architekt, od roku 1978 titul: magister inżynier architekt).

25.9 Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); profesijný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta architektúry – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od roku 1970 titul: magister inżynier architekt a od roku 1998 titul: inżynier architekt),

– všetky doplnené osvedčením o členstve vydaným príslušnou regionálnou komorou architektov v Poľsku, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry v Poľsku.

26. Slovinsko

26.1 „Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“ (univerzitný diplom v architektúre), ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

26.2 Univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udeľuje titul „univerzitetni diplomirani inženir (univ. dipl. inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka“ doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry.

27. Slovensko

27.1 Diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1950 až 1952 (titul: Ing.).

27.2 Diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing. arch.).

27.3 Diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.).

27.4 Diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing. arch.).

27.5 Diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.).

27.6 Diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.).

27.7 Diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.).

27.8 Diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 1977 až 1997 (titul: Ing.).

27.9 Diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 1998 (titul: Ing.).

27.91 Diplom v študijnom odbore pozemné stavby – špecializácia architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.).

27.92 Diplom v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 2001 (titul: Ing.).

27.93 Diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1969 (titul: Akad. arch. do roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 až 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 až 1996, Mgr. art. od roku 1997).

27.94 Diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981 až 1991 (titul: Ing.),

– autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby“ alebo „územné plánovanie“,

– autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby“.

28. Iné osvedčenia a potvrdenia

28.1 Osvedčenia vydané príslušnými úradmi Spolkovej republiky Nemecko, ktoré osvedčujú rovnocennosť dokladov o vzdelaní udelených do 8. mája 1945 a neskôr príslušnými úradmi Nemeckej demokratickej republiky s inými dokladmi o vzdelaní podľa tejto prílohy.

28.2 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice Rady 85/384/EHS (ďalej len „smernica“) za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak orgány Českej republiky potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na jej území rovnaký účinok ako české kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Českej republiky počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

28.3 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 20. augustom 1991, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak estónske orgány potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na území Estónska rovnaký účinok ako estónske kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Estónska počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

28.4 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 21. augustom 1991, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak lotyšské orgány potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na území Lotyšska rovnaký účinok ako lotyšské kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Lotyšska počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

28.5 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 11. marcom 1990, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak litovské orgány potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na území Litvy rovnaký účinok ako litovské kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Litvy počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

28.6 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak slovenské orgány potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na území Slovenska rovnaký účinok ako slovenské kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Slovenska počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

28.7 Ak ide o štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry alebo ktorých vzdelávanie sa začalo v Juhoslávii pred 25. júnom 1991, každý členský štát uzná, pokiaľ ide o prístup k výkonu a o výkon činností uvedených v článku 1 smernice za podmienok ustanovených v článku 23 smernice, tieto diplomy, osvedčenia a ďalšie doklady o formálnej kvalifikácii v oblasti architektúry, ak slovinské orgány potvrdia, že tieto kvalifikácie majú na území Slovinska rovnaký účinok ako slovinské kvalifikácie v architektúre uvedené v článku 11 smernice. K takémuto potvrdeniu sa musí priložiť osvedčenie vydané rovnakými orgánmi, ktoré preukazuje, že títo štátni príslušníci členských štátov účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti v oblasti architektúry na území Slovinska počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v období piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení bodov 1 až 4, 9 až 12, 15, 18, 20, 23 až 26, 28, 29, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v.r.